U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC...

Question
6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC ani za które nie otrzymałem/otrzymałam zwrotu z mojego ubezpieczenia? (Aktualizacja: 14 listopada 2017 r.)
Effective Date
Answer

Tak. Mogą Państwo ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków medycznych na skutek uszczerbku (lub uszczerbków) na zdrowiu uprawniającego do otrzymania odszkodowania, ale tylko, jako poprawkę do już wypłaconego odszkodowania i tylko, jeśli kwota wydatków medycznych przekroczyła $5.000,00.

Jako że wnioski o zwrot bieżących wydatków medycznych wymagają złożenia i analizy znacznej liczby dokumentów potwierdzających związek tych wydatków medycznych z uszczerbkiem na zdrowiu uprawniającym do otrzymania odszkodowania, jak i fakt pokrycia ich przez Państwo z własnej kieszeni, rozpatrywanie takich wniosków może potrwać i opóźnić przyznanie odszkodowania.  VCF stosuje zasadę, zgodnie, z którą wnioski o zwrot poniesionych bieżących wydatków medycznych będą uwzględniane jedynie w przypadku spełnienia następujących kryteriów:

  • Wniosek o zwrot wydatków medycznych musi być złożony, jako poprawka do wniosku dotycząca odszkodowania, przy tym dopiero po otrzymaniu wstępnej decyzji w sprawie odszkodowania.  Umożliwia to VCF szybsze wydanie wstępnej decyzji w sprawie odszkodowania, gdyż nie musimy sprawdzać każdego ujętego we wniosku wydatku medycznego podczas wstępnego rozpatrywania. 
  • Jeśli wprowadzą Państwo poprawkę do wniosku celem ubiegania się o zwrot wydatków medycznych, VCF rozpatrzy poprawkę tylko, jeśli łączna kwota tych wydatków poniesionych w związku z uszczerbkami na zdrowiu uprawniającymi do otrzymania odszkodowania przekroczy 5.000 dolarów.
  • Poprawka musi zostać złożona wraz z wymaganą dokumentacją i w wymaganym formacie, zgodnie z opisem w niniejszych instrukcjach, które można też znaleźć na naszej stronie w części „Formularze i Materiały” („Forms and Resources”).

Syndyk może zadecydować o odstąpieniu od jednego lub kilku z tych wymogów, w zależności od sytuacji danego wnioskodawcy.  Jeśli chcieliby Państwo ubiegać się o takie odstąpienie, prosimy skontaktować się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF.

Language
Question Number
5