U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC...

Question
6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC ani za które nie otrzymałem/otrzymałam zwrotu z mojego ubezpieczenia? (Aktualizacja: 30 czerwca 2023 r.)
Effective Date
Answer

Tak. Mogą Państwo ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków medycznych na skutek uszczerbku (lub uszczerbków) na zdrowiu uprawniającego do otrzymania odszkodowania, pod warunkiem, że zostały one zapłacone przed datą uznania przez Program Zdrowia do leczenia Państwa uszczerbku lub uszczerbków na zdrowiu. Fundusz VCF nie pokryje wydatków medycznych, które Państwo poniosą po dacie uznania do leczenia, jeśli zdecydują się Państwo na leczenie przez lekarza spoza Programu Zdrowia WTC lub jeśli Państwa recepty zostaną zrealizowane w aptece niezwiązanej z Programem Zdrowia WTC.

Jeśli wnioskują Państwo o zwrot wydatków medycznych związanych z uszczerbkami na zdrowiu zatwierdzonymi poprzez Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego VCF jako uprawniające do odszkodowania, mogą Państwo ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych zarówno przed, jak i po dacie zatwierdzenia danego uszczerbku na zdrowiu jako kwalifikującego do odszkodowania przez VCF, ponieważ leczenie tych chorób nie jest pokryte przez Program Zdrowia WTC.     

Jako że wnioski o zwrot bieżących wydatków medycznych wymagają złożenia i analizy znacznej liczby dokumentów potwierdzających związek tych wydatków medycznych z uszczerbkiem na zdrowiu uprawniającym do otrzymania odszkodowania, jak i fakt pokrycia ich przez Państwo z własnej kieszeni, rozpatrywanie takich wniosków wymaga czasu i może opóźnić przyznanie odszkodowania.  W związku z tym, Fundusz VCF ustalił szczegółowe wymogi dotyczące tego, kiedy i jak należy składać wnioski o pokrycie bieżących wydatków medycznych:

  • W przypadku wniosków dla osób z uszkodzeniem ciała, wniosek o zwrot wydatków medycznych musi być złożony jako poprawka do Państwa wniosku, przy tym dopiero po otrzymaniu wstępnej decyzji w sprawie odszkodowania.  Umożliwia to VCF szybsze wydanie wstępnej decyzji w sprawie odszkodowania, gdyż nie musimy sprawdzać każdego ujętego we wniosku wydatku medycznego podczas wstępnego rozpatrywania
  • Przy wnioskach dla osób zmarłych, wniosek o zwrot wydatków medycznych należy złożyć jako część wniosku pierwotnego. Wymagamy tego, ponieważ generalnie po zakończeniu przez Fundusz VCF naliczania odszkodowania odnośnie wniosku dla osób zmarłych, nie pozwalamy na składanie poprawek.
  • Łączna kwota wydatków medycznych poniesionych w związku z uszczerbkami na zdrowiu uprawniającymi do otrzymania odszkodowania musi przekraczać 5.000 dolarów, przy czym Fundusz VCF musi być w stanie zweryfikować przynajmniej 5.000 dolarów poniesionych wydatków na podstawie złożonych dokumentów. Oznacza to, że nawet jeśli wnioskują Państwo o zwrot sumy 5.000 dolarów lub wyższej, Fundusz VCF zwróci te wydatki tylko wówczas, jeśli będziemy mogli zatwierdzić przynajmniej 5.000 dolarów wydatków, o których zwrot Państwo się ubiegają.    
  • Wniosek o zwrot wydatków medycznych musi zostać złożony wraz z wymaganą dokumentacją i w wymaganym formacie, zgodnie z opisem w niniejszych instrukcjach.

Syndyk może zadecydować o odstąpieniu od jednego lub kilku z tych wymogów, w zależności od sytuacji danego wnioskodawcy.  Jeśli chcieliby Państwo ubiegać się o takie odstąpienie, prosimy skontaktować się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555.

Language
Question Number
5