U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

6.3 Kiedy mogę spodziewać się otrzymania płatności i czy będą to płatności pro rata?

Question
6.3 Kiedy mogę spodziewać się otrzymania płatności i czy będą to płatności pro rata? (Aktualizacja: 13 październiku 2023 r.)
Effective Date
Answer

Fundusz VCF nie wypłaca częściowych należności z tytułu naliczonego odszkodowania. Należność za wniosek zostanie dokonana w kwocie pełnego naliczonego odszkodowania należnego w momencie dokonywania płatności.

Pismo z decyzją będzie zawierało przybliżony termin przetworzenia wypłaty. Fundusz VCF rozpoczyna przetwarzanie wypłaty w przeciągu jednego dnia roboczego.

Po rozpoczęciu przetwarzania wypłaty przez VCF procedura autoryzacji płatności przez Syndyka może potrwać do 20 dni. Następnie płatność jest przetwarzana przez Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu, co może potrwać do trzech tygodni. Oznacza to, że płatności powinny trafić na wskazane konta bankowe w ciągu dwóch miesięcy od daty pisma z decyzją. Jest to termin w podany przybliżeniu, ponieważ wypłata może zostać przetworzona szybciej.

Language
Question Number
3