U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
VCF FAQ

1.10 Can I pursue a claim with both the VCF and the U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund (“USVSST Fund”)?

January 29, 2020

Yes. On November 21, 2019, Congress passed the USVSST Fund Clarification Act , which now allows 9/11 victims, widows, and dependents – as specifically defined by the Clarification Act – to receive USVSST Fund payments, even if they had already applied for or received compensation from the VCF.

VCF FAQ

1.10 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”)

January 29, 2020

Tak. 11 listopada 2019 r. Kongres uchwalił Ustawę Wyjaśnienia Funduszu USVSST, która teraz pozwala ofiarom 11 września, ich wdowom i osobom zależnym – jak specjalnie zdefiniowanym w Ustawie – do otrzymania odszkodowania z Funduszu USVSST nawet, jeśli te osoby wcześniej się ubiegały lub otrzymały odszkodowanie od Funduszu VCF.

VCF FAQ

1.10 我是否可以向VCF和美国国家赞助的恐怖主义受害者基金(“USVSST基金”)都提出索赔?

January 29, 2020

可以。2019年11月21日,国会通过了《USVSST基金澄清法案》,该法案现在允许9/11受害人,遗孀和受养人--根据《澄清法案》的明确定义—接受USVSST基金的赔偿,即使他们已经向VCF申请了赔偿或从VCF获得了赔偿。

这是对先前的法定语言的一个立法逆转。根据那些规定,如果有些索赔人同时向VCF提交索赔,则他们将不会获得USVSST基金的赔偿。因此,如果您的索赔是“有偏见”地从VCF2撤回的,以便您可以向USVSST基金提出索赔,则VCF将不再执行撤回。相反,VCF将重新启动索赔并将其移回审核流程,并以撤回时的优先日期进行审核。

Resource | General Information

Young Adult FAQs

January 15, 2020
Associated Document:
VCF FAQ

1.7 ¿Qué pasa si una víctima fallece después de haber presentado su reclamo por lesión personal?

December 26, 2019

Cuando el reclamante que ha presentado su reclamo de lesión personal muere, el VCF suspende el procesamiento de su reclamo /o pago hasta que el Representante Personal del reclamante fallecido (“fallecido”) es designado y validado por el VCF. Es así para proteger la información personal del fallecido y asegurar que los detalles del reclamo solo sean compartidos con quienes están autorizados en ley para accesar la información.

VCF FAQ

4.2 What should I do if I do not intend to appeal the decision on my claim?

December 26, 2019

If you do not intend to appeal, you do not need to do anything. If the VCF sent you an award letter, the 30-day appeal window will expire and the VCF will then process any applicable payment on your claim. If you received a letter notifying you that your claim was denied, it will remain in that status. If in the future you have new information to submit to the VCF that you believe may change the eligibility decision on your claim, you may amend your claim by following these instructions.

VCF FAQ

4.3 ¿Cuándo debería enmendar y cuándo debería apelar?

December 26, 2019

Debería apelar si usted va a cuestionar la determinación del VCF.

Debería modificar si usted va a procurar una nueva determinación basada en información nueva. 

VCF FAQ

4.2 Co mam zrobić, jeśli nie mam zamiaru odwoływać się od decyzji w sprawie mojego wniosku?

December 26, 2019

Jeśli nie mają Państwo zamiaru składać odwołania, to nie trzeba nic robić. Jeśli VCF wysłał Państwu pismo z decyzją o naliczeniu odszkodowania, to po upływie 30-dniowego okresu na złożenie odwołania VCF rozpocznie wypłatę odszkodowania. Jeśli Państwo otrzymali pismo z odmową uznania uprawnień, wniosek pozostanie w stanie odmowy.

VCF FAQ

4.1 我如何对我的索赔所作的裁决提出上诉?

December 26, 2019

您可以在VCF通知您关于您的索赔的资格或赔偿裁决后的30天内提出上诉。仅当您的资格拒绝信或裁决书中包含《上诉请求表》时,您才可以上诉。

如果您对索赔的裁决做出上诉,除非索赔已被批准进行加急处理,否则直到举行听证会并就您的上诉做出裁决之前,不会处理任何应付款额。

如果您打算对您的索赔所作的裁决提出上诉,有您必须采取的具体步骤以及适用的具体期限。您的资格拒绝或裁决信将包含有关如何对裁决提出上诉的详细信息。

Resource | In Support of a Claim

How to File an Amendment

December 26, 2019
Associated Document:
VCF FAQ

1.7 What happens if a victim passes away after filing a personal injury claim?

December 26, 2019

When a claimant who has filed a personal injury claim dies, the VCF will stop processing the claim and/or payment of that claim until a Personal Representative of the deceased claimant (“decedent”) is appointed and validated by the VCF. This protects the decedent’s personal information and ensures details about the claim are shared only with those who are authorized to access the information.

VCF FAQ

1.7 Co należy zrobić, jeśli wnioskodawca umrze po złożeniu wniosku?

December 26, 2019

W przypadku śmierci wnioskodawcy, który złożył wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała, VCF przerwie rozpatrywanie wniosku i/lub przetwarzanie płatności takiego wniosku do czasu wyznaczenia zarządcy spadku zmarłego wnioskodawcy.  Zapewnia to ochronę danych osobowych zmarłego oraz to, że szczegóły wniosku będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym do posiadania dostępu do tych informacji.

VCF FAQ

4.3 When should I amend my claim and when should I appeal? (Updated: December 26, 2019)

December 26, 2019

You should appeal if you are challenging the VCF’s determination on your claim.

You should amend if you are seeking a new determination based on new information.

VCF FAQ

4.3 Kiedy powinienem/powinnam złożyć poprawki, a kiedy odwołać się od decyzji?

December 26, 2019

Odwołać należy się w przypadku kwestionowania decyzji VCF w sprawie wniosku.

Poprawkę należy złożyć w przypadku ubiegania się o wydanie nowej decyzji na podstawie nowych informacji.

VCF FAQ

4.2 如果我不打算对索赔所作的裁决提出上诉,该怎么办?

December 26, 2019

若您不打算上诉,则无需做什么。如果VCF向您发送了一封裁决书,30天的上诉窗口到期后,VCF将处理您的索偿中任何适用的付款。如果您收到了一封通知您的索赔被拒绝的信,则它将保持该状态。如果将来您有新的信息要提交给VCF,并且您认为该信息可能会改变对您的索赔资格的裁决,则可以按照以下说明修改您的索赔。

VCF FAQ

1.7 如果受害人在提交人身伤害索赔后去世,将会怎样?

December 26, 2019

当提交人身伤害索赔的索赔人死亡时,VCF将停止处理索赔和/或支付该索赔,直到已故索赔人(“死者“)的个人代表被指定并经VCF确认为止。这样可以保护死者的个人信息,并确保仅与有权访问该信息的人员共享有关索赔的详细信息。

当VCF得知索赔人已经去世时,我们将向死者的最后一个已知地址发一封信,信中解释人身伤害索赔的当前状态,以及为使VCF继续处理为死者的索赔所需采取的步骤。由于每项索赔都有其独特的情况,因此,如果不确定如何进行索赔,请查阅来自VCF的信函并联系VCF求助热线。

VCF网站包含有关处理这些索赔的详细信息

VCF FAQ

5.2 ¿Por qué el VCF no acepta enmiendas en los reclamos de fallecidos cuando si permite enmendar los demás reclamos?

December 26, 2019

A diferencia de un reclamo por lesión personal, donde la victima está viva, las circunstancias del reclamo de una persona fallecida no cambian. Por tanto, todas las pérdidas de la víctima fallecida el reclamante las debe saber al momento de presentar el reclamo. Es mucho más eficiente para el VCF, porque acelera el ritmo en el cual el VCF decide indemnizaciones para todos los reclamantes, si el VCF revisa estos reclamos con todas las pérdidas solicitadas a la misma vez.

VCF FAQ

4.3 我应何时修改我的索赔,何时应上诉?

December 26, 2019

如果您在质疑VCF对您的索赔申请的裁定,则应该提出申诉。

如果您根据新信息在寻求新的裁定,则应该提出修改。

如果您就赔偿提交申诉,在就您的申诉作出裁定之前,我们不会进行赔付如果您就资格提出申诉,则在对您的申诉作出裁定之后才会开始进行赔偿审核。在申诉期间就进行赔付的唯一情况是,索赔人在符合适用的标准后已被批准加急状态。在任何情况下,提交修改都不会影响最初的裁定的赔付。

您在考虑是否提出申诉或修改时,请考虑您是否要以接受最初的裁定的赔付并选择提交修改而不是提出申诉的方式而放弃某项索赔或争议,或者对某项索赔或争议做出妥协。VCF有权决定是否通过修改更适当地解决上诉中提交的问题。请注意,在已故的索赔中(即代表因9/11相关疾病而死亡的受害者提出的索赔),除非在有限的情况下,您将无法修改您的索赔。

Resource | In Support of a Claim

When to Appeal vs. When to Amend

December 26, 2019
Associated Document:
VCF FAQ

3.2 ¿El VCF recibe copia de mi record médico del El Programa de Salud del WTC? ¿Necesito proveer copias de mi record médico con mi reclamo?

December 26, 2019

El VCF no recibe copia de su récord médico como parte del acuerdo de compartir información con el Programa de Salud del WTC. El Programa de Salud del WTC solo le provee al VCF la información que se usa para determinar si usted tiene una condición elegible certificada. La información que recibimos del Programa de Salud del WTC incluye, nombre de la condición, la categoría de la condición dentro del Programa de Salud del WTC (por ejemplo, cáncer, desorden en las vías respiratorias superiores), y el código del diagnóstico médico asociado.

VCF FAQ

5.2 Why does the VCF not accept amendments on deceased claims when it does allow amendments on other claims?

December 26, 2019

Unlike in a personal injury claim, where the victim is still living, the circumstances of a deceased claim filed do not change. Therefore, all losses in a deceased claim should be known to the claimant at the time the initial claim is filed. It is far more efficient for the VCF, and increases the pace at which the VCF can issue awards to all claimants, if the VCF only has to review these claims, with all losses included, one time.

VCF FAQ

5.3 Enmendé mi reclamo de compensación. ¿Cuándo se emitirá la decisión?

December 26, 2019

Nuestra primera prioridad es emitir decisiones sobre los reclamos de aquellos reclamantes que aún no han recibido ninguna indemnización. Al mismo tiempo, seguimos revisando las enmiendas y usamos el mismo orden de prioridad para emitir decisiones, revisamos las enmiendas con más antiguad antes de revisar las nuevas.

VCF FAQ

5.2 Dlaczego VCF nie pozwala na wniesienie poprawek do wniosków dla osób zmarłych, jeśli pozwala na poprawki innych wniosków?

December 26, 2019

W odróżnieniu od wniosków dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, gdzie osoba poszkodowana żyje, okoliczności wniosków dla osób zmarłych nie ulegają zmianie. Dlatego też, wszelkie starty dotyczące wniosków dla osób zmarłych powinny być znane wnioskodawcy w momencie składania wniosku. VCF może rozpatrywać wnioski z lepszymi rezultatami i szybciej wydawać decyzje o odszkodowaniach wszystkim wnioskodawcom, jeśli rozpatruje wnioski jednorazowo biorąc pod uwagę wszystkie starty w tym samym czasie.

VCF FAQ

3.2 Does the VCF receive copies of my medical records from the WTC Health Program? Do I need to submit them with my claim?

December 26, 2019

The VCF does not receive copies of your medical records as part of our information-sharing agreement with the WTC Health Program. The WTC Health Program only provides the VCF with information that is used to determine whether you have an eligible, certified condition. The information we receive from the WTC Health Program includes the name of the condition, the WTC Health Program category under which the condition falls (for example, Cancer or Upper Respiratory Disorder), and the associated medical diagnosis code.

VCF FAQ

3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem?

December 26, 2019

VCF nie otrzymuje kopii akt medycznych w ramach wymiany informacji z Programem Zdrowia WTC. Program Zdrowia WTC tylko dzieli się z VCF informacjami, które pozwalają na stwierdzenie, czy wnioskodawca ma uznany do leczenia uprawniający uszczerbek na zdrowiu. Informacje, które otrzymujemy od Programu Zdrowia WTC to nazwa uszczerbku na zdrowiu, kategoria Programu Zdrowia WTC, do której ten uszczerbek należy, np.