U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Jak się zarejestrować

Rejestracja to nie to samo, co złożenie wniosku. Rejestracja zachowuje prawo do złożenia wniosku w przyszłości, nie powoduje zrzeczenia się praw, oraz nie zobowiązuje do złożenia wniosku.

Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nastąpi to przed upływem indywidualnego Terminu RejestracjiFundusz VCF zachęca wszystkich potencjalnych wnioskodawców do wczesnej rejestracji, nawet wtedy, jeśli nie jest się chorym lub nie uzyskano kwalifikacji do leczenia od Programu Zdrowia WTC. 

Poniższe instrukcje wyjaśniają krok po kroku, jak zarejestrować się w systemie online. W razie braku dostępu do komputera w celu rejestracji online, można to zrobić telefonicznie, dzwoniąc do Linii Pomocy VCF pod numer 1-855-885-1555.

Do założenia konta online potrzebne będą nazwa użytkownika i hasło. Tutaj znajdziesz instrukcje  „Jak założyć konto online”

Dostęp do konta online można uzyskać pod adresem https://www.claims.vcf.gov/Account/Login .

Zalecamy umieszczenie tego linku w swoich zakładkach po utworzeniu konta online.  

Krok 1. Wrócisz do ekranu Witamy.

Zaznacz przycisk „Zaloguj się” po prawej stronie.  Wpisz nazwę użytkownika i hasło, które już utworzyłeś/-aś, żeby zalogować się do swojego konta.

Step 2. Na ekranie Witamy, kliknij przycisk „Nowa rejestracja” po lewej stronie.

Krok 3. Otrzymasz numer wniosku i możesz rozpocząć rejestrację.

Wypełnij wymagane pola w każdej z następujących zakładek:

- Ofiara

- Wnioskodawca (jeśli osoba inna niż ofiara wypełnia wniosek w imieniu ofiary)

- Prawnik (jeśli dotyczy)

- Kontakt zastępczy (jeśli dotyczy)

Po każdej części zaznacz „Zachowaj i przejdź dalej”, aby przejść do kolejnej zakładki.

Krok 4.  Po wpisaniu i zachowaniu informacji we wszystkich zakładkach, zaznacz „Prześlij rejestrację.”

Krok 5.  Kliknij przycisk „Zakończ i prześlij rejestrację”, aby potwierdzić, że jesteś gotowy/-a do przesłania rejestracji.

UWAGA: następujące informacje nie mogą zostać zmienione po przesłaniu: imię i nazwisko ofiary, numer ubezpieczenia społecznego (Social Security Number) oraz data urodzenia.

Krok 6.  Rejestracja jest zakończona pomyślnie, kiedy pojawi się zielone pole z napisem „Rejestracja została przesłana.”  

Jesteś zarejestrowany/-a!  Aby sprawdzić status swojej rejestracji, zaznacz  „Powrót do istniejących rejestracji i wniosków.” Jeśli jesteś gotowy/-a do rozpoczęcia wypełaniania formularza wniosku, zaznacz „Przejdź do sekcji kwalifikowalności.” Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy/-a, możesz zalogować się do swojego konta w późniejszym terminie, aby wypełnić formularz wniosku.

Last updated
June 30, 2023