U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

Question
1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie? (Aktualizacja:10 lipcu 2024 r.)
Effective Date
Answer

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia formularza wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi. Wnioski zostają przedłożone do rozpatrzenia w pierwszej kolejności tylko wtedy, kiedy załączono do nich wszystkie wymagane informacje.

Fundusz VCF ciągle pracuje nad tym, aby skrócić czas oczekiwania na wydanie decyzji o odszkodowaniu i ma na celu wydanie decyzji w przeciągu jednego roku od złożenia wniosku lub poprawki (zakładając, że zostały dostarczone wszystkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku).

Poniższy Harmonogram Rozpatrywania Wniosków przedstawia aktualny stan rozpatrywania wniosków. Daty w tym harmonogramie dotyczą tylko wniosków złożonych poprawnie, czyli takich, które posiadają dokumenty wymagane przez VCF w celu ustalenia, czy wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania odszkodowania oraz wyliczenia kwoty odszkodowania. Wnioski uznane za nieaktywne lub wstrzymane, ponieważ zostały złożone bez wymaganych dokumentów, wymagają znacznie dłuższego czasu rozpatrywania i poniższy harmonogram ich nie dotyczy.

Claim Review Timeline Polish

Należy pamiętać, że każdy wniosek VCF jest indywidualnie rozpatrywany i kalkulowany, a rozpatrzenie niektórych bardziej złożonych wniosków wymaga znacznie większych nakładów czasu. W szczególności odnosi się to do wniosków złożonych w imieniu osób zmarłych na skutek uszczerbków na zdrowiu uprawniających do otrzymania odszkodowania, co wymagaja złożenia i rozpatrzenia dużej ilości informacji i dokumentów, aby potwierdzić kompetencje prawne osoby, która złożyła wniosek w imieniu osoby zmarłej, oraz aby wyliczyć odszkodowanie. Rozpatrywanie wniosków może być również opóźnione podczas gdy VCF czeka na informacje od podmiotów trzecich.

Po rozpoczęciu przez VCF rozpatrywania wniosku skontaktujemy się z Państwem, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje. Najlepszym sposobem przyspieszenia rozpatrywania wniosku jest złożenie kompletnego wniosku oraz szybkie odpowiadanie na nasze prośby o uzupełnienie informacji.

 

Language
FAQ Status
New
Question Number
2