U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
VCF FAQ

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

June 7, 2023

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia formularza wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi. Wnioski zostają przedłożone do rozpatrzenia w pierwszej kolejności tylko wtedy, kiedy załączono do nich wszystkie wymagane informacje.

VCF FAQ

1.2 我提出了我的索赔。何时将对我的索赔作出裁决?

June 7, 2023

一般情况下,我们将根据提交《索赔表》的日期以“先进先出”的顺序审核索赔。这意味着VCF会优先处理那些等待了较长时间的索赔,然后才开始审核较新提交的索赔。只有在所有的必需的信息提交后,索赔才会被优先审核。

VCF继续努力缩短对索赔做出裁决所需的时间,并且正在努力在提交《索赔表》或修改后的一年内做出裁决(假定已提交了处理索赔所需的全部信息)。

下面的索赔审核时间线图表反映了最新的审核索赔的状态。该时间线图的日期仅适用于有序提交的索赔, 也就是说,索赔申请拥有VCF 用以确定索赔人资格和计算赔偿金 所需的必要文件。由于未同所需文件一起提交而处于待用或搁置的索赔需要更长的时间进行审查,并不反映在该时间线图中。

VCF FAQ

1.2 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuándo se decidirá?

June 7, 2023

Como regla general, los reclamos se revisan por orden de llegada, siguiendo el orden de la fecha en que se presentó el formulario de reclamo de compensación. Esto significa que el VCF prioriza los reclamos que han estado en espera por más tiempo antes de comenzar a revisar los reclamos más recientes. Los reclamos se priorizan para revisión sólo cuando toda la información requerida ha sido presentada.

VCF FAQ

1.2 I filed my claim. When will a decision be made on my claim?

June 7, 2023

As a general rule, claims are reviewed in “first in, first out” order based on the date the Claim Form was submitted. This means the VCF prioritizes claims that have been waiting longer before beginning review of newer submissions. Claims are prioritized for review only after all required information has been submitted.

The VCF continues to work to shorten the timeframe needed to decide a claim and is working towards issuing determinations within one year of submission of the claim form or amendment (assuming all information needed to process the claim has been submitted).

Report | Monthly

May 2023 Monthly Statistics Report

May 31, 2023

Statistics as of May 31, 2023

Associated Document(s):
Resource | Communications to Law Firms

Email – VCF Process and Policy Changes – May 26, 2023

May 26, 2023

Email – VCF Process and Policy Changes – May 26, 2023

Resource | Resources

Claim Review Process

May 26, 2023
A summary of the claim review process.
Associated Document(s):
VCF FAQ

1.6 What types of documents can I submit to prove I was present at eligible location?

May 26, 2023

There are many different types of documents that can be used to demonstrate presence at eligible location.  Full details of the most common types of documents are outlined in Section 1.6 of our Policies and Procedures and the Claim Form Document Checklist (Personal Injury or Deceased Claim).

Resource | Resources

Appointment of a Personal Representative

May 26, 2023

Change Log:

May 26, 2023: updated to reflect that Special Master PR Appointment requests do not need to be notarized. Requests only need to be sworn under the penalty of perjury.

November 14, 2022: Updated statement requirement to include declaration language to comply with 28 U.S.C. § 1746.

Associated Document(s):
Resource | Resources

Document Checklist - Deceased Claim

May 26, 2023
Updated Document Checklist for Deceased claims.
Associated Document(s):
VCF FAQ

1.1 I filed my claim. What happens next?

May 24, 2023

Once you file your claim, the first step the VCF takes is to do a preliminary review to confirm that all of the “minimally required” documents have been submitted. In addition to a complete Claim Form, we require the following documents before your claim can move forward for a more substantive review:

Resource | Communications to Law Firms

Email - VCF Website Update: Updated Description of NYC Exposure Zone - May 18, 2023

May 18, 2023

Email - VCF Website Update - May 18, 2023

Messages from the Special Master

Message from the Special Master May 16, 2023

May 16, 2023
Dear Friends, The two months since I started as the new permanent Special Master of the September 11th Victim Compensation Fund (“VCF”) have flown by and have been both intense and rewarding. I have benefitted greatly from the training and guidance provided by the VCF’s excellent leadership team, and I am deeply moved by the commitment of the entire VCF team and their dedication in serving the 9/11 community.
Resource | Resources

Definitive Proof of Presence

May 8, 2023

Definitive Proof of Presence Documentation

[May 8, 2023]: Added NY City Department of Sanitation to list.

[April 20, 2023]: Removed entry for TWU Local 100

Associated Document(s):
Resource | Forms

Witness Presence Statement

May 8, 2023
The Witness Presence Statement should be used as the template for all affidavits. 
Associated Document(s):
Report | Monthly

April 2023 Monthly Statistics Report

April 30, 2023

Statistics as of April 30, 2022

Associated Document(s):
VCF FAQ

3.4 El Programa de Salud del WTC anunció que el cáncer uterino ha sido añadido a la lista de los canceres cubiertos en el programa efectivo el 18 de enero de 2023. ¿Puedo recibir compensación por mi cáncer uterino si ha sido recientemente certificado por

April 12, 2023

Sí. Efectivo el 18 de enero del 2023, todo lo los canceres uterinos, incluyendo el cáncer endometrial, han sido añadidos a la lista de Condiciones de Salud relacionadas al WTC, y por consiguiente compensables por el VCF, siempre y cuando los otros criterios de elegibilidad se cumplan.

Si tu reclamo fue previamente denegando porque no tenías certificada una condición elegible, y su cáncer uterino o endometrial es certificado por el Programa e Salud del WTC, puedes enmendar tu reclamo. El VCF revisará su reclamo y le notificará del resultado de la revisión.

VCF FAQ

3.7 Osoba z mojej rodziny zmarła, ale przed śmiercią postawiono jej diagnozę nowotworu złośliwego macicy. Myślę, że nowotwór złośliwy macicy był związany z obecnością na miejscu katastrofy z 11 września, jednak przed jej śmiercią nie znajdował się jeszcze

April 12, 2023

Tak, upoważniony osobisty przedstawiciel osoby zmarłej może złożyć wniosek i ubiegać się o odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie pozostałe kryteria kwalifikujące wymagane przez VCF. Ponieważ osoba zmarła nie może udać się do Programu Zdrowia WTC w celu zatwierdzenia choroby, nowotwór złośliwy macicy zostanie potwierdzony poprzez Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego.

VCF FAQ

3.5 ¿Qué pasa si ya fui diagnosticada con cáncer uterino en el pasado, pero el cáncer no ha sido certificado por el Programa de Salud del WTC? ¿Soy eligible para compensación por el VCF?

April 12, 2023

Sí, pero para poder recibir compensación con el VCF, usted debe tener la condición certificada por el Programa de Salud del WTC.  Esto es requerido aun cuando usted no necesite tratamiento para el cáncer en ese momento. Para empezar el proceso de certificación con el Programa de Salud del WTC, puede encontrar más información en línea https://www.cdc.gov/wtc/uterineCancer_20230118.html o por teléfono al 1-888-982-4748.

VCF FAQ

3.6 Si yo fui diagnosticada con cáncer uterino antes de que fuera añadido a la lista del Programa de Salud del WTC, y pagué gastos médicos relacionados al tratamiento del cáncer de mi bolsillo, ¿el VCF me puede reembolsar esos gastos médicos?

April 12, 2023

Sí, siempre y cuando se cumplan los requisitos de reembolso de esos gastos. Usted puede reclamar reembolso al VCF por los gastos de su bolsillo relacionado con su cáncer uterino antes de la fecha de que el Programa de Salud del WTC le certificó por el tratamiento de esa condición.  El VCF tiene requisitos específicos para reclamar reembolso de gastos médicos.  Vea FAQ 6.5 para más detalles.

VCF FAQ

3.4 WTC健康项目宣布将子宫癌加到承保的癌症病症列表中,此添加自 2023 年 1 月 18 日起生效。如果我的子宫癌刚获 WTC 健康项目的认证,并且我已经提交了 VCF 索赔,我可以获得赔偿吗?

April 12, 2023

可以。 自 2023 年 1 月 18 日起,所有的子宫癌,包括子宫内膜癌,都已添加到 WTC 相关的健康状况清单中,因此,只要满足所有其他资格要求,就有资格获得 VCF 的赔偿。

如果您的索赔之前因您没有合资格的疾病而被拒绝,并且您的子宫癌或子宫内膜癌已获得 WTC 健康项目的认证,您就可以修改您的索赔。 VCF 将审核该新信息并通知您我们的审核结果。

如果您已经因其他合资格的疾病而获得了赔偿,并且您现在已获得对任何类型的子宫癌或子宫内膜癌的认证,您就可以修改您的索赔以寻求与此癌症相关的额外赔偿。

有关如何修改您的索赔的详细信息,请参阅常见问题解答第 5 节。

VCF FAQ

3.7 Un miembro de mi familia falleció, y fue diagnosticada con cáncer uterino antes de fallecer. Creo que su cáncer uterino estaba relacionado con su exposición al 11/9, pero no era una condición en la lista del programa de salud del WTC antes de su muert

April 12, 2023

Sí, el Representante Personal autorizado de la persona fallecida puede presentar un reclamo para compensación del cáncer uterino, siempre y cuando los otros requisitos de elegibilidad se cumplan. Porque la fallecida no puede ir al Programa de Salud del WTC para certificar su condición, el cáncer uterino tiene que ser verificado mediante el proceso de Médico Privado del VCF.

VCF FAQ

3.5 如果我过去被诊断出患有子宫癌,但该癌症尚未获得WTC健康项目的认证怎么办? 我有资格获得 VCF 的赔偿吗?

April 12, 2023

是的,但要从 VCF 获得赔偿,您的疾病必须先获得 WTC 健康项目的认证。 即使您此时不需要治疗该癌症,这也是必需的。 为开始WTC健康项目的认证流程,您可以在https://www.cdc.gov/wtc/uterineCancer_20230118.html网址 或致电 1-888-982-4748找到更多信息。

一旦您的子宫癌获得了WTC健康项目的认证,您应该提交索赔或修改您现有的索赔,以将该癌症添加为合资格的疾病。 VCF网站有关于如何提交新的索赔或修改(请参见常见问题解答 5.1)先前提交的索赔的详细说明。 VCF 将审核您的索赔并通知您我们的审核结果。

VCF FAQ

3.4 Program Zdrowia WTC ogłosił 18 stycznia 2023 dodanie nowotworu złośliwego macicy do listy nowotworów kwalifikujących do odszkodowania. Czy mogę otrzymać odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy, jeśli został on zatwierdzony przez Program Zdr

April 12, 2023

Tak. Z dniem 18 stycznia 2023 wszystkie rodzaje nowotworów złośliwych macicy, włącznie z nowotworem złośliwym endometrium, zostały dodane do listy chorób związanych z WTC i tym samym kwalifikują się do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF, pod warunkiem, że zostały spełnione wszelkie pozostałe kryteria uprawniające do odszkodowania.