U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Często Zadawane Pytania

Często Zadawane Pytania (FAQs)

Sekcja 1. Pytania Ogólne

1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej? (Aktualizacja: 30 czerwca 2023 r.)

Effective Date:

Pierwszym krokiem podejmowanym przez VCF po złożeniu wniosku jest jego wstępne rozpatrzenie w celu potwierdzenia, że złożono wszystkie „minimalnie wymagane” dokumenty. Zanim rozpoczniemy szczegółowe rozpatrywanie wniosku, oprócz wypełnionego formularza wniosku wymagamy następujące dokumenty:

 • Strona Podpisowa Formularzu Wniosku (lub odpowiednie sekcje Części IV poprzedniej wersji Formularzu Wniosku VCF 2).
 • Załącznik A – Upoważnienie do Udostepnienia Informacji Medycznych.
 • Potwierdzenie, że co najmniej jeden uszczerbek na zdrowiu został zakwalifikowany do leczenia lub monitorowania przez Program Zdrowia World Trade Center („WTC”) (VCF skontaktuje się bezpośrednio z Programem Zdrowia WTC w celu potwierdzenia posiadania takiego uszczerbku na zdrowiu, ale można również dostarczyć do VCF pismo potwierdzające kwalifikację przez Program Zdrowia WTC jeśli jest ono w posiadaniu wnioskodawcy).
 • Dokumenty udowadniające obecność na miejscu katastrofy, o których mowa w Punkcie 1.6 Zasad i Procedur VCF.
 • Formularz Płatności ACH, jeśli płatność odszkodowania ma być przelana bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy.
 • Upoważnienie Klienta do przekazania kwoty odszkodowania na rachunek bankowy reprezentującego prawnika, w przypadku wnioskodawców reprezentowanych prawnie. Wnioskodawca otrzyma ten formularz od swojego prawnika.
 • Załącznik C, – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez prawnika i prawnik nie dostarczył jeszcze tego Załącznika do Funduszu VCF.
 • Dodatkowo, w przypadku wniosków od osób zmarłych, VCF również wymaga następujące dokumenty:
  • Załącznik A do Formularza Wniosku (lub Załącznik F z poprzedniej wersji Formularzu Wniosku), oraz
  • Upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę spadku oraz świadectwo zgonu.

Te formularze oraz ważne informacje, które pomogą przy składaniu wniosku są dostępne na stronie internetowej VCF Formularze i Materiały.

Jeżeli będzie brakowało któregokolwiek z powyższych dokumentów lub jeżeli którykolwiek z powyższych dokumentów będzie niekompletny, VCF prześle Państwu pismo z informacją o brakujących danych i nada wnioskowi stan „Nieaktywny”. Jeżeli wymagane dokumenty zostaną przesłane i potwierdzona zostanie ich kompletność, wniosek zostanie ponownie aktywowany w celu rozpatrzenia.

Jeżeli brakujące dokumenty nie zostaną złożone w ciągu 30 dni od daty Pisma o Brakujące Informacje, wniosek może zostać odrzucony. Po odrzuceniu wniosku mogą Państwo wnieść poprawki do swojego wniosku po zebraniu wymaganych dokumentów. VCF ponownie aktywuje Państwa wniosek w celu rozpatrzenia. Poprawki należy wnosić zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Więcej informacji można znaleźć w przeglądzie Procesu Rozpatrywania Wniosków VCF.

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie? (Aktualizacja:10 lipcu 2024 r.) - New

Effective Date:

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia formularza wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi. Wnioski zostają przedłożone do rozpatrzenia w pierwszej kolejności tylko wtedy, kiedy załączono do nich wszystkie wymagane informacje.

Fundusz VCF ciągle pracuje nad tym, aby skrócić czas oczekiwania na wydanie decyzji o odszkodowaniu i ma na celu wydanie decyzji w przeciągu jednego roku od złożenia wniosku lub poprawki (zakładając, że zostały dostarczone wszystkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku).

Poniższy Harmonogram Rozpatrywania Wniosków przedstawia aktualny stan rozpatrywania wniosków. Daty w tym harmonogramie dotyczą tylko wniosków złożonych poprawnie, czyli takich, które posiadają dokumenty wymagane przez VCF w celu ustalenia, czy wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania odszkodowania oraz wyliczenia kwoty odszkodowania. Wnioski uznane za nieaktywne lub wstrzymane, ponieważ zostały złożone bez wymaganych dokumentów, wymagają znacznie dłuższego czasu rozpatrywania i poniższy harmonogram ich nie dotyczy.

Claim Review Timeline Polish

Należy pamiętać, że każdy wniosek VCF jest indywidualnie rozpatrywany i kalkulowany, a rozpatrzenie niektórych bardziej złożonych wniosków wymaga znacznie większych nakładów czasu. W szczególności odnosi się to do wniosków złożonych w imieniu osób zmarłych na skutek uszczerbków na zdrowiu uprawniających do otrzymania odszkodowania, co wymagaja złożenia i rozpatrzenia dużej ilości informacji i dokumentów, aby potwierdzić kompetencje prawne osoby, która złożyła wniosek w imieniu osoby zmarłej, oraz aby wyliczyć odszkodowanie. Rozpatrywanie wniosków może być również opóźnione podczas gdy VCF czeka na informacje od podmiotów trzecich.

Po rozpoczęciu przez VCF rozpatrywania wniosku skontaktujemy się z Państwem, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje. Najlepszym sposobem przyspieszenia rozpatrywania wniosku jest złożenie kompletnego wniosku oraz szybkie odpowiadanie na nasze prośby o uzupełnienie informacji.

 

1.3 Czy istnieje możliwość przyśpieszenia rozpatrywania mojego wniosku? (Aktualizacja: 9 grudniem 2022 r.)

Effective Date:

Tak. W przypadku choroby śmiertelnej lub ciężkiej sytuacji finansowej, można złożyć prośbę do VCF o przyspieszony tryb rozpatrywania wniosku.  VCF za ciężką sytuację finansową uważa bliskie lub nieuniknione zajęcie obciążonej nieruchomości lub bezdomność, poparte odpowiednią dokumentacją.  Aby ubiegać się o przyspieszony tryb rozpatrywania wniosku, Państwo lub Państwa prawnik (jeśli takowy został zaangażowany do prowadzenia wniosku VCF) musi skontaktować się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555 i załadować do wniosku odpowiednią dokumentację.  Należy również złożyć kompletny formularz wniosku i wszystkie dokumenty uzupełniające, aby Fundusz VCF miał wszystkie informacje wymagane do podjęcia decyzji. Wnioskodawcy, którzy są reprezentowani prawnie, powinni skontaktować się z prawnikiem.  Fundusz VCF rozpatrzy prośbę i powiadomi, z reguły w przeciągu 48 godzin, czy przyspieszony tryb rozpatrywania został zaaprobowany czy nie. Wnioski rozpatrywane w trybie przyspieszonym, zakładając, że zawierają one wszystkie wymagane dokumenty, często otrzymują wyliczenie odszkodowania i przekazaną płatność w przeciągu tylko 3-4 tygodni.  W tych sytuacjach, wypłata odszkodowania następuje natychmiastowo po wydaniu decyzji z naliczeniem odszkodowania, ale przy zachowaniu prawa do odwołania w przeciągu 30 dni.

1.4 Czy do złożenia wniosku muszę mieć prawnika? (Aktualizacja: 7 kwietnia 2021 r.)

Effective Date:

Nie, prawnik nie jest konieczny do złożenia wniosku do VCF i wnioski złożone przez prawników nie są traktowane priorytetowo w stosunku do tych, które zostały złożone bez reprezentacji prawnika. Rozpatrujemy wszystkie wnioski stosując te same zasady i naliczamy wszystkie odszkodowania wykorzystując tę samą metodologię, bez względu na to, czy prawnik zajmował się wnioskiem. Posiadamy sporo źródeł informacji, które są przeznaczone do pomocy osobom indywidualnym przy składaniu wniosków, na przykład bezpłatną Linię Pomocy Telefonicznej obsługiwaną przez przedstawicieli dwujęzycznych i tłumaczy ustnych każdego języka. Przedstawiciele Linii Pomocy Telefonicznej odpowiedzą na każde pytanie związane z procesem rozpatrywania wniosków, pomogą wypełnić formularz wniosku oraz wytłumaczą, które dokumenty uzupełniające należy złożyć z wnioskiem. Z Linią można się skontaktować w celu uzyskania informacji ogólnych lub również umówić się na konkretny termin w celu uzyskania pomocy od przedstawiciela Linii przy wypełnieniu i złożeniu wniosku. Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na zaangażowanie prawnika do prowadzenia wniosku, prawo określa górną granice stawki, którą prawnik może zażądać. Prawnicy nie mogą poobierać opłat wyższych niż 10% wartości odszkodowania naliczonego przez Fundusz VCF.

1.5 Jak mogę dodać prawnika do mojego wniosku lub go zmienić? (Aktualizacja: 7 kwietnia 2021 r.)

Effective Date:

Aby dodać, zmienić lub usunąć prawnika wcześniej wskazanego we wniosku, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Formularzu Zmiany Prawnika oraz dołączyć ten wypełniony i podpisany formularz do swojego wniosku. Po otrzymaniu przez VCF wypełnionego formularza i wszystkich wymaganych dokumentów, zaktualizujemy Państwa wniosek, w tym informacje dotyczące tego, kto będzie otrzymywał korespondencję i kto będzie miał dostęp do wniosku online.

Nie należy składać nowej rejestracji lub wniosku tylko w celu zmiany prawnika. To odnosi się również do sytuacji, gdzie istniejący wniosek został rozpatrzony lub wypłacony, a celem jest złożenie poprawki z prośbą o uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu lub wypłacenie dodatkowego odszkodowania. Po złożeniu Formularza Zmiany Prawnika, VCF uaktualni istniejący wniosek i nowy prawnik będzie mógł złożyć poprawki lub dokumenty w Państwa imieniu.

1.6 Jakie dokumenty mogę złożyć, aby udowodnić, że byłem/byłam obecna na miejscu katastrofy 11 września? (Dodano: 30 czerwca 2023 r.)

Effective Date:

Istnieje wiele różnych dokumentów, które mogą zademonstrować, że było się obecnym w miejscu kwalifikującym do odszkodowania. Pełne informacje dotyczące najpowszechniejszych typów dokumentów są zawarte w Punkcie 1.6 Zasad i Procedur VCF, w Liście Kontrolnej Dokumentów do Formularzu Wniosku (dla Osób z Uszkodzeniem Ciała i dla Osób Zmarłych). Dodatkowo, Fundusz VCF ustanowił bezpośrednią wymianę informacji odnośnie obecności z pewnymi pracodawcami, związkami zawodowymi i innymi organizacjami, lub podaje informacje kontaktowe, aby wnioskodawca mógł samodzielnie poprosić o informacje udowadniające obecność.  Punkt 1.6.B Zasad i Procedur VCF zawiera kompletną listę pracodawców i organizacji, z którymi aktualnie taka wymiana informacji istnieje.

1.7 Co należy zrobić, jeśli wnioskodawca umrze po złożeniu wniosku? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)

Effective Date:

W przypadku śmierci wnioskodawcy, który złożył wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała, VCF przerwie rozpatrywanie wniosku i/lub przetwarzanie płatności takiego wniosku do czasu wyznaczenia zarządcy spadku zmarłego wnioskodawcy.  Zapewnia to ochronę danych osobowych zmarłego oraz to, że szczegóły wniosku będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym do posiadania dostępu do tych informacji.

Jeśli VCF dowie się o śmierci wnioskodawcy, wyślemy pismo zaadresowane na ostatni adres zmarłego, w którym potwierdzimy aktualny stan złożonego wniosku i kroki, które należy podjąć, aby kontynuować rozpatrywanie wniosku. Okoliczności każdego wniosku są różne, więc powinni Państwo przeczytać pismo od VCF i skontaktować się z Pomocą Telefoniczną VCF jeśli nie są Państwo pewni, jakie kroki należy podjąć w celu kontynuowania wniosku.

Wiele informacji na temat rozpatrywania takich wniosków można znaleźć na stronie internetowej VCF.

1.8 Jeśli osoba z uznaną chorobą związaną z wydarzeniami 11 września umrze, a jej akt zgonu wyszczególni COVID-19 jako powód śmierci, czy będzie to miało wpływ na rozpatrzenie przez Fundusz VCF wniosku o spowodowanie śmierci? (Dodano: 9 września 2020 r.)

Effective Date:

Prawo, które reguluje pracę Funduszu VCF wymaga, że aby być uprawnionym do uzyskania odszkodowania ofiara musiała ulec obrażeniom fizycznym lub śmierci spowodowanej przez ataki terrorystyczne 11 września 2001 roku lub usuwanie gruzu, które nastąpiło w ich następstwie. Fundusz VCF zazwyczaj zwróci uwagę na powód śmierci wyszczególniony w akcie zgonu ofiary. 

Standardowo, formularz aktu zgonu (zgodnie wytycznymi CDC) zawiera trzy (3) osobne kategorie, w których można wymienić przyczyny:

 • Bezpośrednia przyczyna śmierci,
 • Ukryte przyczyny śmierci (tzn., choroby, które spowodowały lub przyczyniły się do bezpośredniej przyczyny śmierci) oraz
 • Znaczące choroby, które przyczyniły się do zgonu. 

Jeśli uznana choroba fizyczna związana z wydarzeniami 11 września, która uprawnia do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF jest wyszczególniona w jakiejkolwiek z powyższych trzech (3) kategorii, to Fundusz VCF zazwyczaj uzna, że śmierć została spowodowana przez uznaną chorobę i naliczy odszkodowanie za spowodowanie śmierci. Jeśli uznana choroba fizyczna uprawniająca do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF nie jest wyszczególniona, to należy przedstawić akta medyczne, które udowodnią nam i zademonstrują w jaki sposób uznana choroba uprawniająca do uzyskania odszkodowania spowodowała zgon. Na przykład, jeśli akt zgonu wyszczególnia infekcję, np., zapalenie płuc lub sepsę, jako bezpośrednią przyczynę śmierci, to ustalimy na podstawie chorób w kategoriach ukryte przyczyny śmierci lub znaczące choroby, które przyczyniły się do zgonu, czy wyszczególniono uznaną chorobę uprawniającą do uzyskania odszkodowania. Jeśli tak, to zazwyczaj Fundusz VCF wypłaci odszkodowanie za spowodowanie śmierci. Jeśli uznana choroba nie jest wyszczególniona, to będziemy potrzebować dodatkowe medyczne materiały dowodowe, które ustalą związek i wykażą w jaki sposób uznana choroba uprawniająca do uzyskania odszkodowania przyczyniła się lub spowodowała śmierć. 

Prosimy zauważyć jednak, iż Fundusz VCF rozpatruje każdy wniosek indywidualnie w oparciu o jego własne fakty. Z tego względu, mogą istnieć okoliczności w niektórych wnioskach, które mogą przyczynić się do odstępstwa od tych zazwyczaj stosowanych zasad. 

1.9 Co powinienem zrobić, jeśli moje aktualne imię i/lub nazwisko jest inne od imienia i/lub nazwiska na dokumentach uzupełniających mój wniosek? Na przykład, moje nazwisko po mężu jest inne od mojego nazwiska z czasu 11 września, jakie jest na moich transkryptach szkolnych lub uczelnianych, które dostarczyłam w celu poświadczenia obecności? Co mam zrobić, jeśli moje nazwisko zmieniło się od czasu rejestracji lub złożenia wniosku?

Effective Date:

Należy przedstawić jeden z poniżej wymienionych dokumentów, w zależności od sytuacji:

 • Jeśli twoje imię i/lub nazwisko na formularzu wniosku lub we wniosku online jest aktualne, ale jest ono inne od imienia i/lub nazwiska na dokumentach dostarczonych w celu uzupełnienia wniosku, prosimy o dostarczenie pisma tłumaczącego zmianę nazwiska i dostarczenie jednego z dokumentów opisanych poniżej w celu poświadczenia jego zmiany.
 • Jeśli twoje imię i/lub nazwisko zmieniło się od czasu rejestracji lub złożenia wniosku, prosimy o wypełnienie Formularza Rozstrzygnięcia Danych Wniosku tłumacząc zmianę imienia i/lub nazwiska i dostarczenie jednego z dokumentów opisanych poniżej w celu poświadczenia zmiany. Można te dokumenty załadować do wniosku elektronicznie.

Dokumenty dostarczone w celu poświadczenia zmiany imienia i/lub nazwiska muszą zawierać:

 1. Imię i/lub nazwisko zawarte we wniosku do VCF i/lub imię i/lub nazwisko na dokumentach, które dostarcza się w celu poświadczenia wniosku; oraz
 2. Twoje nowe imię i/lub nazwisko. 

Należy przedstawić jeden z poniżej wymienionych dokumentów, w zależności od sytuacji: orzeczenie sądu, akt ślubu, orzeczenie rozwodu, lub inny dokument prawny poświadczający zmianę imienia i/lub nazwiska. Fundusz VCF nie wymaga oryginałów tych dokumentów – można załadować je elektronicznie do wniosku.

1.10 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”) (Aktualizacja: 7 kwietnia 2021 r.)

Effective Date:

Tak, jednakże prawo wymaga, żeby Fundusz VCF potrącił jakiekolwiek świadczenia otrzymane ze źródeł dodatkowych i związane z atakami 11 września. Z tego względu, płatności uzyskane od Funduszu USVSST przez wnioskodawców, którzy są również uprawnieni do otrzymania odszkodowania od Funduszu VCF podlegają potraceniom przez Fundusz VCF. Dokładniej, Fundusz VCF jest zobowiązany do potracenia płatności z Funduszu USVSST wypłaconych za szkody związane z wydarzeniami 11 września u tej samej ofiary.

Więcej informacji można uzyskać w Punkcie 3.9 Zasad i Procedur VCF.

1.11 Jeśli biorę udziału w procesie sądowym na mocy ustawy JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act), czy mogę złożyć wniosek VCF? (Aktualizacja: 5 września 2019 r.)

Effective Date:

Tak, osoby biorące udział w procesie sądowym na mocy ustawy JASTA mogą złożyć wniosek VCF. Patrz sekcja 405(c)(3)(C)(i), Ustawa Zadrogi, po aktualizacji (49 U.S.C. § 40101 adnotacja). Jakiekolwiek odszkodowania przyznane przez sąd lub uzyskane w ramach ugody będą traktowane jako należności ze źródeł dodatkowych i potrącone od odszkodowania przyznanego przez VCF.

Prosimy pamiętać o obowiązku powiadomienia VCF w przypadku otrzymania lub uznania uprawnień do otrzymania nowych należności ze źródeł dodatkowych – również po otrzymaniu decyzji o odszkodowaniu lub wypłaty odszkodowania – przed zamknięciem VCF 1 października 2090 roku. W celu powiadomienia o nowych należnościach ze źródeł dodatkowych, należy wypełnić Formularz Aktualizacji Potrąceń ze Źródeł Dodatkowych.

1.12 Myślę, że producent produktu lub lekarz przyczynił się do, spowodował lub pogorszył moją chorobę związaną z wydarzeniami 11 września (lub przyczynił się lub spowodował śmierć zmarłej ofiary). Czy mogę pozwać producenta lub lekarza i nadal uczestniczyć w Funduszu VCF?

Effective Date:

Data wejścia w życie: 29 lipca 2021 r.

Nie. Pozew przeciwko producentowi produktu o odpowiedzialność za produkt lub przeciwko lekarzowi za błąd w sztuce lekarskiej opiera się na teorii prawnej, że to produkt lub lekarz spowodował, przyczynił się lub zaostrzył chorobę związaną z wydarzeniami 11 września. Tego rodzaju pozwy są objęte zrzeczeniem się prawa do pozwu określonym w ustawie, na podstawie której działa Fundusz VCF. Oznacza to, że aby kwalifikować się do otrzymania odszkodowania, składając wniosek o odszkodowanie z Funduszu VCF, musisz zrzec się prawa do udziału w tego typu procesach sądowych i musisz dotrzymać terminów ugody i oddalenia pozwu określonych w Sekcji 1.3 Zasad i Procedur VCF.

Należy pamiętać, że wszelkie działania mające na celu rozstrzygnięcie pozwu ugodowo są szczególnie odradzane, ponieważ VCF jest programem alternatywnym do drogi sądowej. Jeśli rozstrzygniesz pozew, który jest objęty zrzeczeniem się po upływie obowiązującego terminu, nie będziesz uprawniony do otrzymania odszkodowania od Funduszu VCF, nawet jeśli nie zdiagnozowano lub nie potwierdzono choroby objętej ubezpieczeniem w momencie składania lub rozstrzygania pozwu. Fundusz VCF może czynić wyjątki w przypadku nieterminowego odrzucenia pozwu w odpowiednich przypadkach, ale nie może, zgodnie ze swoimi wymogami ustawowymi, czynić wyjątków w przypadku nieterminowych ugód.

Sekcja 2. Terminy Rejestracji i Inne Terminy

2.1 Jakie terminy mnie obowiązują podczas składania wniosku do Funduszu VCF? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)

Effective Date:

Istnieją dwa terminy dotyczące składania wniosków do Funduszu VCF – pierwszy to Termin Rejestracji, a drugi to Termin Składania Wniosków. Rejestracja to nie jest to samo co złożenie wniosku i jej Termin zależy od rodzaju wniosku i indywidualnych okoliczności. Więcej szczegółowych informacji odpowiednich dla danej sytuacji można znaleźć w dokumencie VCF Terminy Rejestracji.

Termin Składania Wniosków jest taki sam dla każdego: 1 października 2090 roku.

Na stronie internetowej VCF znajdują się pomocne informacje odnośnie Rejestracji i Składania Wniosków.

2.2 Co to jest rejestracja? Jak mogę zarejestrować się w Funduszu VCF i jaki jest mój termin rejestracji? (Aktualizacja: 30 lipca 2021 r.)

Effective Date:

Rejestracja to pierwszy etap złożenia wniosku i po prostu zachowuje Państwa prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Podczas rejestracji nie zrzekają się Państwo żadnych praw i rejestracja nie obliguje do złożenia wniosku.  Rejestracja tylko powiadamia Fundusz VCF, że mogą być Państwo potencjalnymi wnioskodawcami i umożliwia spełnienie prawnego wymogu terminowości określonego w prawie. Terminy Rejestracji są różne w zależności od okoliczności indywidualnych.

Pomimo iż rejestracja nie obliguje do złożenia wniosku w przyszłości, jeśli zarejestrowany złoży wniosek, rejestracja musi być złożona w odpowiednim Terminie Rejestracji, aby otrzymać odszkodowanie. Z tego względu, zachęcamy wszystkich do rejestracji nawet jeśli nie jest się chorym lub nawet jeśli choroba nie została uznana do leczenia przez Program Zdrowia WTC. Dzięki temu, nie trzeba się martwic o rejestrację, jeśli się w przyszłości zachoruje.

Ten dokument wyjaśnia krok po kroku jak zarejestrować wniosek w Funduszu VCF. Można dokonać rejestracji w naszym systemie online lub dzwoniąc pod numer Pomocy Telefonicznej VCF 1-855-885-1555.

2.3 Czy mój uszczerbek na zdrowiu musi zostać zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed zarejestrowaniem wniosku VCF? (Aktualizacja: 6 sierpnia 2020 r.)

Effective Date:

Nie, uszczerbek na zdrowiu nie musi być zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed rejestracją wniosku VCF. Można się zarejestrować kiedykolwiek – w systemie online lub dzwoniąc pod numer pomocy telefonicznej na 1-855-885-1555, pod warunkiem, że zrobi się to przed odpowiednim Terminem Rejestracji. Rejestracja w VCF gwarantuje prawo do złożenia wniosku teraz lub w przyszłości.

 

2.4 Jeśli nie jestem chory, czy mogę zarejestrować się? (Dodano: 30 lipca 2021 r.)

Effective Date:

Tak. Rejestrację można złożyć cały czas – można to zrobić online lub dzwoniąc pod numer naszej Linii Pomocy 1-855-885-1555. Rejestrując się, zachowujesz swoje prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Rejestracja nie zobowiązuje do złożenia wniosku w przyszłości, ale jeśli go złożysz, musisz zarejestrować się w Terminie Rejestracji odpowiednim dla Ciebie w celu uzyskania odszkodowania. Z tego powodu, zachęcamy wszystkich do złożenia rejestracji teraz, nawet jeśli nie jest się chorym. W ten sposób, nie trzeba się martwic o rejestrację, jeśli się zachoruje w przyszłości.

2.5 Słyszałem/-am, że termin składania rejestracji do Funduszu VCF upłynął 29 lipca 2021 roku. Co się stanie, jeśli zarejestruję się do po 29 lipca 2021 roku? (Aktualizacja: 30 lipca 2021 r.)

Effective Date:

Wniosek zarejestrowany po 29 lipca 2021 roku zostanie uznany za terminowy, jeśli został on zarejestrowany w odpowiednim Terminie Rejestracji.

Termin 29 lipca 2021 roku obowiązuje tylko niektóre osoby, które nie zarejestrowały się przed wcześniejszym terminem.

 

2.6 Jak mogę sprawdzić, czy jestem zarejestrowany w Funduszu VCF i czy rejestracja została dokonana w odpowiednim terminie? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)

Effective Date:

Jeśli nie pamiętają Państwo czy dokonali rejestracji w Funduszu VCF lub jeśli Państwo mają pytanie odnośnie Terminów Rejestracji, prosimy o kontakt z Pomocą Telefoniczną VCF pod numerem 1-855-885-1555.

2.7 Po dokonaniu rejestracji, jaki jest termin składania wniosków? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)

Effective Date:

Podczas gdy Terminy Rejestracji zależą od rodzaju wniosku i okoliczności indywidualnych, termin składania wniosków jest taki sam dla wszystkich. Wniosek musi być złożony przed 1 października 2090 roku.

Po dokonaniu rejestracji w Funduszu VCF należy złożyć wniosek tylko jeśli Program Zdrowia zakwalifikował chorobę wnioskodawcy jako związaną z wydarzeniami 11 września. To może być w jakimkolwiek czasie od teraz do zamknięcia Programu Zdrowia WTC w 2090 roku. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek zanim otrzyma kwalifikację przez Program Zdrowia WTC, Fundusz VCF ustali stan wniosku na Nieaktywny i wniosek pozostanie nierozpatrywany w takim stanie do momentu dostarczenia pisma potwierdzającego zakwalifikowanie do leczenia. Więcej informacji na ten temat jest w FAQ 3.3 poniżej.

Fundusz VCF zachęca do składania wniosków po otrzymaniu kwalifikacji oraz w momencie, gdy pełen zakres strat jest znany, co pozwoli nam na jak najszybsze oszacowanie przed wypłatą odszkodowania.

Sekcja 3. Program Zdrowia WTC

3.1 Czy Program Zdrowia WTC jest częścią VCF? (Aktualizacja: 7 kwietnia 2021 r.)

Effective Date:

Nie, Fundusz VCF i Program Zdrowia WTC to dwa odrębne programy i każdy z nich ma swoje własne zasady dotyczące procesu rejestracji, kryteriów kwalifikowalności i misję. Program Zdrowia WTC jest zarządzany przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych i zapewnia monitorowanie i opiekę medyczna służbom ratowniczym, które pracowały przy WTC i na powiązanych miejscach w Mieście Nowy Jork, Pentagonie i Shanksville, PA, oraz osobom ocalałym, które były na Obszarze Katastrofy Miasta Nowy Jork określonym przez Program Zdrowia WTC i podczas wymaganych ram czasowych. Fundusz VCF jest zarządzany przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i wypłaca odszkodowania tym, u których zdiagnozowano zakwalifikowaną chorobę związaną z wydarzeniami 11 września i którzy spełniają kryteria kwalifikowalności określone przez Fundusz VCF. Zapisanie się do Programu Zdrowia WTC nie powoduje rejestracji w Funduszu VCF ani złożenia wniosku w Państwa imieniu.

3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem? (Aktualizacja: 7 kwietnia 2021 r.)

Effective Date:

VCF nie otrzymuje kopii akt medycznych w ramach wymiany informacji z Programem Zdrowia WTC. Program Zdrowia WTC tylko dzieli się z VCF informacjami, które pozwalają na stwierdzenie czy wnioskodawca ma zakwalifikowany uprawniający uszczerbek na zdrowiu. Informacje, które otrzymujemy od Programu Zdrowia WTC to nazwa uszczerbku na zdrowiu, kategoria Programu Zdrowia WTC do której ten uszczerbek należy, np. Choroba Nowotworowa lub Choroby Górnego Układu Oddechowego, oraz diagnostyczny kod medyczny.  Jeśli Program Zdrowia WTC powiadomi nas, że uznał do leczenia uprawniający uszczerbek na zdrowiu, my zaakceptujemy to uznanie jako dowód o istnieniu uprawniającego uszczerbku.

Jeśli Program Zdrowia WTC uznał do leczenia uszczerbek na zdrowiu, nie wymagamy dostarczenia akt medycznych w celu uzyskania odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych w najniższej kwocie za dany uszczerbek. Podobnie, jeśli uszczerbek na zdrowiu został zidentyfikowany przez VCF jako przypuszczalnie dotkliwy i działający destrukcyjnie, nie wymagamy dostarczenia akt medycznych w celu uzyskania odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych w najwyższej kwocie wyznaczonej ustawowo.  Punkt 2.1.a – „Waluacja strat nieekonomicznych” – w dokumencie Zasady i Procedury VCF zawiera wyszczególnienie chorób, które uznano za przypuszczalnie dotkliwe.

Jeśli dany uszczerbek na zdrowiu nie jest wyszczególniony na liście chorób, które Fundusz VCF uznał za przypuszczalnie dotkliwe i znacząco upośledzające czynności życia codziennego, lub gdy jego uznanie do leczenia nie oddaje jego dotkliwości, można dostarczyć niedawne akta medyczne (np., z ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o odszkodowanie), aby udowodnić jego dotkliwość i wpływ w celu ustalenia czy należy się podwyższone odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych.  Te akta medyczne mogą odnosić się do pobytów w szpitalu, przebytych operacji, nagłego leczenia i/lub leczenia efektów ubocznych uszczerbku; mogą to również być wyniki badań i przepisane leczenie, które pokazują dotkliwość uszczerbku, lub akta medyczne pokazujące dotkliwość i efekt uszczerbku na życie codzienne.  Punkt 2.1.c. – „Dokumentacja Strat Nieekonomicznych” w dokumencie Zasady i Procedury VCF zawiera listę rodzajów dokumentów, które są przydatne w ocenie takiego wniosku.  Prosimy o dostarczenie tylko dokumentów odnoszących się do uprawniających uszczerbków na zdrowiu związanych z 11 września a nie innych chorób oraz podkreślenie mazakiem w aktach medycznych odpowiednich informacji lub przygotowanie pisemnego streszczenia kierującego nas do odpowiednich stron w aktach medycznych. Fundusz VCF nie będzie analizował dużej ilości akt medycznych (tzn., powyżej 75 stron), dostarczonych bez podkreśleń mazakiem lub pisemnego streszczenia.

Nie wymagamy dołączenia do wniosku kompletnych i pełnych akt medycznych jeśli akta medyczne dostarczono jako materiał dowodowy.  Dokument od lekarza prowadzącego opisujący historię choroby i leczenia często wystarczy do udowodnienia zakresu strat nieekonomicznych.

3.3 Umówiłem/umówiłam się na wizytę w Programie Zdrowia WTC, ale powiedziano mi, że oczekiwanie na wizytę, a następnie na otrzymanie listu potwierdzającego zaświadczenie może potrwać kilka miesięcy. Czy powinienem/powinnam złożyć wniosek pomimo tego, że nie mam jeszcze zaświadczenia? (Aktualizacja: 14 listopada 2017 r.)

Effective Date:

Jeśli zarejestrowali Państwo swój wniosek w odpowiednim terminie, najlepiej jest poczekać ze złożeniem wniosku aż do uzyskania kwalifikacji do objęcia leczeniem z Programu Zdrowia WTC.  W przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem kwalifikacji, VCF ustawi stan wniosku jako „nieaktywny” i wniosek nie zostanie rozpatrzony aż do czasu złożenia pisma potwierdzającego kwalifikację do objęcia leczeniem.

3.4 Program Zdrowia WTC ogłosił 18 stycznia 2023 dodanie nowotworu złośliwego macicy do listy nowotworów kwalifikujących do odszkodowania. Czy mogę otrzymać odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy, jeśli został on zatwierdzony przez Program Zdrowia WTC już po złożeniu przeze mnie wniosku w VCF?

Effective Date:

Tak. Z dniem 18 stycznia 2023 wszystkie rodzaje nowotworów złośliwych macicy, włącznie z nowotworem złośliwym endometrium, zostały dodane do listy chorób związanych z WTC i tym samym kwalifikują się do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF, pod warunkiem, że zostały spełnione wszelkie pozostałe kryteria uprawniające do odszkodowania.

Jeśli Państwa wniosek został uprzednio odrzucony z powodu braku kwalifikującej choroby, a nowotwór złośliwy macicy lub nowotwór złośliwy endometrium zostanie zatwierdzony przez Program Zdrowia WTC, wtedy można wnieść poprawki do wniosku. VCF rozpatrzy informacje złożone z poprawką i powiadomi Państwa o decyzji.    

Jeśli otrzymali już Państwo odszkodowanie za inne kwalifikujące choroby, a teraz zatwierdzono nowotwór złośliwy macicy lub nowotwór złośliwy endometrium, wtedy mogą Państwo wprowadzić poprawkę do wniosku i ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie związane z tymi nowotworami.

Więcej szczegółów dotyczących wnoszenia poprawek można znaleźć w Sekcji 5 Często Zadawanych Pytań.

3.5 Co zrobić, jeśli nowotwór złośliwy macicy został u mnie zdiagnozowany w przeszłości i nie został jeszcze zatwierdzony przez Program Zdrowia WTC? Czy kwalifikuję się do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF?

Effective Date:

Tak, ale aby otrzymać odszkodowanie od Funduszu VCF, choroba musi zostać uprzednio zatwierdzona przez Program Zdrowia WTC. Jest to wymagane nawet wtedy, jeśli obecnie nie wymagają już Państwo leczenia tego nowotworu. Aby rozpocząć procedurę zatwierdzenia choroby przez Program Zdrowia WTC, prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi w internecie pod adresem https://www.cdc.gov/wtc/uterineCancer_20230118.html lub pod numerem telefonu 1-888-982-4748.

Po zatwierdzeniu nowotworu złośliwego macicy przez Program Zdrowia WTC należy złożyć wniosek lub wnieść poprawkę do obecnego wniosku, aby dodać ten nowotwór jako chorobę kwalifikującą do uzyskania odszkodowania. Na stronie internetowej VCF znajdują się szczegółowe instrukcje jak złożyć nowy wniosek  lub wnieść poprawki (patrz Często Zadawane Pytania Sekcja 5.1) do uprzednio złożonego wniosku. VCF rozpatrzy wniosek i powiadomi Państwa o decyzji. 

3.6 Nowotwór złośliwy macicy został u mnie wykryty zanim jeszcze został on dodany do listy nowotworów Programu Zdrowia WTC kwalifikujących do odszkodowania i poniosłam wydatki medyczne z własnej kieszeni związane z leczeniem tego nowotworu. Czy VCF zwróci mi poniesione przeze mnie koszty leczenia?

Effective Date:

Tak, pod warunkiem że zostaną spełnione wymogi VCF dotyczące zwrotu tych kosztów. Można wnioskować o zwrot kosztów leczenia od VCF jeśli ponieśli Państwo wydatki z własnej kieszeni związane z nowotworem złośliwym macicy przed datą uznania tej choroby do leczenia przez Program Zdrowia WTC. Fundusz VCF posiada specjalne wymogi dotyczące wnioskowania o zwrot wydatków medycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Sekcji 6.5 Często Zadawanych Pytań. 

3.7 Osoba z mojej rodziny zmarła, ale przed śmiercią postawiono jej diagnozę nowotworu złośliwego macicy. Myślę, że nowotwór złośliwy macicy był związany z obecnością na miejscu katastrofy z 11 września, jednak przed jej śmiercią nie znajdował się jeszcze na liście chorób Programu Zdrowia WTC kwalifikujących do odszkodowania. Czy teraz, po dodaniu tej choroby do listy, mogę złożyć wniosek o odszkodowanie związane z tym nowotworem? W jaki sposób mogę udowodnić, że nowotwór miał związek z 11 września, jeśli osoba ta nie może udać się do Programu Zdrowia WTC w celu zatwierdzenia?

Effective Date:

Tak, upoważniony osobisty przedstawiciel osoby zmarłej może złożyć wniosek i ubiegać się o odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie pozostałe kryteria kwalifikujące wymagane przez VCF. Ponieważ osoba zmarła nie może udać się do Programu Zdrowia WTC w celu zatwierdzenia choroby, nowotwór złośliwy macicy zostanie potwierdzony poprzez Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego. Upoważniony przedstawiciel osobisty musi wypełnić i złożyć formularze  dotyczące Procesu Weryfikacji Lekarza Prywatnego wraz z wymaganymi dokumentami, aby choroba mogła zostać poddana ocenie w celu ustalenia, czy może być potwierdzona jako choroba związana z 11 września. Szczegóły i instrukcje dotyczące Procesu Weryfikacji Lekarza Prywatnego można znaleźć tutaj: https://www.vcf.gov/private-physician-process.   

Oprócz wypełnienia formularzy dotyczących Procesu Weryfikacji Lekarza Prywatnego, przedstawiciel osobisty będzie również musiał złożyć wniosek w imieniu osoby zmarłej o odszkodowanie z tytułu nowotworu, lub wnieść poprawki do uprzednio złożonego wniosku, w zależności od konkretnych okoliczności wyszczególnionych poniżej:  

 • Jeśli osoba zmarła złożyła przed śmiercią wniosek w VCF z tytułu uszkodzenia ciała, należy zastosować się do następujących instrukcji: https://www.vcf.gov/resources/when-claimant-passes-away-after-filing-personal-injury-claim
 • Jeśli złożono wniosek w imieniu osoby zmarłej i wniosek ten został już zatwierdzony na podstawie innych kwalifikujących uszczerbków na zdrowiu, wtedy upoważniony przedstawiciel osoby zmarłej może wnieść poprawki do wniosku, aby ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie z tytułu nowotworu.
 • Jeśli nie złożono jeszcze żadnego wniosku dla osoby zmarłej i zakłada się, że przyczyna śmierci ma związek z kwalifikującym uszczerbkiem na zdrowiu związanym z 11 września (włącznie z nowotworem złośliwym macicy, jeśli został on potwierdzony w Procesie Weryfikacji Lekarza Prywatnego), wtedy upoważniony przedstawiciel osoby zmarłej będzie musiał złożyć wniosek w jej imieniu.
 • Jeśli nie złożono jeszcze żadnego wniosku dla osoby zmarłej i nie zakłada się, że przyczyna śmierci ma związek z kwalifikującą związaną z 11 września, wtedy upoważniony przedstawiciel osoby zmarłej będzie musiał złożyć wniosek z tytułu uszkodzenia ciała w imieniu osoby zmarłej, aby ubiegać się o odszkodowanie za straty poniesione w wyniku kwalifikujących chorób przed śmiercią.

Sekcja 4. Odwołania

4.1 Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji w sprawie mojego wniosku? (Dodano: 13 październiku 2023 r.)

Effective Date:

Odwołanie można złożyć w przeciągu 30 dni od daty powiadomienia przez VCF o decyzji w sprawie wniosku o uznanie uprawnień lub wniosku o odszkodowanie. Odwołanie można złożyć tylko, jeżeli pismo z decyzją VCF zawiera Formularz Prośby o Odwołanie.

Jeśli chce się złożyć odwołanie, to trzeba podjąć szczególne kroki i trzymać się pewnych terminów. Pismo z odmową uznania uprawnień lub pismo z decyzją o naliczeniu odszkodowania zawiera dokładne informacje o tym, co należy zrobić, aby odwołać się od tej decyzji.

4.2 Co mam zrobić, jeśli nie mam zamiaru odwoływać się od decyzji w sprawie mojego wniosku? (Dodano: 13 październiku 2023 r.)

Effective Date:

Jeśli nie mają Państwo zamiaru składać odwołania, to nie trzeba nic robić. Jeśli VCF wysłał Państwu pismo z decyzją o naliczeniu odszkodowania, to rozpocznie przetwarzanie wypłaty należnego odszkodowania. Jeśli Państwo otrzymali pismo z odmową uznania uprawnień, wniosek pozostanie w stanie odmowy. Jeśli w przyszłości Państwo będą mieć nowe informacje, które po dostarczeniu do VCF mogą zmienić decyzję odnośnie wniosku, to należy wnieść poprawkę do wniosku stosując się do tych instrukcji.

4.3 Kiedy powinienem/powinnam składać poprawkę, a kiedy odwoływać się od decyzji? Aktualizacja: 13 październiku 2023 r.)

Effective Date:

Odwoływać należy się w celu kwestionowania decyzji VCF w sprawie wniosku.

Poprawkę należy złożyć w celu ubiegania się o wydanie nowej decyzji na podstawie nowych informacji.

W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego uprawnień proces rozpatrywania odszkodowania rozpocznie się dopiero po wydaniu decyzji odnośnie odwołania. W żadnym przypadku złożenie poprawki lub odwołania nie będzie miało wpływu na wypłatę z tytułu pierwotnej decyzji.

Zastanawiając się nad tym, czy wnieść odwołanie czy złożyć poprawkę, powinni Państwo wziąć pod uwagę to, czy odstępują Państwo od danego roszczenia lub argumentu, lub zawierają ugodę w sprawie danego roszczenia lub argumentu decydując się na złożenie poprawki, a nie na wniesienie odwołania. VCF może zadecydować, że dana kwestia wniesiona podczas odwołania powinna być rozpatrywana jako poprawka. Należy zauważyć, że w przypadku wniosków dla osób zmarłych (tzn., wniosków wniesionych w imieniu osoby, która zmarła na skutek choroby związanej z 11 września), poprawki można wnosić tylko w określonych okolicznościach.

Nie należy odwoływać się od decyzji odnośnie wniosku w celu ubiegania się o przyspieszone rozpatrzenie poprawki, która nie jest związana z już wydaną decyzją. Odwołania wniesione wyłącznie w celu ubiegania się o uwzględnienie poprawki w niezwiązanej sprawie są nieuzasadnione. Jeśli odwołanie zostanie złożone w tym celu, poinformujemy o uznaniu odwołania za nieuzasadnione i prawo wnioskodawcy do złożenia odwołania zostanie uchylone. Jeśli odszkodowanie nie zostało naliczone, nowe informacje zostaną rozpatrzone w trybie poprawki.  

Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób ma to zastosowanie w odniesieniu do decyzji w sprawie uprawnień i odszkodowania, z uwzględnieniem konkretnych przykładów, można znaleźć w dokumencie Przegląd Poprawek i Odwołań , a także na stronie VCF Formularze i Materiały.

Sekcja 5. Poprawki

5.1 Jeśli uzyskałem/am zaświadczenie o nowym uszczerbku na zdrowiu z Programu Zdrowia WTC po wydaniu decyzji lub jeśli odniosłem/am nowe straty, czy mogę wnieść poprawki do wniosku? (Aktualizacja: 5 września 2019 r.)

Effective Date:

Tak, w dowolnym momencie przed 1 października 2090 r. można wnieść poprawki do wniosku dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, aby dodać nowy uszczerbek na zdrowiu lub wystąpić o odszkodowanie z tytułu nowych strat. Dokładne instrukcje dotyczące składania poprawek Jak Składać Poprawki znajdują się w sekcji „Forms and Resources” naszej strony internetowej. W przypadku wniosków dla osób zmarłych (tzn., wniosków wniesionych w imieniu osoby, która zmarła na skutek choroby związanej z 11 września), z małymi wyjątkami nie wolno wnosić poprawek do wniosku po zakończeniu rozpatrywania przez VCF wniosku o odszkodowanie. Dodatkowe informacje na temat poprawek do wniosków dla osób zmarłych są zawarte w Punkcie 5 Zasad i Procedur VCF.

VCF rozpatrzy informacje złożone z poprawką i powiadomi Państwa o decyzji. Jeśli VCF stwierdzi, że uzna nowy uszczerbek na zdrowiu, jako uprawniający do uzyskania odszkodowania i Państwo ubiegają się o nowe straty z tego tytułu, należy wnieść również poprawkę do naliczenia odszkodowania.

Ważne: Kwota odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych nie jest zależna od ilości uznanych uszczerbków na zdrowiu, ale od ich dotkliwości i wpływu na życie codzienne. W wielu przypadkach, uznanie kolejnego uszczerbku na zdrowiu nie zmieni decyzji o wielkości odszkodowania chyba, że jest to choroba nowotworowa i przyznane odszkodowanie było za choroby nienowotworowe.

W niektórych sytuacjach poprawka nie zmieni decyzji o wielkości odszkodowania. Poniżej są przykłady, które należy rozważyć przed wniesieniem poprawek.

 • Poprawki o dodatkowe straty nieekonomiczne: Z wyjątkiem niewielu sytuacji, jeśli odszkodowanie za straty nieekonomiczne zostało naliczone w wysokości ustawowej kwoty maksymalnej (90.000 USD za choroby nienowotworowe lub 250.000 USD za chorobę nowotworową), uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu nie zmieni wysokości odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych. Można wnieść poprawkę o uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu i VCF ją pozytywnie rozpatrzy, ale nie powinno się wnosić poprawki z prośbą o odszkodowanie z tytułu dodatkowych strat nieekonomicznych. Te rzadkie sytuacje, w których VCF zwiększy kwotę odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych to poprawki o naliczenie odszkodowania za chorobę nowotworową, jeśli takowa wcześniej nie została uznana, lub, jeśli wcześniej naliczone odszkodowanie było za chorobę nowotworową, a nowy nienowotworowy uszczerbek na zdrowiu został uznany przez Syndyka Funduszu za ciężki i wyniszczający, tak jak opisano w Punkcie 2.1(a) Zasad i Procedur VCF.
 • Poprawki do wniosków z wysokimi potrąceniami ze źródeł dodatkowych: Jeśli od poprzedniego odszkodowania VCF potracił należności ze źródeł dodatkowych, proszę rozważyć, czy te potrącenia są większe od strat, które mogłyby zostać naliczone.  Jeśli potrącenia są dużo wyższe niż odszkodowanie, o które się występuje poprzez poprawkę, poprawka nie zmieni wypłaconej kwoty odszkodowania netto. Na przykład, jeśli ktoś otrzymał 350.000 USD z tytułu ugody za wycofanie pozwu związanego z wydarzeniami 11 września a teraz ubiega się tylko o odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych, ta osoba nie powinna składać poprawki, ponieważ odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych będzie niższe niż kwota potracenia z tytułu ugody za wycofanie pozwu.

Jeśli Państwo są reprezentowani przez prawnika i maja Państwo wątpliwości czy poprawka zmieni kwotę odszkodowania, zalecamy, żeby przedyskutowali to Państwo z prawnikiem. Jeśli Państwo nie maja prawnika, Pomoc Telefoniczna VCF może doradzić czy poprawka powinna być wniesiona.

Więcej informacji na temat naliczania odszkodowań jest dostępnych w Zasadach i Procedurach VCF.

5.2 Dlaczego VCF nie pozwala na wniesienie poprawek do wniosków dla osób zmarłych, jeśli pozwala na poprawki innych wniosków? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)

Effective Date:

W odróżnieniu od wniosków dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, gdzie osoba poszkodowana żyje, okoliczności wniosków dla osób zmarłych nie ulegają zmianie. Dlatego też, wszelkie starty dotyczące wniosków dla osób zmarłych powinny być znane wnioskodawcy w momencie składania wniosku. VCF może rozpatrywać wnioski z lepszymi rezultatami i szybciej wydawać decyzje o odszkodowaniach wszystkim wnioskodawcom, jeśli rozpatruje wnioski jednorazowo biorąc pod uwagę wszystkie starty w tym samym czasie.

5.3 Wprowadziłem poprawkę do mojego wniosku o odszkodowanie. Kiedy zostanie podjęta decyzja? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)

Effective Date:

Naszym priorytetem jest wydawanie decyzji w sprawie wniosków w przypadku tych wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze żadnego odszkodowania. Jednocześnie kontynuujemy rozpatrywanie poprawek i stosujemy tę samą kolejność wydawania decyzji w sprawie starszych poprawek przed rozpatrywaniem nowszych.

Ustalanie priorytetów w zakresie rozpatrywania poprawek uzależnione jest od tego, czy dokonaliśmy już wypłaty z tytułu wniosku. Z reguły poprawka dotycząca wniosku w sprawie, którego nie wydano jeszcze decyzji (co oznacza, że wnioskodawca nie otrzymał jeszcze żadnej decyzji o odszkodowaniu), nie powoduje zmiany jego statusu związanego z priorytetem. Priorytet ustalany jest na podstawie daty złożenia formularza wniosku o odszkodowanie (zob. FAQ 1.2).

W przypadku wniosków, w których wydano już decyzję o odszkodowaniu, kolejność związana jest z datą złożenia poprawki, a nie datą złożenia pierwotnego formularza wniosku o odszkodowanie. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej dla wnioskodawców jest, aby poprawki wnoszone były w trakcie rozpatrywania wniosku, a nie już po przyznaniu odszkodowania (co pozwoli nam na rozpatrywania wniosków w całości, a nie częściowo).

Sekcja 6. Odszkodowanie i Wypłata

6.1 Co stanie się, jeśli od momentu mojej ostatniej wypłaty zmienię numer konta lub adres? (Aktualizacja: 13 październiku 2023 r.)

Effective Date:

Jeżeli otrzymali już Państwo wypłatę z VCF, a Państwa numer konta zmienił się od momentu ostatniej wypłaty, należy bezzwłocznie wypełnić nowy Formularz z Informacjami do Płatności ACH i załadować go do wniosku online. Podczas ładowania nowego formularza ACH należy również załączyć pismo z oświadczeniem, że nowy formularz ma zastąpić informacje bankowe powiązane obecnie z wnioskiem.  W przypadku zmiany adresu proszę zadzwonić do naszej Linii Pomocy pod numer 1-855-885-1555, aby dokonać zmiany adresu w naszych aktach.

6.2 Jak długo mój prawnik może wstrzymywać moją wypłatę? (Aktualizacja: 21 sierpnia 2018 r.)

Effective Date:

Syndyk oczekuje, że kancelarie będą przekazywać wnioskodawcom wypłaty należne z tytułu złożonych wniosków w ciągu 30 dni od momentu wpływu na rachunek kancelarii.

6.3 Kiedy mogę spodziewać się otrzymania płatności i czy będą to płatności pro rata? (Aktualizacja: 13 październiku 2023 r.)

Effective Date:

Fundusz VCF nie wypłaca częściowych należności z tytułu naliczonego odszkodowania. Należność za wniosek zostanie dokonana w kwocie pełnego naliczonego odszkodowania należnego w momencie dokonywania płatności.

Pismo z decyzją będzie zawierało przybliżony termin przetworzenia wypłaty. Fundusz VCF rozpoczyna przetwarzanie wypłaty w przeciągu jednego dnia roboczego.

Po rozpoczęciu przetwarzania wypłaty przez VCF procedura autoryzacji płatności przez Syndyka może potrwać do 20 dni. Następnie płatność jest przetwarzana przez Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu, co może potrwać do trzech tygodni. Oznacza to, że płatności powinny trafić na wskazane konta bankowe w ciągu dwóch miesięcy od daty pisma z decyzją. Jest to termin w podany przybliżeniu, ponieważ wypłata może zostać przetworzona szybciej.

6.4 Czy renty inwalidzkie z innych źródeł (np. Veterans Affairs, NYCERs itp.) zostaną potrącone z przyznanego odszkodowania? (Dodano 10 listopada 2016 r.)

Effective Date:

Tak, jeśli renta przysługuje z tytułu niepełnosprawności na skutek uszczerbku na zdrowiu związanego z 11 września. Ustawa wymaga potrącenia przez VCF rent, które Państwo otrzymują lub są uprawnieni do otrzymywania w związku z uszczerbkiem na zdrowiu uprawniającym do otrzymania odszkodowania. Jeśli otrzymywana renta przysługuje z tytułu niepełnosprawności w związku z uszczerbkiem na zdrowiu niedopuszczonym przez VCF, kwoty te nie zostaną potrącone od odszkodowania.

6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC ani za które nie otrzymałem/otrzymałam zwrotu z mojego ubezpieczenia? (Aktualizacja: 30 czerwca 2023 r.)

Effective Date:

Tak. Mogą Państwo ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków medycznych na skutek uszczerbku (lub uszczerbków) na zdrowiu uprawniającego do otrzymania odszkodowania, pod warunkiem, że zostały one zapłacone przed datą uznania przez Program Zdrowia do leczenia Państwa uszczerbku lub uszczerbków na zdrowiu. Fundusz VCF nie pokryje wydatków medycznych, które Państwo poniosą po dacie uznania do leczenia, jeśli zdecydują się Państwo na leczenie przez lekarza spoza Programu Zdrowia WTC lub jeśli Państwa recepty zostaną zrealizowane w aptece niezwiązanej z Programem Zdrowia WTC.

Jeśli wnioskują Państwo o zwrot wydatków medycznych związanych z uszczerbkami na zdrowiu zatwierdzonymi poprzez Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego VCF jako uprawniające do odszkodowania, mogą Państwo ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych zarówno przed, jak i po dacie zatwierdzenia danego uszczerbku na zdrowiu jako kwalifikującego do odszkodowania przez VCF, ponieważ leczenie tych chorób nie jest pokryte przez Program Zdrowia WTC.     

Jako że wnioski o zwrot bieżących wydatków medycznych wymagają złożenia i analizy znacznej liczby dokumentów potwierdzających związek tych wydatków medycznych z uszczerbkiem na zdrowiu uprawniającym do otrzymania odszkodowania, jak i fakt pokrycia ich przez Państwo z własnej kieszeni, rozpatrywanie takich wniosków wymaga czasu i może opóźnić przyznanie odszkodowania.  W związku z tym, Fundusz VCF ustalił szczegółowe wymogi dotyczące tego, kiedy i jak należy składać wnioski o pokrycie bieżących wydatków medycznych:

 • W przypadku wniosków dla osób z uszkodzeniem ciała, wniosek o zwrot wydatków medycznych musi być złożony jako poprawka do Państwa wniosku, przy tym dopiero po otrzymaniu wstępnej decyzji w sprawie odszkodowania.  Umożliwia to VCF szybsze wydanie wstępnej decyzji w sprawie odszkodowania, gdyż nie musimy sprawdzać każdego ujętego we wniosku wydatku medycznego podczas wstępnego rozpatrywania
 • Przy wnioskach dla osób zmarłych, wniosek o zwrot wydatków medycznych należy złożyć jako część wniosku pierwotnego. Wymagamy tego, ponieważ generalnie po zakończeniu przez Fundusz VCF naliczania odszkodowania odnośnie wniosku dla osób zmarłych, nie pozwalamy na składanie poprawek.
 • Łączna kwota wydatków medycznych poniesionych w związku z uszczerbkami na zdrowiu uprawniającymi do otrzymania odszkodowania musi przekraczać 5.000 dolarów, przy czym Fundusz VCF musi być w stanie zweryfikować przynajmniej 5.000 dolarów poniesionych wydatków na podstawie złożonych dokumentów. Oznacza to, że nawet jeśli wnioskują Państwo o zwrot sumy 5.000 dolarów lub wyższej, Fundusz VCF zwróci te wydatki tylko wówczas, jeśli będziemy mogli zatwierdzić przynajmniej 5.000 dolarów wydatków, o których zwrot Państwo się ubiegają.    
 • Wniosek o zwrot wydatków medycznych musi zostać złożony wraz z wymaganą dokumentacją i w wymaganym formacie, zgodnie z opisem w niniejszych instrukcjach.

Syndyk może zadecydować o odstąpieniu od jednego lub kilku z tych wymogów, w zależności od sytuacji danego wnioskodawcy.  Jeśli chcieliby Państwo ubiegać się o takie odstąpienie, prosimy skontaktować się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555.

Sekcja 7. Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego („Private Physician Process”)

7.1 Kto powinien wypełnić internetowe formularze dotyczące procesu weryfikacji lekarza prywatnego („Private Physician forms”)? (Dodano: 25 lipca 2017 r.)

Effective Date:

Formularz dotyczący procesu weryfikacji lekarza prywatnego należy wypełniać tylko, jeśli spełniają Państwo nowe kryteria Procesu Weryfikacji Lekarza Prywatnego o uznaniu uszczerbku na zdrowiu poprzez proces weryfikacji lekarza prywatnego. Jeśli nie spełniają Państwo kryteriów do weryfikacji lekarza prywatnego, należy odpowiedzieć „Nie” na wszelkie pytania o leczenie przez lekarza niezwiązanego z Programem Zdrowia WTC.  Należy też odpowiedzieć „Nie”, jeśli system wyświetli pytanie o to, czy są Państwo gotowi udzielić informacji dotyczących procesu weryfikacji lekarza prywatnego.  Udzielenie odpowiedzi „Nie” na te pytania zapobiegnie wyświetlaniu przez system pytań dotyczących lekarza prywatnego. 

7.2 Czy Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego jest dostępny dla poszkodowanych zmarłych na skutek uszkodzenia ciała, które nie uprawnia do otrzymania odszkodowania, a złożony wniosek jest o odszkodowanie z tytułu strat w wyniku uszkodzenia ciała? Przykładowo, jeżeli ocalały w zamachu na WTC zmarł na zawał serca, ale za życia cierpiał na astmę i chorobę refleksową przełyku (GERD), był leczony wyłącznie przez prywatnych lekarzy i nigdy nie był członkiem Programu Zdrowia WTC, czy zmiana ta oznacza, że spadkobiercy mogą ubiegać się o zatwierdzenie uszczerbku na zdrowiu uprawniającego do uzyskania odszkodowania poprzez Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego i nie mogą uzyskać prawa do otrzymania odszkodowania VCF z tytułu uszkodzenia ciała? (Dodano: 25 lipca 2017 r.)

Effective Date:

Proces weryfikacji lekarza prywatnego jest w tej sytuacji dostępny dla spadkobierców, którzy mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała zmarłego poszkodowanego.  Proces pozostaje dostępny również we wniosku osoby zmarłej, która przed śmiercią nie uzyskała zaświadczenia do leczenia uszczerbku na zdrowiu, z tytułu, którego wnioskowane jest odszkodowanie.

7.3 Czy proces weryfikacji lekarza prywatnego jest dostępny tylko w przypadku osób zmarłych, które uzyskały uprzednio zaświadczenie z Programu Zdrowia WTC, a teraz zgłaszany jest w ich wniosku nowotwór, czy też proces ten jest też dostępny dla poszkodowanych z uszkodzeniem ciała, które uprzednio uzyskały zaświadczenie dotyczące choroby innej niż nowotwór, a teraz chcą ubiegać się o odszkodowanie z powodu nowotworu? (Aktualizacja: 28 sierpnia 2018 r.)

Effective Date:

Proces weryfikacji lekarza prywatnego pozostanie dostępny dla wszystkich wniosków – osób zmarłych i osób z uszkodzeniami ciała – w przypadkach, kiedy poszkodowany uprzednio już uzyskał odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, a teraz zgłaszany jest dodatkowo nowotwór.  Prosimy zauważyć, że osoba taka musi posiadać, co najmniej jeden uszczerbek na zdrowiu zakwalifikowany do leczenia i uprawniający do uzyskania odszkodowania od VCF, aby móc ubiegać się o zaświadczenie dotyczące nowotworu za pośrednictwem procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego.  Osoby zgłaszające nowotwór, które nie posiadają obecnie zaświadczenia z Programu Zdrowia WTC do leczenia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, muszą zwrócić się do Programu Zdrowia WTC o zaświadczenie dotyczące nowotworu, ale mogą one oczywiście kontynuować leczenie u swojego lekarza prowadzącego.

7.4 Jak należy ubiegać się o uznanie wyłączenia z kryteriów procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego? Co powinienem/powinnam złożyć, jeśli chcę ubiegać się o uznanie wyłączenia z powodu zaistnienia znacznych trudności (substantial hardship exception)? (Aktualizacja: 23 sierpnia 2017 r.)

Effective Date:

Aby ubiegać się o odstępstwo od kryteriów procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego, musza Państwo pokazać, że zaistniałyby znaczne trudności podczas ubiegania się o ewaluacje i kwalifikacje uszczerbku na zdrowiu przez Program Zdrowia WTC, zarówno na obszarze miasta Nowy Jork jak i przez sieć klinik National Provider Network.

Jeśli uważają Państwo, że ubieganie się o kwalifikacje uszczerbku na zdrowiu przez Program Zdrowia WTC spowodowałoby znaczne trudności dla Państwa, proszę dołączyć do wniosku prośbę lub pismo przedstawiające Państwa sytuacje i powody, dla których państwo powinni być zaakceptowani do procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego. Dodatkowo, proszę skontaktować się z linia pomocy telefonicznej i powiadomić nas o tej prośbie. Po rozpatrzeniu prośby, reprezentant pomocy telefonicznej zadzwoni do Państwa, aby powiadomić o decyzji. Jeśli uznamy, że Państwo są odpowiednimi kandydatami do weryfikacji przez lekarza prywatnego, po otrzymaniu telefonu od nas powinni Państwo wypełnić i dostarczyć formularz weryfikacji lekarzy prywatnych wraz dokumentami uzupełniającymi.

7.5 Mieszkam poza Stanami Zjednoczonymi. Czy ja tez musze skierować się do Programu Zdrowia WTC w celu kwalifikacji do objęcia leczeniem? (Dodano: 1 lutego 2018 r.)

Effective Date:

Nie. Mieszkaniec innego kraju na stale przebywający poza Stanami Zjednoczonymi może mieć uszczerbek na zdrowiu uznany przez proces weryfikacji lekarza prywatnego. Prosimy o wypełnienie Formularza Weryfikacji Lekarza Prywatnego podczas wypełniania formularzu wniosku lub wykorzystując formularz dostępny na naszej stronie. VCF przy współpracy z Programem Zdrowia WTC uzna Państwa uszczerbek na zdrowiu jako uprawniający do otrzymania odszkodowania.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie Państwa okoliczności, prosimy o kontakt z Linią Pomocy pod numerem 1-885-1555.