U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

5.1 Jeśli uzyskałem/am zaświadczenie o nowym uszczerbku na zdrowiu z Programu Zdrowia WTC po wydaniu decyzji lub jeśli odniosłem/am nowe straty, czy mogę wnieść poprawki do wniosku?

Question
5.1 Jeśli uzyskałem/am zaświadczenie o nowym uszczerbku na zdrowiu z Programu Zdrowia WTC po wydaniu decyzji lub jeśli odniosłem/am nowe straty, czy mogę wnieść poprawki do wniosku? (Aktualizacja: 5 września 2019 r.)
Effective Date
Answer

Tak, w dowolnym momencie przed 1 października 2090 r. można wnieść poprawki do wniosku dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, aby dodać nowy uszczerbek na zdrowiu lub wystąpić o odszkodowanie z tytułu nowych strat. Dokładne instrukcje dotyczące składania poprawek Jak Składać Poprawki znajdują się w sekcji „Forms and Resources” naszej strony internetowej. W przypadku wniosków dla osób zmarłych (tzn., wniosków wniesionych w imieniu osoby, która zmarła na skutek choroby związanej z 11 września), z małymi wyjątkami nie wolno wnosić poprawek do wniosku po zakończeniu rozpatrywania przez VCF wniosku o odszkodowanie. Dodatkowe informacje na temat poprawek do wniosków dla osób zmarłych są zawarte w Punkcie 5 Zasad i Procedur VCF.

VCF rozpatrzy informacje złożone z poprawką i powiadomi Państwa o decyzji. Jeśli VCF stwierdzi, że uzna nowy uszczerbek na zdrowiu, jako uprawniający do uzyskania odszkodowania i Państwo ubiegają się o nowe straty z tego tytułu, należy wnieść również poprawkę do naliczenia odszkodowania.

Ważne: Kwota odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych nie jest zależna od ilości uznanych uszczerbków na zdrowiu, ale od ich dotkliwości i wpływu na życie codzienne. W wielu przypadkach, uznanie kolejnego uszczerbku na zdrowiu nie zmieni decyzji o wielkości odszkodowania chyba, że jest to choroba nowotworowa i przyznane odszkodowanie było za choroby nienowotworowe.

W niektórych sytuacjach poprawka nie zmieni decyzji o wielkości odszkodowania. Poniżej są przykłady, które należy rozważyć przed wniesieniem poprawek.

  • Poprawki o dodatkowe straty nieekonomiczne: Z wyjątkiem niewielu sytuacji, jeśli odszkodowanie za straty nieekonomiczne zostało naliczone w wysokości ustawowej kwoty maksymalnej (90.000 USD za choroby nienowotworowe lub 250.000 USD za chorobę nowotworową), uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu nie zmieni wysokości odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych. Można wnieść poprawkę o uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu i VCF ją pozytywnie rozpatrzy, ale nie powinno się wnosić poprawki z prośbą o odszkodowanie z tytułu dodatkowych strat nieekonomicznych. Te rzadkie sytuacje, w których VCF zwiększy kwotę odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych to poprawki o naliczenie odszkodowania za chorobę nowotworową, jeśli takowa wcześniej nie została uznana, lub, jeśli wcześniej naliczone odszkodowanie było za chorobę nowotworową, a nowy nienowotworowy uszczerbek na zdrowiu został uznany przez Syndyka Funduszu za ciężki i wyniszczający, tak jak opisano w Punkcie 2.1(a) Zasad i Procedur VCF.
  • Poprawki do wniosków z wysokimi potrąceniami ze źródeł dodatkowych: Jeśli od poprzedniego odszkodowania VCF potracił należności ze źródeł dodatkowych, proszę rozważyć, czy te potrącenia są większe od strat, które mogłyby zostać naliczone.  Jeśli potrącenia są dużo wyższe niż odszkodowanie, o które się występuje poprzez poprawkę, poprawka nie zmieni wypłaconej kwoty odszkodowania netto. Na przykład, jeśli ktoś otrzymał 350.000 USD z tytułu ugody za wycofanie pozwu związanego z wydarzeniami 11 września a teraz ubiega się tylko o odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych, ta osoba nie powinna składać poprawki, ponieważ odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych będzie niższe niż kwota potracenia z tytułu ugody za wycofanie pozwu.

Jeśli Państwo są reprezentowani przez prawnika i maja Państwo wątpliwości czy poprawka zmieni kwotę odszkodowania, zalecamy, żeby przedyskutowali to Państwo z prawnikiem. Jeśli Państwo nie maja prawnika, Pomoc Telefoniczna VCF może doradzić czy poprawka powinna być wniesiona.

Więcej informacji na temat naliczania odszkodowań jest dostępnych w Zasadach i Procedurach VCF.

Language
FAQ Topic
Question Number
1