U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

Resource

Designación del Representante Personal

July 20, 2023

Change Log:

July 20, 2023: updated to reflect that Special Master PR Appointment requests do not need to be notarized. Requests only need to be sworn under the penalty of perjury.

Adding sworn statement.

Associated Document:
Resource

信息与说明: 如果索赔人在提交人身伤害索赔后死亡,需要采取的步骤

July 20, 2023

Change Log:

July 20, 2023: Updated to include that NYSLRS will only accept original or court certified Letters of Administration.

Removed all instances of “original” or “certified” copy.

Associated Document:
Resource

Informacje i instrukcje: Kroki, jakie należy wykonać w przypadku śmierci wnioskodawcy po złożeniu przez niego wniosku dla osób z uszkodzeniem ciała

July 20, 2023

Change Log:

July 20, 2023: Updated to include that NYSLRS will only accept original or court certified Letters of Administration.

Removed all instances of “original” or “certified” copy.

Associated Document:
Resource

Información e Instrucciones: Pasos que se deben tomar cuando el reclamante muere después de haber presentado su reclamación

July 20, 2023

Change Log:

July 20, 2023: Updated to include that NYSLRS will only accept original or court certified Letters of Administration.

Removed all instances of “original” or “certified” copy.

Associated Document:
Resource

VCF 一般信息

July 20, 2023

Change Log:

July 20, 2023: updated text with more information regarding debris removal eligibility.

Associated Document:
Resource

Podstawowe Informacje o Funduszu VCF

July 20, 2023

Change Log:

July 20, 2023: updated text with more information regarding debris removal eligibility.

Associated Document:
Resource

VCF Información General

July 20, 2023

Change Log:

July 20, 2023: updated text with more information regarding debris removal eligibility.

Associated Document:
Resource

Email – Special Circumstances Review for a Lung Transplant and Routes of Debris Removal Clarification – July 7, 2023

July 7, 2023

Email – Special Circumstances Review for a Lung Transplant and Routes of Debris Removal Clarification – July 7, 2023

Report

June 2023 Monthly Statistics Report

June 30, 2023

Statistics as of June 30, 2023

Associated Document:
Resource

Witness Presence Statement

June 30, 2023
The Witness Presence Statement should be used as the template for all affidavits. 
Associated Document:
VCF FAQ

6.5 我自付的医疗费用,若不在WTC健康项目所承保的范围或我的保险公司不予报销,是否可以报销?

June 30, 2023

可以报销。如果这些费用是在WTC健康项目对您的疾病确认之日之前支付的,由于您的疾病符合条件,您能要求报销那些您过去自付的医疗费用。如果您在疾病得到认证之后,决定由非WTC健康项目里的医生治疗您的疾病,或由非附属药房开处方,VCF将不会报销您所付出的费用。

如果您要求报销那些与通过VCF私人医生流程验证为符合条件的病症相关的自付费用,您可以请求报销在 VCF 验证该病症为符合条件之日以前和以后所产生的费用,因为WTC健康项目不涵盖此类病症的治疗。

因为报销自付医疗费用的申请需要提交重要文件和对重要文件的审核,以确定所声称的医疗费用与您的符合资格的疾病相关,而且您本人自付了这些费用。处理这些索赔需要时间,而且可能推迟您获得赔偿的时间。因此,VCF建立了关于何时以及如何提交医疗费用申请的具体标准。

VCF FAQ

1.6 我可以提交哪些类型的文件来证明我当时在9/11事故现场?

June 30, 2023

有许多不同类型的文件可用于证明当时在一个符合条件的地点。 我们的《政策和程序》第1.6节和《索赔表》文件清单(人身伤害已故索赔)概述了最常见类型文件的全部详细信息。此外,VCF与某些雇主,工会和其他组织有安排,他们同意直接向VCF提供在现场的信息,或提供联系信息,以便索赔人可以要求证明在现场的信息。 有关当前与之存在这种关系的雇主和实体的完整列表,请参见《政策和程序》文件的第1.6.b节。

VCF FAQ

1.1 我提出了索赔。接下来会怎样?

June 30, 2023

您提出索赔后,VCF所采取的第一个步骤就是进行初步审核,以确定所有的“具最低要求”的文件都已提交。除了完整的《索赔表》之外,我们还需要以下文件,才能对您的索赔进行更为实质性的审核:

VCF FAQ

6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC...

June 30, 2023

Tak. Mogą Państwo ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków medycznych na skutek uszczerbku (lub uszczerbków) na zdrowiu uprawniającego do otrzymania odszkodowania, pod warunkiem, że zostały one zapłacone przed datą uznania przez Program Zdrowia do leczenia Państwa uszczerbku lub uszczerbków na zdrowiu. Fundusz VCF nie pokryje wydatków medycznych, które Państwo poniosą po dacie uznania do leczenia, jeśli zdecydują się Państwo na leczenie przez lekarza spoza Programu Zdrowia WTC lub jeśli Państwa recepty zostaną zrealizowane w aptece niezwiązanej z Programem Zdrowia WTC.

VCF FAQ

1.6 Jakie dokumenty mogę złożyć, aby udowodnić, że byłem/byłam obecna na miejscu katastrofy 11 września?

June 30, 2023

Istnieje wiele różnych dokumentów, które mogą zademonstrować, że było się obecnym w miejscu kwalifikującym do odszkodowania. Pełne informacje dotyczące najpowszechniejszych typów dokumentów są zawarte w Punkcie 1.6 Zasad i Procedur VCF, w Liście Kontrolnej Dokumentów do Formularzu Wniosku (dla Osób z Uszkodzeniem Ciała i dla Osób Zmarłych).

VCF FAQ

1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej?

June 30, 2023

Pierwszym krokiem podejmowanym przez VCF po złożeniu wniosku jest jego wstępne rozpatrzenie w celu potwierdzenia, że złożono wszystkie „minimalnie wymagane” dokumenty. Zanim rozpoczniemy szczegółowe rozpatrywanie wniosku, oprócz wypełnionego formularza wniosku wymagamy następujące dokumenty:

VCF FAQ

6.5 ¿Me pueden reembolsar los gastos médicos que pagué directamente porque no estaban cubiertos por el Programa de Salud del WTC ni fueron reembolsados por mi plan médico?

June 30, 2023

Sí. Usted puede solicitar reembolso de los gastos médicos que pagó directamente como resultado de su(s) condición(es) elegible(s) si estos pagos fueron hechos antes de la fecha de certificación de su(s) condición(es) elegible(s) por el Programa de Salud del WTC. El VCF no reembolsará los gastos incurridos después de que su condición haya sido certificada, y si usted eligió tratarse con un médico fuera del Programa de Salud del WTC, o si sus medicamentos fueron completados por una farmacia no afiliada.

VCF FAQ

1.6 ¿Qué tipo de documentos puedo proveer para probar que estuve presente en la zona del 11/9?

June 30, 2023

Hay muchos diferentes tipos de documentos que se pueden presentar para probar presencia en una localización elegible. Para más detalles sobre los tipos de documentos más comunes vea  la Sección 1.6  de nuestro documentos de Políticas y Procedimientos y el “Document Checklist” del Formulario de Reclamo (para reclamo personal o de persona fallecida).

VCF FAQ

1.1 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuál es el siguiente paso?

June 30, 2023

Una vez presentado el reclamo, el primer paso que el Fondo de Compensación para Víctimas (Victim Compensation Fund, VCF) toma es hacer una revisión preliminar para confirmar que todos los documentos "mínimos requeridos" se hayan entregado. En adición al requisito de completar el Formulario de Reclamo, también le requerimos los siguientes documentos para que su reclamo pueda progresar a una revisión más sustancial:

Resource

Victim Presence Statement

June 28, 2023
The Victim Presence Statement allows a victim to provide additional details regarding their presence. 
Associated Document:
Resource

VCF Info Sheet

June 28, 2023

Change Log:

June 28, 2023: updated text with more information regarding debris removal eligibility

July 30, 2021: Changes made to reflect updated information regarding registration deadlines.

Associated Document:
Resource

Email - NYSLRS Deceased Victim Update - June 23, 2023

June 23, 2023

Email - NYSLRS Deceased Victim Update - June 23, 2023

Resource

Document Checklist - Deceased Claim

June 21, 2023
Updated Document Checklist for Deceased claims.
Associated Document:
Resource

When a Claimant Passes Away After Filing a Personal Injury Claim

June 21, 2023

Change Log:

June 21, 2023: Updated to include that NYSLRS will only accept original or court certified Letters of Administration.

November 14, 2022: Removed all instances of “original” or “certified” copy.

Associated Document:
Resource

Email - New Presence Information for Trinity Church and Medical Expense Updates - June 16, 2023

June 16, 2023

Email - New Presence Information for Trinity Church and Medical Expense Updates - June 16, 2023