U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Polish

Polskie
VCF FAQ

1.8 Jeśli osoba z uznaną chorobą związaną z wydarzeniami 11 września umrze, a jej akt zgonu wyszczególni COVID-19 jako powód śmierci, czy będzie to miało wpływ na rozpatrzenie przez Fundusz VCF wniosku o spowodowanie śmierci?

Prawo, które reguluje pracę Funduszu VCF wymaga, że aby być uprawnionym do uzyskania odszkodowania ofiara musiała ulec obrażeniom fizycznym lub śmierci spowodowanej przez ataki terrorystyczne 11 września 2001 roku lub usuwanie gruzu, które nastąpiło w ich następstwie. Fundusz VCF zazwyczaj zwróci uwagę na powód śmierci wyszczególniony w akcie zgonu ofiary. 

Standardowo, formularz aktu zgonu (zgodnie wytycznymi CDC) zawiera trzy (3) osobne kategorie, w których można wymienić przyczyny:

VCF FAQ

2.6 Co się stanie, jeśli zarejestruję się do Funduszu VCF po 29 lipca 2021 roku?

Wniosek zarejestrowany po 29 lipca 2021 roku zostanie uznany za terminowy, jeśli został on zarejestrowany w odpowiednim Terminie Rejestracji. Termin rejestracji jest zależny od ostatniej daty powiadomienia przez Program Zdrowia WTC, że choroba jest związana z wydarzeniami 11 września, więc jest wiele osób, których termin rejestracji przypadnie po 29 lipca 2021 roku.

VCF FAQ

2.5 Jeśli nie jestem chory, czy muszę zarejestrować się przed 29 lipca 2021 roku?

Nie. Jeśli zachoruje się w przyszłości i Program Zdrowia WTC zakwalifikuje do objęcia leczeniem chorobę, to termin rejestracji w Funduszu VCF upłynie dwa lata od ostatniej daty uznania do leczenia przez Program Zdrowia WTC. Fundusz VCF zachęca jednak do rejestracji przed upływem odpowiedniego Terminu Rejestracji, ponieważ pomaga to nam ustalić nasze priorytety, zaplanować pracę oraz rozpatrzyć wszystkie wnioski tak szybko jak jest to możliwe.