U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Jak Złożyć Wniosek

Wszystkie informacje potrzebne do zarejestrowania oraz złożenia wniosku, tzn., instrukcje, pomocne informacje, oraz przewodnik krok po kroku znajdują się poniżej.

Odniesienia do “Państwo” powinny być rozumiane jako odniesienia do “ofiary” w tych przypadkach, gdzie wniosek jest składany w imieniu osoby poszkodzonej przez zarządcę spadku lub opiekuna osoby nieletniej lub ubezwłasnowolnionej.                                                                                                                                 

Rejestracja i złożenie wniosku w Funduszu VCF składają się z trzech następujących kroków:

 1. Rejestracja przed upływem odpowiedniego terminu rejestracji. Termin Rejestracji nie jest taki sam dla wszystkich wnioskodawców. Zależy on od okoliczności indywidualnych.  
 2. Uzyskanie uznania do leczenia choroby fizycznej lub uszczerbku na zdrowiu przez Program Zdrowia World Trade Center (“Program Zdrowia WTC”).
 3. Złożenie wniosku ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi przed 1 października 2090 roku.

Prosimy zauważyć, że nie jest wymagane, aby Państwo byli reprezentowani przez prawnika podczas składania i rozpatrywania wniosku przez Fundusz VCF. Można skonsultować się z prawnikami i podjąć własną decyzję o ewentualnym zatrudnieniu prawnika. 

 

 • Te krok po kroku instrukcje poprowadzą przez proces utworzenia konta online i rejestrację.

  • Rejestracja to nie jest to samo co złożenie wniosku. Rejestracja umożliwia zachowanie prawa do złożenia wniosku w przyszłości, nie powoduje zrzeczenia się żadnych praw oraz nie obliguje do złożenia wniosku w przyszłości.
  • Wymagane jest podanie podstawowych danych, tzn., imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru ubezpieczenia społecznego (lub innego ID) i daty urodzenia. 
  • Terminy Rejestracji zależą od indywidualnych okoliczności, ale każdy kto zarejestruje się przed 29 lipca 2021 roku złoży rejestrację w terminie. Termin rejestracji zależy od daty uznania choroby do leczenia przez Program Zdrowia WTC, więc wiele osób nie musi zarejestrować się przed 29 lipca 2021 roku.    
  • Można zarejestrować się kiedykolwiek, pod warunkiem, że dokona się tego przed indywidualnym Terminem Rejestracji. Fundusz VCF zachęca wszystkich potencjalnych wnioskodawców do jak najwczesnej rejestracji, nawet jeśli nie jest się chorym lub jeśli choroby nie zostały jeszcze uznane do leczenia przez Program Zdrowia WTC.   
  • Jeśli nie ma się dostępu do złożenia rejestracji online, można zarejestrować się telefonicznie dzwoniąc pod numer Pomocy Telefonicznej VCF 1-855-885-1555.
  • Po dokonaniu rejestracji w Funduszu VCF otrzymają Państwo numer wniosku. Prosimy Państwa o zanotowanie tego numeru.  Jeśli nie pamiętają Państwo lub nie mogą Państwo znaleźć numeru wniosku, prosimy o kontakt z Pomocą Telefoniczną VCF pod numerem 1-855-885-1555.
  • Na stronie internetowej Programu Zdrowia WTC mogą Państwo znaleźć listę objętych programem chorób i instrukcje jak należy zapisać się i uzyskać uznanie do leczenia. Można zarejestrować się w Funduszu VCF zanim uzyska się uznanie do leczenia przez Program Zdrowia WTC, ale powinni Państwo poczekać ze złożeniem wniosku do Funduszu VCF do momentu uzyskania uznania do leczenia.
  • Jeśli nie są Państwo gotowi udać się do Programu Zdrowia WTC po złożeniu rejestracji w Funduszu VCF, mogą Państwo poczekać. Program Zdrowia WTC będzie funkcjonował do 2090 roku.
  • UWAGA: Program Zdrowia WTC to program oddzielny od Funduszu VCF, więc zapisanie się do Programu Zdrowia WTC nie powoduje automatycznego złożenia rejestracji w Funduszu VCF. Jeśli są Państwo leczeni lub monitorowani przez Program Zdrowia WTC, nie są Państwo automatycznie uprawnieni do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF. Rejestracja w Funduszu VCF wymaga odpowiednich czynności (zobacz Krok 1 powyżej). Prosimy Państwa o zapoznanie się z arkuszem informacyjnym wyszczególniającym różnice między tymi dwoma programami.
 • Termin do składania wniosków jest taki sam dla wszystkich – 1 października 2090 roku. Podczas składania wniosku odpowiada się na pytania na formularzu wniosku, które poinformują Fundusz VCF, dlaczego Państwo są uprawnieni do otrzymania odszkodowania i o jaki rodzaj odszkodowania Państwo się ubiegają, oraz dostarcza odpowiednie dokumenty.

  Formularz wniosku online zawiera dokładne instrukcje, które pomogą w nawigacji i zakończeniu procesu składania wniosku. Wniosek należy składać tylko po uzyskaniu uznania do leczenia choroby fizycznej przez Program Zdrowia WTC. 

  • Jeśli utworzyli już Państwo konto w systemie wniosków online i są Państwo gotowi do złożenia wniosku, należy zalogować się do konta online.
  • Jeśli zarejestrowali się Państwo w Funduszu VCF i otrzymali numer wniosku, ale nie mają Państwo dostępu do konta online, ten przewodnik krok po kroku wyjaśni, jak uzyskać dostęp do Systemu Zarzadzania Wnioskami online. Po uzyskaniu dostępu do systemu wniosków online można wykorzystać te instrukcje do złożenia wniosku.
  • Po uzyskaniu uznania do leczenia choroby fizycznej przez Program Zdrowia WTC, należy wypełnić i złożyć formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami uzupełniającymi, do których należą:
   • Podpisany Załącznik A – Upoważnienie do Wydania Akt Medycznych. Ten dokument umożliwi Funduszowi VCF uzyskanie informacji od Programu Zdrowia WTC o chorobie(-ach) uznanej(-ych) do leczenia. 
   • Strona Podpisowa. Ten dokument umożliwi Funduszowi VCF uzyskanie informacji uzupełniających Państwa wniosek od innych instytucji, na przykład pracodawcy, związku zawodowego lub ubezpieczyciela pracowniczego. Państwa podpis na Stronie Podpisowej również wskazuje na to, że rozumieją Państwo, że poprzez złożenie wniosku w Funduszu VCF, zrzekają się Państwo prawa do złożenia pozwu sadowego w celu uzyskania odszkodowania za Państwa uszczerbki na zdrowiu związane z wydarzeniami 11 września.
   • Dowód Obecności. Ta dokumentacja ustali, że Państwo byli obecni na terenie katastrofy 11 września, w Strefie Zagrożenia Miasta Nowy Jork, lub wzdłuż tras odgruzowywania pomiędzy 11 września 2001 roku a 30 maja 2002 roku.
  • Listy kontrolne do wniosków o Poszkodowanie Osobiste lub dla Osób Zmarłych wymieniają inne dokumenty, które są wymagane w zależności od typu wniosku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z odpowiednią listą kontrolną i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.  

 

Przewodniki i materiały o Systemie Zarzadzania Wnioskami pomogą w nawigacji po systemie online.

Złożenie wniosku w systemie online to najprostszy sposób na uzyskanie informacji odnośnie aktualnego statusu wniosku, na odczytanie korespondencji od Funduszu VCF, na uaktualnienie danych kontaktowych lub informacji o prawniku, na dostarczenie dokumentów, oraz złożenie poprawki do poprzednio złożonego wniosku. Jeśli nie mogą Państwo złożyć wniosku online, można dostarczyć papierowy formularz wniosku.

 

Maja Państwo Pytania Dodatkowe?

Przedstawiciele Pomocy Telefonicznej Funduszu VCF są gotowi pomóc w złożeniu rejestracji, w uzyskaniu numeru wniosku, w odzyskaniu dostępu do wniosku online, w odpowiedzi na pytania dotyczące procesu lub Państwa wniosku, oraz w nawigacji w systemie wniosków online. Nasza Pomoc Telefoniczna również udziela informacji wnioskodawcom, którzy nie są reprezentowani przez prawnika. Kontakt z Pomocą Telefoniczna mogą Państwo uzyskać po zadzwonieniu na bezpłatny numer 1-855-885-1555 od poniedziałku do piątku między 8:30 rano a 17:00 Czasu Wschodniego.

 

Pomocne Linki

System Zarzadzania Wnioskami Online