U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Resource | In Support of a Claim

When to Appeal vs. When to Amend

December 26, 2019
Associated Document:
VCF FAQ

3.2 ¿El VCF recibe copia de mi record médico del El Programa de Salud del WTC? ¿Necesito proveer copias de mi record médico con mi reclamo?

December 26, 2019

El VCF no recibe copia de su récord médico como parte del acuerdo de compartir información con el Programa de Salud del WTC. El Programa de Salud del WTC solo le provee al VCF la información que se usa para determinar si usted tiene una condición elegible certificada. La información que recibimos del Programa de Salud del WTC incluye, nombre de la condición, la categoría de la condición dentro del Programa de Salud del WTC (por ejemplo, cáncer, desorden en las vías respiratorias superiores), y el código del diagnóstico médico asociado.

VCF FAQ

5.2 Why does the VCF not accept amendments on deceased claims when it does allow amendments on other claims?

December 26, 2019

Unlike in a personal injury claim, where the victim is still living, the circumstances of a deceased claim filed do not change. Therefore, all losses in a deceased claim should be known to the claimant at the time the initial claim is filed. It is far more efficient for the VCF, and increases the pace at which the VCF can issue awards to all claimants, if the VCF only has to review these claims, with all losses included, one time.

VCF FAQ

5.3 Enmendé mi reclamo de compensación. ¿Cuándo se emitirá la decisión?

December 26, 2019

Nuestra primera prioridad es emitir decisiones sobre los reclamos de aquellos reclamantes que aún no han recibido ninguna indemnización. Al mismo tiempo, seguimos revisando las enmiendas y usamos el mismo orden de prioridad para emitir decisiones, revisamos las enmiendas con más antiguad antes de revisar las nuevas.

VCF FAQ

5.2 Dlaczego VCF nie pozwala na wniesienie poprawek do wniosków dla osób zmarłych, jeśli pozwala na poprawki innych wniosków?

December 26, 2019

W odróżnieniu od wniosków dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, gdzie osoba poszkodowana żyje, okoliczności wniosków dla osób zmarłych nie ulegają zmianie. Dlatego też, wszelkie starty dotyczące wniosków dla osób zmarłych powinny być znane wnioskodawcy w momencie składania wniosku. VCF może rozpatrywać wnioski z lepszymi rezultatami i szybciej wydawać decyzje o odszkodowaniach wszystkim wnioskodawcom, jeśli rozpatruje wnioski jednorazowo biorąc pod uwagę wszystkie starty w tym samym czasie.

VCF FAQ

3.2 Does the VCF receive copies of my medical records from the WTC Health Program? Do I need to submit them with my claim?

December 26, 2019

The VCF does not receive copies of your medical records as part of our information-sharing agreement with the WTC Health Program. The WTC Health Program only provides the VCF with information that is used to determine whether you have an eligible, certified condition. The information we receive from the WTC Health Program includes the name of the condition, the WTC Health Program category under which the condition falls (for example, Cancer or Upper Respiratory Disorder), and the associated medical diagnosis code.

VCF FAQ

3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem?

December 26, 2019

VCF nie otrzymuje kopii akt medycznych w ramach wymiany informacji z Programem Zdrowia WTC. Program Zdrowia WTC tylko dzieli się z VCF informacjami, które pozwalają na stwierdzenie, czy wnioskodawca ma uznany do leczenia uprawniający uszczerbek na zdrowiu. Informacje, które otrzymujemy od Programu Zdrowia WTC to nazwa uszczerbku na zdrowiu, kategoria Programu Zdrowia WTC, do której ten uszczerbek należy, np.

VCF FAQ

5.3 I amended my compensation claim. When will a decision be made?

December 26, 2019

Our first priority is to render decisions on claims for those claimants who have not yet received any award. At the same time, we do continue to review amendments and use the same priority order of rendering decisions on older amendments before reviewing newer ones.

VCF FAQ

5.3 Wprowadziłem poprawkę do mojego wniosku o odszkodowanie. Kiedy zostanie podjęta decyzja?

December 26, 2019

Naszym priorytetem jest wydawanie decyzji w sprawie wniosków w przypadku tych wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze żadnego odszkodowania. Jednocześnie kontynuujemy rozpatrywanie poprawek i stosujemy tę samą kolejność wydawania decyzji w sprawie starszych poprawek przed rozpatrywaniem nowszych.

VCF FAQ

5.2 当VCF确实允许对其他索赔进行修改时,为什么VCF不接受对已故索赔的修改?

December 26, 2019

与人身伤害索赔中受害者仍然活着的情况不同,已提交的已故索赔的情况没有改变。 因此,已故索赔中的所有损失应在最初的索赔提交时就应该让索赔人知道了。如果VCF只需一次审核这些索赔(包括所有的损失),这对VCF效率就高得多,并且提高VCF能向所有索赔人发出裁决的速度。

Resource | Communications to Law Firms

Law Firm Meeting Notes

December 13, 2019

Notes posted from the December 6, 2019 VCF conference call with law firms.

Associated Document:
Blog

Message from Special Master Rupa Bhattacharyya - Deputy Special Master Jordana (“Jordy”) Feldman departs VCF.

November 21, 2019

Dear Friends,

It is with regret and pride that I announce that Deputy Special Master and Director of the New York Office, Jordana (“Jordy”) H. Feldman, has left the September 11th Victim Compensation Fund ("VCF") to accept a position to design and administer a proposed claims resolution program intended to help victims of sexual assault resolve their claims through a confidential, non-adversarial alternative to litigation.

Resource | Communications to Law Firms

Law Firm Did You Know?

November 19, 2019

Third Edition Did You Know? document from Law Firm Outreach team posted.

Resource | Communications to Law Firms

Claim Management System Update

November 18, 2019

Law Firm Tip Sheet posted for recent enhancements made to the Online Claims System.

Resource | CMS Enhancements

Online Claims System Enhancements November 2019

November 18, 2019
Resource | General Information

VCF Info Sheet

November 15, 2019
Associated Document:
Resource | General Information

VCF Información General

November 15, 2019
Associated Document:
Resource | General Information

Podstawowe Informacje o Funduszu VCF

November 15, 2019
Associated Document:
Resource | General Information

VCF 一般信息

November 15, 2019
Associated Document:
Report | Monthly

October 2019 Monthly Statistics Report

November 7, 2019
Resource | Communications to Law Firms

Claim Management System Acceptable Use Policy

October 28, 2019

Updated Online Claims System Acceptable Use Policy posted.

Associated Document:
Resource | CMS Enhancements

Online Claims System Enhancements October 2019

October 7, 2019
Resource | Communications to Law Firms

Claim Management System Update

October 7, 2019

Law Firm Tip Sheet posted for recent enhancements made to the Online Claims System.