U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Terminy Rejestracji i Składania Wniosków

Podczas procesu składania wniosków do Funduszu VCF są ważne dwa terminy: Termin Składania Wniosku oraz Termin Rejestracji. Należy rozróżnić pomiędzy tymi dwoma terminami i poprawnie ustalić je w zależności od okoliczności indywidualnych.

Termin Składania Wniosku

Ustawa “Nigdy Nie Zapomnimy Bohaterów: James’a Zadrogi, Ray Pfeifera i Luisa Alvareza Stałe Upoważnienie Funduszu Pomocy Ofiarom 11 Września” (“Ustawa o Stałym Upoważnieniu Funduszu VCF”) w pełni sfinansowała Fundusz VCF oraz przedłużyła Termin Składania Wniosków do Funduszu VCF do 1 października 2090 roku. Termin Składania Wniosków jest taki sam dla wszystkich. Choć Fundusz VCF zachęca do składania wniosków po uzyskaniu kwalifikacji przez Program Zdrowia World Trade Center („WTC”) do leczenia choroby fizycznej związanej z wydarzeniami 11 września i jak najwcześniej po ustaleniu pełnego zakresu strat objętych wnioskiem w celu najszybszego rozpatrzenia wniosku, to ostatni dzień, kiedy można złożyć wniosek przypada na 1 października 2090 roku.

Termin Rejestracji. 

Istnieje odrębny termin, w którym trzeba zarejestrować się w Funduszu VCF. Rejestracja to nie jest to samo co składanie wniosku. Rejestracja zachowuje prawo do złożenia wniosku w przyszłości, nie powoduje zrzeczenia się praw oraz nie zobowiązuje do złożenia wniosku. Rejestracja służy tylko do zasygnalizowania Funduszowi VCF, że Państwo mogą być potencjalnymi wnioskodawcami oraz zapewnia spełnienie wymogu terminowości, który jest określony prawnie. Aby zarejestrować się, nie trzeba być chorym lub ze zdiagnozowanym lub zakwalifikowaną do leczenia chorobą związaną z wydarzeniami 11 września. Fundusz VCF zachęca do natychmiastowej rejestracji.

Termin Rejestracji nie jest taki sam dla wszystkich. Termin Rejestracji jest określany na podstawie rodzaju wniosku i zależy od okoliczności indywidualnych.

 • WSZYSTKIE WNIOSKI: Jeśli zarejestrowano wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała lub dla osób zmarłych podczas lub przed 29 lipca 2021 roku, rejestracja została dokonana terminowo i ewentualny wniosek, jeśli takowy się złoży, zostanie uznany za złożony w terminie.
 • Wniosek Dla Osób z Uszkodzeniem Ciała: Należy zarejestrować się przed upływem dwóch lat od daty, kiedy instytucja rządu federalnego, stanowego lub lokalnego powiadomi Państwa, że Państwa choroba fizyczna jest związana z wydarzeniami 11 września. W większości przypadków i dla większości wnioskodawców, tą instytucją rządow będzie Program Zdrowia World Trade Center („WTC”):
  • Jeśli Program Zdrowia WTC zakwalifikował Państwa choroby do leczenia, dwuletni okres rejestracji liczy się od daty ostatniego zakwalifikowania.
  • Jeśli Państwo jeszcze nie zostali zakwalifikowani do leczenia przez Program Zdrowia WTC, to dwa lata będą liczone od dnia, w którym New York Workers' Compensation Board lub jeden z nowojorskich funduszy emerytalnych pracodawców (FDNY, NYPD, NCYERS) ustalił, że zakwalifikowano Państwa do świadczeń związanych z wydarzeniami 11 września.
  • Jeśli żadne z powyższych nie ma zastosowania, ale Państwo się kwalifikują do Procesu Lekarza Prywatnego VCF i choroba zostanie zweryfikowana przez VCF jako związana z 11 września, to Państwa rejestracja zostanie uznana za złożoną w terminie.
  • Jeśli Państwo nie posiadają kwalifikacji od Programu Zdrowia WTC ani innego ustalenia, że ​​Państwa choroba jest związana z wydarzeniami 11 września, to można zarejestrować się w dowolnym terminie.
 • Wnioski dla Osób Zmarłych: Jeśli ofiara wcześniej w obowiązującym terminie złożyła wniosek dla osób z uszkodzeniami ciała, wniosek dla osób zmarłych jest automatycznie uznany jako zarejestrowany w odpowiednim terminie. Jeżeli ofiara nie zarejestrowała w odpowiednim terminie wcześniejszego wniosku, egzekutor spadku powinien zarejestrować wniosek dla osób zmarłych w ciągu dwóch lat od późniejszej z poniższych dat:
  • Data śmierci ofiary – lub –
  • Data weryfikacji przez Fundusz VCF (poprzez Proces Lekarza Prywatnego) choroby, która spowodowała śmierć jako związanej z wydarzeniami 11 września.

Zarówno w przypadku wniosków dla osób z uszkodzeniami ciała jak i wniosków dla osób zmarłych, nowe lub późniejsze ustalenie przez rząd, że określony stan fizyczny lub obrażenia są związane z 11 września, rozpoczyna nowy dwuletni okres rejestracji.

Kiedy Składać Rejestrację, a Kiedy Składać Wniosek.

Rejestrację można skladac w dowolnym terminie, o ile dokona się tego przed indywidualnym terminem określonym powyżej. Fundusz VCF zachęca do wczesnej rejestracji wszystkich potencjalnych wnioskodawców, nawet jeśli nie jest się chorym lub nie uzyskano kwalifikacji do leczenia od Programu Zdrowia WTC, ponieważ pomaga nam to ustalić nasze priorytety, zaplanować naszą pracę i rozpatrzyć wszystkie wnioski tak szybko, jak to możliwe. Rejestrację można złożyć online na stronie www.claims.vcf.gov lub telefonicznie, dzwoniąc do Linii Pomocy VCF pod numer 1-855-885-1555.

Wniosek należy złożyć dopiero po uzyskaniu od Programu Zdrowia WTC kwalifikacji choroby fizycznej związanej z atakami z 11 września. Można to zrobić w dowolnym terminie od chwili obecnej do zamknięcia Programu Zdrowia WTC w 2090 roku. Fundusz VCF zachęca do złożenia wniosku po uzyskaniu kwalifikacji i rozpoznaniu pełnego zakresu poniesionych strat, co umożliwi nam jak najszybsze rozpatrzenie Państwa wniosku w celu kwalifikacji do odszkodowania. Wnioski można składać na stronie www.vcf.gov.

 

Last updated
July 30, 2021