U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.6 Jakie dokumenty mogę złożyć, aby udowodnić, że byłem/byłam obecna na miejscu katastrofy 11 września?

Question
1.6 Jakie dokumenty mogę złożyć, aby udowodnić, że byłem/byłam obecna na miejscu katastrofy 11 września? (Dodano: 30 czerwca 2023 r.)
Effective Date
Answer

Istnieje wiele różnych dokumentów, które mogą zademonstrować, że było się obecnym w miejscu kwalifikującym do odszkodowania. Pełne informacje dotyczące najpowszechniejszych typów dokumentów są zawarte w Punkcie 1.6 Zasad i Procedur VCF, w Liście Kontrolnej Dokumentów do Formularzu Wniosku (dla Osób z Uszkodzeniem Ciała i dla Osób Zmarłych). Dodatkowo, Fundusz VCF ustanowił bezpośrednią wymianę informacji odnośnie obecności z pewnymi pracodawcami, związkami zawodowymi i innymi organizacjami, lub podaje informacje kontaktowe, aby wnioskodawca mógł samodzielnie poprosić o informacje udowadniające obecność.  Punkt 1.6.B Zasad i Procedur VCF zawiera kompletną listę pracodawców i organizacji, z którymi aktualnie taka wymiana informacji istnieje.

Language
Question Number
6