U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

VCF FAQ

1.2 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuándo se decidirá?

June 5, 2024

Como regla general, los reclamos se revisan por orden de llegada, siguiendo el orden de la fecha en que se presentó el formulario de reclamo de compensación. Esto significa que el VCF prioriza los reclamos que han estado en espera por más tiempo antes de comenzar a revisar los reclamos más recientes. Los reclamos se priorizan para revisión sólo cuando toda la información requerida ha sido presentada.

VCF FAQ

1.2 I filed my claim. When will a decision be made on my claim?

June 5, 2024

As a general rule, claims are reviewed in “first in, first out” order based on the date the Claim Form was submitted. This means the VCF prioritizes claims that have been waiting longer before beginning review of newer submissions. Claims are prioritized for review only after all required information has been submitted.

The VCF continues to work to shorten the timeframe needed to decide a claim and is working towards issuing determinations within one year of submission of the claim form or amendment (assuming all information needed to process the claim has been submitted).

VCF FAQ

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

June 5, 2024

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia formularza wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi. Wnioski zostają przedłożone do rozpatrzenia w pierwszej kolejności tylko wtedy, kiedy załączono do nich wszystkie wymagane informacje.

VCF FAQ

1.2 我提出了我的索赔。何时将对我的索赔作出裁决?

June 5, 2024

一般情况下,我们将根据提交《索赔表》的日期以“先进先出”的顺序审核索赔。这意味着VCF会优先处理那些等待了较长时间的索赔,然后才开始审核较新提交的索赔。只有在所有的必需的信息提交后,索赔才会被优先审核。

VCF继续努力缩短对索赔做出裁决所需的时间,并且正在努力在提交《索赔表》或修改后的一年内做出裁决(假定已提交了处理索赔所需的全部信息)。

下面的索赔审核时间线图表反映了最新的审核索赔的状态。该时间线图的日期仅适用于有序提交的索赔, 也就是说,索赔申请拥有VCF 用以确定索赔人资格和计算赔偿金 所需的必要文件。由于未同所需文件一起提交而处于待用或搁置的索赔需要更长的时间进行审查,并不反映在该时间线图中。

VCF FAQ

1.1 I filed my claim. What happens next?

March 25, 2024

Once you file your claim, the first step the VCF takes is to do a preliminary review to confirm that all of the “minimally required” documents have been submitted. In addition to a complete Claim Form, we require the following documents before your claim can move forward for a more substantive review:

VCF FAQ

4.1 ¿Cómo debo apelar la decisión de mi reclamo?

October 13, 2023

La apelación puede ser presentada dentro de los 30 días después de que el VCF le notifique la decisión de elegibilidad o compensación en su reclamo. Usted podrá apelar una decisión de elegibilidad únicamente cuando la carta de denegación de elegibilidad y de la carta de determinación incluyan el Formulario de Solicitud de Apelación.

VCF FAQ

4.2 ¿Qué debo hacer cuando no tengo intención de apelar la decisión en mi reclamo?

October 13, 2023

Si usted no quiere apelar la decisión, usted no tiene que tomar ninguna acción. Si el VCF le envía la carta con la decisión, el VCF procesará cualquier pago aplicable en su reclamo. Si usted recibe la carta notificándole que el VCF le denegó su reclamo, el reclamo se mantendrá en ese estado. Si en el futuro usted tiene información nueva y entiende que esa información pueda cambiar la decisión de elegibilidad de su reclamo, usted podrá enmendar su reclamo.

VCF FAQ

4.3 ¿Cuándo debería enmendar y cuándo debería apelar?

October 13, 2023

Debería apelar si usted va a cuestionar la determinación del VCF.

Debería modificar si usted va a procurar una nueva determinación basada en información nueva. 

Si usted presenta una apelación de elegibilidad, su revisión de compensación no iniciará hasta después de que se haya tomado una decisión sobre su apelación. En todos los casos, presentar una enmienda o apelación no afectará el pago en la determinación original.

VCF FAQ

6.1 ¿Qué pasa si mi cuenta bancaria o dirección han cambiado desde mi último pago?

October 13, 2023

Si ya ha recibido al menos un pago del VCF y su información bancaria ha cambiado desde que se procesó el último pago, usted debe completar un nuevo Formulario de Información de Pago AHC y subirlo a su reclamo en línea tan pronto como sea posible. Cuando usted suba el formulario de ACH  a su reclamo en línea, usted debe incluir una carta que diga que la información del nuevo formulario va a reemplazar la información bancaria que está asociado con su reclamo.

VCF FAQ

6.3 ¿Cuándo puedo esperar recibir el pago y si este será prorrateado?

October 13, 2023

El VCF no prorratea pagos. Su reclamo será indemnizado por el monto total de la pérdida calculada en el momento en que se procese el pago. 

VCF FAQ

4.1 Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji w sprawie mojego wniosku?

October 13, 2023

Odwołanie można złożyć w przeciągu 30 dni od daty powiadomienia przez VCF o decyzji w sprawie wniosku o uznanie uprawnień lub wniosku o odszkodowanie. Odwołanie można złożyć tylko, jeżeli pismo z decyzją VCF zawiera Formularz Prośby o Odwołanie.

Jeśli chce się złożyć odwołanie, to trzeba podjąć szczególne kroki i trzymać się pewnych terminów. Pismo z odmową uznania uprawnień lub pismo z decyzją o naliczeniu odszkodowania zawiera dokładne informacje o tym, co należy zrobić, aby odwołać się od tej decyzji.

VCF FAQ

4.2 Co mam zrobić, jeśli nie mam zamiaru odwoływać się od decyzji w sprawie mojego wniosku?

October 13, 2023

Jeśli nie mają Państwo zamiaru składać odwołania, to nie trzeba nic robić. Jeśli VCF wysłał Państwu pismo z decyzją o naliczeniu odszkodowania, to rozpocznie przetwarzanie wypłaty należnego odszkodowania. Jeśli Państwo otrzymali pismo z odmową uznania uprawnień, wniosek pozostanie w stanie odmowy. Jeśli w przyszłości Państwo będą mieć nowe informacje, które po dostarczeniu do VCF mogą zmienić decyzję odnośnie wniosku, to należy wnieść poprawkę do wniosku stosując się do tych instrukcji.

VCF FAQ

4.3 Kiedy powinienem/powinnam składać poprawkę, a kiedy odwoływać się od decyzji?

October 13, 2023

Odwoływać należy się w celu kwestionowania decyzji VCF w sprawie wniosku.

Poprawkę należy złożyć w celu ubiegania się o wydanie nowej decyzji na podstawie nowych informacji.

W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego uprawnień proces rozpatrywania odszkodowania rozpocznie się dopiero po wydaniu decyzji odnośnie odwołania. W żadnym przypadku złożenie poprawki lub odwołania nie będzie miało wpływu na wypłatę z tytułu pierwotnej decyzji.

VCF FAQ

6.1 Co stanie się, jeśli od momentu mojej ostatniej wypłaty zmienię numer konta lub adres?

October 13, 2023

Jeżeli otrzymali już Państwo wypłatę z VCF, a Państwa numer konta zmienił się od momentu ostatniej wypłaty, należy bezzwłocznie wypełnić nowy Formularz z Informacjami do Płatności ACH i załadować go do wniosku online. Podczas ładowania nowego formularza ACH należy również załączyć pismo z oświadczeniem, że nowy formularz ma zastąpić informacje bankowe powiązane obecnie z wnioskiem.  W przypadku zmiany adresu proszę zadzwonić do naszej Linii Pomocy pod numer 1-855-885-1555, aby dokonać zmiany adresu w naszych aktach.

VCF FAQ

6.3 Kiedy mogę spodziewać się otrzymania płatności i czy będą to płatności pro rata?

October 13, 2023

Fundusz VCF nie wypłaca częściowych należności z tytułu naliczonego odszkodowania. Należność za wniosek zostanie dokonana w kwocie pełnego naliczonego odszkodowania należnego w momencie dokonywania płatności.

Pismo z decyzją będzie zawierało przybliżony termin przetworzenia wypłaty. Fundusz VCF rozpoczyna przetwarzanie wypłaty w przeciągu jednego dnia roboczego.

VCF FAQ

4.1 我如何对我的索赔所作的裁决提出上诉?

October 13, 2023

您可以在VCF通知您关于您的索赔的资格或赔偿裁决后的30天内提出申诉。仅当您的资格拒绝信或裁决书中包含《申诉请求表》时,您才可以申诉。

如果您打算对您的索赔所作的裁决提出申诉,有您必须采取的具体步骤以及适用的具体期限。您的资格拒绝或裁决信将包含有关如何对裁决提出申诉的详细信息。

VCF FAQ

4.2 如果我不打算对索赔所作的裁决提出上诉,该怎么办?

October 13, 2023

若您不打算申诉,则无需做什么。-如果VCF向您发送了一封裁决书,我们将开始处理您的索偿中任何适用的付款。如果您收到了一封通知您的索赔被拒绝的信,则它将保持该状态。如果将来您有新的信息要提交给VCF,并且您认为该信息可能会改变对您的索赔资格的裁决,则可以修改您的索赔。

VCF FAQ

4.3 我应何时修改我的索赔,何时应上诉?

October 13, 2023

如果您在质疑VCF对您的索赔申请的裁定,则应该提出申诉。

如果您根据新的信息在寻求新的裁定,则应该提出修改。

如果您就资格提出申诉,则在对您的申诉作出裁定之后才会启动赔偿审核。在任何情况下,提出修改或申诉都不会影响最初的裁定的赔付。

您在考虑是否提出申诉或修改时,请考虑您是否要以选择提出修改而不是提出申诉的方式放弃某项索赔或争议,或者对某项索赔或争议做出妥协。VCF有权决定是否通过修改更适当地解决申诉中提交的问题。请注意,在已故的索赔中(即代表因9/11相关疾病而死亡的受害者提出的索赔),除非在有限的情况下,您将无法修改您的索赔。

您不应对您索赔所作的裁定提出申诉,以此作为获得更快审查与已做出该裁定无关的修改的途径。仅为寻求对不相关事项进行修改的考虑而提交的申诉是无效的。如果您因此而提出申诉,您将会得到通知说您的申诉已被取消以及您对此裁决的申诉权利已被放弃。如果赔偿金裁决尚未做出,则新的信息可以作为修改以供审核。

VCF FAQ

6.1 如果自上次赔款以来,我的银行帐户或地址已变更,怎么办?

October 13, 2023

如果您已从VCF收到至少一笔赔款,并且您的银行信息自处理上次赔款以来已变更,您必须尽快填写一份新的《ACH支付信息表》并上传至您的线上索赔。您上传新的ACH表格时,应该附上一封信以说明该新表格应该代替当前与您的索赔相关的银行信息。如果您的地址已变更,请拨打求助热线 1-855-885-1555 以协助更新您在VCF的记录。

VCF FAQ

6.3 我什么时候可望收到赔款,赔款会按比例支付吗?

October 13, 2023

VCF不按比例支付赔款。您的索赔将按处理赔付时所计算出的损失金额全额赔付。

给您的裁决函将包括处理给您的赔款的预计时间。 VCF 将在裁决函发出后一个工作日内开始处理给您的赔款。

VCF开始处理赔款事宜后,特别监督官最长可能需要20天的时间授权该赔款。-然后将由司法部和财政部处理这笔赔款,这最长可能需要三个星期。这就意味着给您的赔款应在您收到裁决函之日起的两个月内发放到您所指定的银行账户。这是一个大致的估计,给您的赔款可能会得到更快的处理。

VCF FAQ

4.1 How do I appeal the decision on my claim?

September 1, 2023

An appeal can be filed within 30 days after the VCF has notified you of the eligibility or compensation decision on your claim. You may appeal only if your eligibility denial letter or award letter includes an Appeal Request Form.

If you intend to appeal the decision on your claim, there are specific steps you must take and specific deadlines that apply. Your eligibility denial or award letter will include detailed information about how to appeal the decision.

VCF FAQ

4.2 What should I do if I do not intend to appeal the decision on my claim?

September 1, 2023

If you do not intend to appeal, you do not need to do anything. If the VCF sent you an award letter, we will begin processing any applicable payment on your claim. If you received a letter notifying you that your claim was denied, it will remain in that status.  If in the future you have new information to submit to the VCF that you believe may change the eligibility decision on your claim, you may amend your claim.  

VCF FAQ

4.3 When should I amend my claim and when should I appeal? (Updated: September 1, 2023)

September 1, 2023

You should appeal if you are challenging the VCF’s determination on your claim.

You should amend if you are seeking a new determination based on new information.

If you file an eligibility appeal, compensation review will not start until after a decision is made on your appeal. In all cases, filing an amendment or appeal will not affect payment on the original determination.

VCF FAQ

6.1 What if my bank account or address has changed since my last payment?

September 1, 2023

If you have already received at least one payment from the VCF and your banking information has changed since the last payment was processed, you must complete a new ACH Payment Information Form and upload it to your online claim as quickly as possible.  When uploading the new ACH form, you should include a letter stating that the new form should replace the banking information currently associated with your claim. If your address has changed, please call our Helpline at 1-855-885-1555 for assistance in updating our records.

VCF FAQ

6.3 When can I expect to receive payment and will the payment be pro-rated?

September 1, 2023

The VCF does not pro-rate payments. Your claim will be paid in full for the calculated loss amount at the time the payment is processed.