U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Blog

Message from the Special Master on the 19th Anniversary of the September 11th Attacks

September 11, 2020
Dear Friends: This year, as we commemorate the 19th anniversary of the September 11th attacks, we do so with even heavier hearts as we see the added struggle of those with 9/11-related health conditions, and the particularly severe impact of COVID-19 in New York. We realize that in the months ahead, we are likely to see claims on behalf of those who have a 9/11-related condition and have suffered or died as a result of COVID-19. I want to take this opportunity to assure the 9/11 community that, as with all claims, we will review each case on its own facts in view of the laws governing the VCF. We have posted to our website a specific FAQ that explains how the VCF will evaluate claims where COVID-19 may have been a factor in an individual’s death, and we will be updating this information as needed.
Resource | FAQ Update

New FAQ regarding COVID-19-related cause of death translated

September 11, 2020
New FAQ regarding COVID-19-related cause of death translated to Spanish, Polish, and Chinese.
Resource | General Information

Updated VCF Overview Presentation

September 10, 2020
This presentation is for individuals who are filing a claim with the VCF, or for those who are interested in how the VCF operates.
Associated Document:
Report | Monthly

August 2020 Monthly Statistics Report

September 10, 2020
VCF Program Statistics as of August 31, 2020.
VCF FAQ

1.2 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuándo se decidirá?

September 10, 2020

Como regla general, los reclamos se revisan por orden de llegada, siguiendo el orden la fecha en que se presentó el reclamo de compensación. Los reclamos que se presentaron después del 1 de agosto de 2016, el orden de llegada será el de la presentación del nuevo formulario. Esto significa que el VCF le da prioridad a los reclamos que han estado en espera por más tiempo antes de comenzar a revisar los reclamos más recientes.

VCF FAQ

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

September 10, 2020

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia wniosku o odszkodowanie. Dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2016 roku jest to data złożenia Formularzu Wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi.

VCF FAQ

1.2 I submitted my claim. When will a decision be made on my claim?

September 10, 2020

As a general rule, claims are reviewed in “first in, first out” order based on the date the compensation claim was submitted. For claims submitted after August 1, 2016, this is the date the Claim Form was submitted. This means the VCF prioritizes claims that have been waiting longer before beginning review of newer submissions.

VCF FAQ

1.2 我提交了我的索赔。何时将对我的索赔作出裁决?

September 10, 2020

一般情况下,我们将根据提交的日期以“先进先出”的顺序审核索赔。对于2016年8月1日之后提交的索赔而言,这就是《索赔表》提交的日期。这意味着VCF会优先处理那些等待了较长时间的索赔,然后才开始审核较新提交的索赔。

VCF继续缩短对索赔做出裁决所需的时间,并且正在努力在提交《索赔表》或修改后的一年内做出裁决(假定已提交了处理索赔所需的全部信息)。下面的索赔审核时间线图表反映了最新的审核索赔的状态。

VCF FAQ

1.8 If an individual with an eligible 9/11-related illness passes away, and the death certificate listes COVID-19 as the cause of death,

September 9, 2020

The law that governs the VCF requires that, in order to be eligible for compensation, the victim must have suffered physical harm or death as a result of the September 11, 2001, terrorist attacks or the debris removal efforts in the immediate aftermath of those attacks.  The VCF generally looks at the victim’s death certificate to see what is listed as the cause of death. 

VCF FAQ

1.8 Jeśli osoba z uznaną chorobą związaną z wydarzeniami 11 września umrze, a jej akt zgonu wyszczególni COVID-19 jako powód śmierci, czy będzie to miało wpływ na rozpatrzenie przez Fundusz VCF wniosku o spowodowanie śmierci?

September 9, 2020

Prawo, które reguluje pracę Funduszu VCF wymaga, że aby być uprawnionym do uzyskania odszkodowania ofiara musiała ulec obrażeniom fizycznym lub śmierci spowodowanej przez ataki terrorystyczne 11 września 2001 roku lub usuwanie gruzu, które nastąpiło w ich następstwie. Fundusz VCF zazwyczaj zwróci uwagę na powód śmierci wyszczególniony w akcie zgonu ofiary. 

Standardowo, formularz aktu zgonu (zgodnie wytycznymi CDC) zawiera trzy (3) osobne kategorie, w których można wymienić przyczyny:

VCF FAQ

1.8 若患有与9/11相关的并符合资格的疾病的个人去世,且死亡证明书中列出了新冠肺炎(COVID-19)为死亡原因,这是否会影响VCF对代表受害者提交的非正常死亡索赔的评估?

September 9, 2020

管辖VCF的法律要求:受害人有资格获得赔偿必须是在2001年9月11日的恐怖袭击或在这些袭击之后立即进行的清除废墟工作后遭受人身伤害或死亡。 VCF通常会查看受害者的死亡证明,以查看所列出的死亡原因。

标准的死亡证明书表格(与CDC指南一致)包括三(3)个单独的类别,其中会列出死亡原因:

Resource | General Information

New FAQ regarding COVID-19-related cause of death

September 9, 2020
New FAQ 1.8 posted providing information on when the cause of death is COVID-19.
VCF FAQ

1.8 Si un individuo con una condición elegible relacionada al 11/9 fallece, y el certificado de defunción pone COVID-19 como la causa de muerte, esto afectará la evaluación del VCF como un reclamo de fallecido presentado a nombre de la víctima?

September 9, 2020

La ley que gobierna el VCF requiere que, para ser elegible para compensación, la víctima debe haber sufrido un daño físico o muerte como resultado de los ataques terroristas, o la remoción y limpieza de escombros inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El VCF generalmente evalúa el certificado de defunción para ver la causa de muerte.

Resource | General Information

New "How to File a Claim" Instructions

September 4, 2020
New and improved "How to File a Claim" page content posted in English, Spanish, Polish, and Chinese.
Resource | General Information

Recent Registration and Claim Filing Deadline Updates Translated

August 27, 2020
Recent updates to our Registration and Claim Filing content, including updates to our FAQs, have been translated to Spanish, Polish, and Chinese.
Report | Monthly

July 2020 Monthly Statistics Report

August 11, 2020

VCF Program Statistics as of July 31, 2020.

Associated Document:
VCF FAQ

2.8 Una vez me registre, ¿cuál es la fecha límite para presentar mi reclamo?

August 6, 2020

Mientras los Plazos para Registrarse varían dependiendo del individuo y sus circunstancias, el plazo para presentar un reclamo es igual para todo el mundo. El reclamo tiene que ser presentado en o antes del 1 de octubre de 2090.

VCF FAQ

2.1 Escuche que el plazo para presentar un reclamo con el VCF es el 29 de julio de 2021. ¿Qué es lo que tengo que hacer para esa fecha?

August 6, 2020

Hay dos plazos asociados con presentar un reclamo con el VCF: el plazo para registrase y el plazo para presentar un reclamo. El plazo para presentar un reclamo es el mismo para todo el mundo: 1 de octubre de 2090.

Registrase no es lo mismo que presentar un reclamo y el plazo para registrarse no es el mismo para todo el mundo. Este plazo varía según las circunstancias particulares de cada individuo:

VCF FAQ

2.6 What happens if I register with the VCF after July 29, 2021?

August 6, 2020

If you register with the VCF after July 29, 2021, your registration will be considered timely as long as you meet your applicable Registration Deadline.  Because the deadline to register is based on the latest date on which the WTC Health Program notifies you that your physical health condition is related to 9/11, there are many individuals whose applicable registration deadline will be after July 29, 2021.  If you are registering on behalf of an individual who dies as a result of a 9/11-related eligible condition after July 29, 2019, your registration will be consi

VCF FAQ

2.7 我如何知道我是否已经在VCF注册并按时注册?

August 6, 2020

如果您不确定是否已向VCF注册,或者对注册截止日期有疑问,请致电VCF求助热线1-855-885-1555寻求帮助。

VCF FAQ

2.1 Słyszałem, że termin składania wniosku do Funduszu VCF to 29 lipca 2021 roku. Co muszę zrobić przed upływem tego terminu?

August 6, 2020

Istnieją dwa terminy związane ze złożeniem wniosku do Funduszu VCF: Termin Rejestracji i Termin Składania Wniosków. Termin Składania Wniosków jest taki sam dla wszystkich: 1 października 2090 roku.

Rejestracja to nie to samo co złożenie wniosku i Termin Rejestracji nie jest taki sam dla wszystkich. Zależy on od okoliczności indywidualnych:

Należy zarejestrować się w Funduszu VCF do 29 lipca 2021 roku tylko jeśli spełnia się jeden z niżej wymienionych warunków:

VCF FAQ

2.5 Jeśli nie jestem chory, czy muszę zarejestrować się przed 29 lipca 2021 roku?

August 6, 2020

Nie. Jeśli zachoruje się w przyszłości i Program Zdrowia WTC zakwalifikuje do objęcia leczeniem chorobę, to termin rejestracji w Funduszu VCF upłynie dwa lata od ostatniej daty uznania do leczenia przez Program Zdrowia WTC. Fundusz VCF zachęca jednak do rejestracji przed upływem odpowiedniego Terminu Rejestracji, ponieważ pomaga to nam ustalić nasze priorytety, zaplanować pracę oraz rozpatrzyć wszystkie wnioski tak szybko jak jest to możliwe.

VCF FAQ

2.1 I heard the deadline to file a claim with the VCF is July 29, 2021. What do I have to do by that deadline?

August 6, 2020

There are two deadlines associated with filing a VCF Claim:  A Registration Deadline and a Claim Filing Deadline.  The Claim Filing Deadline is the same for everyone:  October 1, 2090

Registration is not the same as filing a claim and the Registration Deadline is not the same for everyone.  It varies according to individual circumstances:

VCF FAQ

2.2 ¿Cuáles plazos tengo que cumplir para presentar mi reclamo con el VCF?

August 6, 2020

Hay dos plazos en el proceso de presentar un reclamo –  el primero es el plazo para registrase y el segundo es el plazo para presentar un reclamo. El Plazo Para Presentar Un Reclamo es el mismo para todo el mundo: 1 de octubre de 2090. Registrase no es el mismo que presentar un reclamo y el plazo varía de acuerdo las circunstancias particulares de cada individuo.

Resource | General Information

Update: Registration and Claim Filing Deadlines

August 6, 2020
There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.