U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej?

Question
1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej? (Aktualizacja: 30 czerwca 2023 r.)
Effective Date
Answer

Pierwszym krokiem podejmowanym przez VCF po złożeniu wniosku jest jego wstępne rozpatrzenie w celu potwierdzenia, że złożono wszystkie „minimalnie wymagane” dokumenty. Zanim rozpoczniemy szczegółowe rozpatrywanie wniosku, oprócz wypełnionego formularza wniosku wymagamy następujące dokumenty:

 • Strona Podpisowa Formularzu Wniosku (lub odpowiednie sekcje Części IV poprzedniej wersji Formularzu Wniosku VCF 2).
 • Załącznik A – Upoważnienie do Udostepnienia Informacji Medycznych.
 • Potwierdzenie, że co najmniej jeden uszczerbek na zdrowiu został zakwalifikowany do leczenia lub monitorowania przez Program Zdrowia World Trade Center („WTC”) (VCF skontaktuje się bezpośrednio z Programem Zdrowia WTC w celu potwierdzenia posiadania takiego uszczerbku na zdrowiu, ale można również dostarczyć do VCF pismo potwierdzające kwalifikację przez Program Zdrowia WTC jeśli jest ono w posiadaniu wnioskodawcy).
 • Dokumenty udowadniające obecność na miejscu katastrofy, o których mowa w Punkcie 1.6 Zasad i Procedur VCF.
 • Formularz Płatności ACH, jeśli płatność odszkodowania ma być przelana bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy.
 • Upoważnienie Klienta do przekazania kwoty odszkodowania na rachunek bankowy reprezentującego prawnika, w przypadku wnioskodawców reprezentowanych prawnie. Wnioskodawca otrzyma ten formularz od swojego prawnika.
 • Załącznik C, – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez prawnika i prawnik nie dostarczył jeszcze tego Załącznika do Funduszu VCF.
 • Dodatkowo, w przypadku wniosków od osób zmarłych, VCF również wymaga następujące dokumenty:
  • Załącznik A do Formularza Wniosku (lub Załącznik F z poprzedniej wersji Formularzu Wniosku), oraz
  • Upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę spadku oraz świadectwo zgonu.

Te formularze oraz ważne informacje, które pomogą przy składaniu wniosku są dostępne na stronie internetowej VCF Formularze i Materiały.

Jeżeli będzie brakowało któregokolwiek z powyższych dokumentów lub jeżeli którykolwiek z powyższych dokumentów będzie niekompletny, VCF prześle Państwu pismo z informacją o brakujących danych i nada wnioskowi stan „Nieaktywny”. Jeżeli wymagane dokumenty zostaną przesłane i potwierdzona zostanie ich kompletność, wniosek zostanie ponownie aktywowany w celu rozpatrzenia.

Jeżeli brakujące dokumenty nie zostaną złożone w ciągu 30 dni od daty Pisma o Brakujące Informacje, wniosek może zostać odrzucony. Po odrzuceniu wniosku mogą Państwo wnieść poprawki do swojego wniosku po zebraniu wymaganych dokumentów. VCF ponownie aktywuje Państwa wniosek w celu rozpatrzenia. Poprawki należy wnosić zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Więcej informacji można znaleźć w przeglądzie Procesu Rozpatrywania Wniosków VCF.

Language
Question Number
1