U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Jak Złożyć Wniosek

Aby ubiegać się o odszkodowanie z Funduszu VCF, należy złożyć wniosek. Zgodnie z prawem, Fundusz VCF może zrekompensować jedynie straty poniesione w następstwie kwalifikujących warunków związanych z wydarzeniami z 11 września 2001 r. Ponadto prawo wymaga, aby Syndyk Funduszu w każdym przypadku wziął pod uwagę szkodę wyrządzoną wnioskodawcy, fakty roszczeń oraz indywidualne okoliczności wnioskodawcy.  

Nie trzeba mieć prawnika, aby złożyć wniosek do VCF. Można skonsultować się z prawnikiem ale decyzja o zatrudnieniu adwokata należy wyłącznie do wnioskodawcy. 

Aby zakwalifikować się do uzyskania odszkodowania z Funduszu VCF, należy spełnić następujące kryteria:             

 1. Rejestracja – należy zarejestrować się w Funduszu VCF przed upływem terminu dopasowanego do  indywidualnych okoliczności i złożyć pełen wniosek nie później niż 1 października 2090.

  Więcej informacji o terminach rejestracji.
    
 2. Procesy sądowe – należy oddalić, wycofać i/lub doprowadzić w odpowiednim terminie do ugody jakiekolwiek procesy sądowe związane z wydarzeniami z 11 września.

  Więcej informacji o  procesach sądowych związanych z 11 września.
   
 3. Choroba – należy wykazać, że wnioskodawca cierpi na związaną z wydarzeniami z 11 września chorobę lub obrażenia fizyczne, które są kwalifikowane do leczenia przez Program Zdrowia WTC, lub,  w niektórych okolicznościach, chorobę lub obrażenia fizyczne leczone przez lekarza prywatnego i zweryfikowane przez Fundusz VCF jako związane z 11 września poprzez Proces Lekarza Prywatnego . Wniosek można złożyć dopiero po zakwalifikowaniu do leczenia choroby fizycznej przez Program Zdrowia WTC

  Więcej informacji o kwalifikujących chorobach.
   
 4. Obecność – należy wykazać obecność na jednym z miejsc ataków w obrębie Strefy Narażenia w Nowym Jorku , lub wzdłuż tras usuwania gruzu w dowolnym momencie począwszy od 11 września 2001 r. do 30 maja 2002 r. Uwaga: Trasy usuwania gruzu dotyczą tylko tych osób, które ładowały, rozładowywały lub prowadziły ciężarówki zawierające gruz ze strefy WTC, pracowały na barkach transportujących gruz i/lub pracowały na wysypisku odpadów Fresh Kills.

  Więcej informacji na temat obecności na kwalifikujących miejscach wydarzeń.
   
 5. Odszkodowanie VCF1 – jeśli wnioskodawca otrzymał odszkodowanie z pierwotnego Funduszu Odszkodowań dla Ofiar Wydarzeń z 11 września, który działał w latach 2001-2004 (“VCF1”), wtedy musi wykazać, że uraz lub choroba kwalifikujące do VCF1 uległy znacznemu pogorszeniu, lub że pojawiła się nowa choroba lub uraz fizyczny, które nie istniały w czasie składania wniosku w VCF1, lub które nie podlegały odszkodowaniu z VCF1; oraz że wnioskodawca nie otrzymał jeszcze pełnego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

  Więcej informacji o wnioskach w VCF1.
   
 6. Osobisty przedstawiciel – w przypadku składania wniosku na rzecz ofiary (np. jako osobisty przedstawiciel zmarłego poszkodowanego, lub jako opiekun prawny ubezwłasnowolnionej/pozbawionej zdolności prawnej osoby dorosłej), należy przedłożyć dowody na posiadanie odpowiednich uprawnień. 

  Więcej informacji o składaniu wniosku na rzecz ofiary.

Jak złożyć wniosek

Otwórz stronę https://www.claims.vcf.gov/Account/Login aby wejść do swojego konta online. Po zalogowaniu się, zaznacz „Istniejące rejestracje i wnioski”. Znajdź numer swojego wniosku i wybierz „Rozpocznij kwalifikację”. 

Otrzymasz serię pytań, które pomogą nam ustalić, dlaczego jesteś uprawniony do uzyskania odszkodowania oraz o jaki rodzaj odszkodowania się ubiegasz. Poprosimy również o dostarczenie odpowiednich dokumentów w zależności od indywidualnych okoliczności.    

Materiały dodatkowe

Pytania?

Przedstawiciele Pomocy Telefonicznej Funduszu VCF są gotowi pomóc w odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosku oraz w nawigacji w systemie wniosków online. 

Jeśli reprezentuje Cię prawnik, skieruj pytania do jego kancelarii. Twój prawnik złoży wniosek w Twoim imieniu.

Pomoc Telefoniczna Funduszu VCF  czynna jest od poniedziałku do piątku 8:30-17:00, z wyjątkiem świąt państwowych.

 • Numer bezpłatny: 1-855-885-1555 
 • Dla niedosłyszących: 1-855-885-1558 
 • Dla dzwoniących spoza USA: 1-202-514-1100 

Pomocne Linki

System Zarzadzania Wnioskami Online