U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

4.3 Kiedy powinienem/powinnam złożyć poprawki, a kiedy odwołać się od decyzji?

Question
4.3 Kiedy powinienem/powinnam złożyć poprawki, a kiedy odwołać się od decyzji? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)
Effective Date
Answer

Odwołać należy się w przypadku kwestionowania decyzji VCF w sprawie wniosku.

Poprawkę należy złożyć w przypadku ubiegania się o wydanie nowej decyzji na podstawie nowych informacji.

W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego odszkodowania wypłata należności z tytułu wniosku nie zostanie dokonana do momentu wydania decyzji w sprawie odwołania. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego uprawnień proces rozpatrywania odszkodowania rozpocznie się dopiero po wydaniu decyzji w sprawie odwołania. Wypłata należności z tytułu wniosku może zostać dokonana w trakcie rozpatrywania odwołania wyłącznie wtedy, gdy po spełnieniu stosownych kryteriów wnioskodawca został objęty trybem przyspieszonym. W żadnym przypadku złożenie poprawki nie będzie miało wpływu na wypłatę z tytułu pierwotnej decyzji.

Zastanawiając się nad tym, czy wnieść odwołanie czy złożyć poprawkę, powinni Państwo wziąć pod uwagę to, czy odstępują Państwo od danego roszczenia lub argumentu, lub zawierają ugodę w sprawie danego roszczenia lub argumentu poprzez akceptacje wypłaty z tytułu pierwotnej decyzji i decydując się na złożenie poprawki, a nie wniesienie odwołania. VCF ma prawo zdecydować, że dana kwestia podniesiona podczas odwołania powinna być rozpatrywana, jako poprawka. Należy zauważyć, że w przypadku wniosków dla osób zmarłych (tzn., wniosków wniesionych w imieniu osoby, która zmarła na skutek choroby związanej z 11 września), poprawki można wnosić tylko w określonych okolicznościach.

Nie powinni Państwo odwoływać się od decyzji w sprawie Państwa wniosku w celu ubiegania się o przyspieszone rozpatrzenie poprawki, która nie jest związana z już wydaną decyzją. Odwołania wniesione wyłącznie w celu ubiegania się o uwzględnienie poprawki w niezwiązanej sprawie są nieuzasadnione i zostaną Państwo poinformowani o tym, że Państwa odwołanie zostało anulowane, Państwa prawo do odwołania się od tej decyzji zostało uznane za uchylone oraz, jeżeli decyzja o odszkodowaniu już została wydana, o tym, że Państwa wniosek przechodzi do płatności.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób ma to zastosowanie w odniesieniu do decyzji w sprawie uprawnień i odszkodowania, z uwzględnieniem konkretnych przykładów, można znaleźć tutaj, a także w sekcji „Formularze i Materiały” („Forms and Resources”).

Language
Question Number
3