U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej?

Question
1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej? (Aktualizacja: 17 października 2018 r.)
Effective Date
Answer

Pierwszym krokiem podejmowanym przez VCF po złożeniu wniosku jest jego wstępne rozpatrzenie w celu potwierdzenia, że złożono wszystkie „minimalnie wymagane” dokumenty. Przed przeprowadzeniem bardziej szczegółowego przeglądu oprócz wypełnionego formularza wniosku wymagamy następujących dokumentów:

 • Strona przeznaczona na złożenie podpisów (lub odpowiednie sekcje Części IV poprzedniej wersji Formularzu Wniosku VCF 2),
 • Podpisany oryginał Załącznika A – Upoważnienie do wydania informacji medycznych (Exhibit A – Authorization for Release of Medical Information),
 • Potwierdzenie, że co najmniej jeden uszczerbek na zdrowiu został zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC (VCF skontaktuje się bezpośrednio z Programem Zdrowia WTC w celu potwierdzenia posiadania takiego uszczerbku na zdrowiu, ale można też dostarczyć do VCF pismo potwierdzające otrzymane od Programu Zdrowia WTC, jeśli jest ono łatwo dostępne),
 • Dokumenty stanowiące potwierdzenie obecności na miejscu katastrofy, o których mowa w Punkcie 1.6 dokumentu Zasady i Procedury VCF,
 • Załącznik 1 – Formularz Zgody Udzielanej Administracji Ubezpieczeń Społecznych (Exhibit 1 – Social Security Administration Consent Form) (wymagany wyłącznie w przypadku wnioskowania o odszkodowanie z tytułu strat ekonomicznych),
 • Załącznik C, – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez prawnika i prawnik nie dostarczył do VCF tego Załącznika,
 • Oryginał Upoważnienia Klienta do przelania kwoty odszkodowania na rachunek bankowy reprezentującego prawnika, odpowiedni dla reprezentowanych prawnie wnioskodawców,
 • Formularz Płatności ACH, jeśli płatność odszkodowania ma być przelana bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy. 
 • Dodatkowo, w przypadku wniosków od osób zmarłych, VCF również wymaga następujące dokumenty:
  • Załącznik A (lub Załącznik F z poprzedniej wersji Formularzu Wniosku)
  • Upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę spadku oraz oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa śmierci

Jeżeli będzie brakowało któregokolwiek z powyższych dokumentów lub jeżeli którykolwiek z powyższych dokumentów będzie niekompletny, VCF prześle Państwu pismo z informacją o brakujących danych i nada wnioskowi status „Inactive” (nieaktywny). Jeżeli wymagane dokumenty zostaną przesłane i potwierdzona zostanie ich kompletność, wniosek zostanie ponownie aktywowany w celu rozpatrzenia.

Jeżeli brakujące dokumenty nie zostaną złożone w ciągu 60 dni od daty pisma o ich prośbę, wniosek może zostać odrzucony. Po odrzuceniu wniosku mogą Państwo wnieść poprawki do swojego wniosku po zebraniu wymaganych dokumentów. VCF ponownie aktywuje Państwa wniosek w celu rozpatrzenia. Poprawki należy wnosić zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Proces rozpatrywania wniosków został opisany tutaj.

Language
Question Number
1