U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

Question
1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie? (Aktualizacja: 3 lutym 2023 r.)
Effective Date
Answer

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia wniosku o odszkodowanie. Dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2016 roku jest to data złożenia Formularzu Wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi.

Fundusz VCF ciągle skraca czas oczekiwania na wydanie decyzji o odszkodowaniu i ma na celu wydanie decyzji w przeciągu jednego roku od złożenia wniosku lub poprawki (zakładając, że zostały dostarczone wszystkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku). Poniższy Harmonogram Rozpatrywania Wniosków przedstawia aktualny stan rozpatrywania wniosków.

Claim Review Timeline Polish

Należy pamiętać, że każdy wniosek VCF jest indywidualnie rozpatrywany i kalkulowany, a rozpatrzenie niektórych bardziej złożonych wniosków wymaga znacznie większych nakładów czasu. W szczególności odnosi się to do wniosków złożonych w imieniu osób zmarłych na skutek uszczerbków na zdrowiu uprawniających do otrzymania odszkodowania. Te wnioski wymagają złożenia i rozpatrzenia dużej ilości informacji i dokumentów w celu wyliczenia odszkodowania. Oprócz informacji od podmiotów trzecich, na przykład, rent, ubezpieczenia na życie i świadczeń ubezpieczenia społecznego dla spadkobierców (Social Security Survivor Benefits), VCF musi również rozpatrzyć informacje odnośnie osób zależnych, świadczeń pracowniczych, i potwierdzić prawne kompetencje osoby, która złożyła wniosek w imieniu osoby zmarłej.

Po rozpoczęciu przez VCF rozpatrywania wniosku skontaktujemy się z Państwem, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje. Najlepszym sposobem przyspieszenia rozpatrywania wniosku jest szybkie odpowiadanie na nasze prośby o uzupełnienie informacji.

 

Language
FAQ Status
Updated
Question Number
2