U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Resource | Communications to Law Firms

Email – Process Change re_Appeal Hearing Transcript Requests

February 16, 2024
Email – Process Change re_Appeal Hearing Transcript Requests – February 16, 2024
Resource | Communications to Law Firms

Email – Reminder of USVSST Policy

February 13, 2024
Email – Reminder of USVSST Policy – February 13, 2024
Report | Annual

VCF 2023 Annual Report

February 12, 2024

This report summarizes the VCF’s 12th year of operation, and focuses on the significant changes, challenges, and achievements of 2023. With the appointment of permanent Special Master Allison Turkel in March, the VCF began a new era of leadership, continuing to focus on the needs of the 9/11 community and building the tools to support the program’s longevity. The Fund hit new milestones, awarding $12.8 billion to over 56,600 claimants since re-opening in October 2011. In addition, in 2023 the VCF decided more claims and issued more award dollars than in any previous year.

Associated Document(s):
Messages from the Special Master

A Message from the Special Master

February 12, 2024

I was very proud to step into the role of Special Master in March 2023, particularly as a native New Yorker and someone who was raised to respect and value public service. In the months since, I have been struck by many things that I hadn’t fully anticipated – chief among them the need to inform the public about the VCF and to ensure that every person who might be eligible for a VCF award is aware of the program and has the resources and support they need to register and file a claim.

VCF FAQ

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

February 5, 2024

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia formularza wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi. Wnioski zostają przedłożone do rozpatrzenia w pierwszej kolejności tylko wtedy, kiedy załączono do nich wszystkie wymagane informacje.

VCF FAQ

1.2 我提出了我的索赔。何时将对我的索赔作出裁决?

February 5, 2024

一般情况下,我们将根据提交《索赔表》的日期以“先进先出”的顺序审核索赔。这意味着VCF会优先处理那些等待了较长时间的索赔,然后才开始审核较新提交的索赔。只有在所有的必需的信息提交后,索赔才会被优先审核。

VCF继续努力缩短对索赔做出裁决所需的时间,并且正在努力在提交《索赔表》或修改后的一年内做出裁决(假定已提交了处理索赔所需的全部信息)。

下面的索赔审核时间线图表反映了最新的审核索赔的状态。该时间线图的日期仅适用于有序提交的索赔, 也就是说,索赔申请拥有VCF 用以确定索赔人资格和计算赔偿金 所需的必要文件。由于未同所需文件一起提交而处于待用或搁置的索赔需要更长的时间进行审查,并不反映在该时间线图中。

VCF FAQ

1.2 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuándo se decidirá?

February 5, 2024

Como regla general, los reclamos se revisan por orden de llegada, siguiendo el orden de la fecha en que se presentó el formulario de reclamo de compensación. Esto significa que el VCF prioriza los reclamos que han estado en espera por más tiempo antes de comenzar a revisar los reclamos más recientes. Los reclamos se priorizan para revisión sólo cuando toda la información requerida ha sido presentada.

VCF FAQ

1.2 I filed my claim. When will a decision be made on my claim?

February 5, 2024

As a general rule, claims are reviewed in “first in, first out” order based on the date the Claim Form was submitted. This means the VCF prioritizes claims that have been waiting longer before beginning review of newer submissions. Claims are prioritized for review only after all required information has been submitted.

The VCF continues to work to shorten the timeframe needed to decide a claim and is working towards issuing determinations within one year of submission of the claim form or amendment (assuming all information needed to process the claim has been submitted).

Resource | Resources

Document Checklist - Personal Injury

February 1, 2024
Updated Document Checklist for Personal Injury claims.
Associated Document(s):
Resource | Resources

Document Checklist - Deceased Claim

February 1, 2024
Updated Document Checklist for Deceased claims.
Associated Document(s):
Resource | Communications to Law Firms

Email – Replacement Services Policy – February 1, 2024

February 1, 2024

Email – Replacement Services Policy – February 1, 2024

Report | Monthly

January 2024 Monthly Statistics Report

January 31, 2024

Statistics as of January 31, 2024

Associated Document(s):
Report | Monthly

December 2023 Monthly Statistics Report

December 31, 2023

Statistics as of December 31, 2023

Associated Document(s):
Resource | Communications to Law Firms

Email – Website Updates: Hearings – December 5, 2023

December 5, 2023

Email – Website Updates: Hearings – December 5, 2023

Messages from the Special Master

Message from the Special Master – Stathi Patseas joins VCF as Manager of Communications and External Affairs

December 4, 2023

Stathi Patseas has joined the VCF as the Manager of Communications and External Affairs.

Resource | Communications to Law Firms

Email – Important Update from the WTC Health Program – December 4, 2023

December 4, 2023

Email – Important Update from the WTC Health Program – December 4, 2023

Report | Monthly

November 2023 Monthly Statistics Report

November 30, 2023

Statistics as of November 30, 2023

Associated Document(s):
Report | Monthly

October 2023 Monthly Statistics Report

October 31, 2023

Statistics as of October 31, 2023

Associated Document(s):
Report | Quarterly

October 2023 Premature and Insufficient Claims Report

October 31, 2023

October 2023 Premature and Insufficient Claims Report

Resource | Resources

Instrucciones: Cartas de Administración

October 13, 2023

Change Log:

  • October 13, 2023: Policy updated regarding NY LOA processing and payment. Footnote 1 updated to reflect current NY State legislation.
Associated Document(s):
Resource | Resources

Instrukcje: Upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę spadku

October 13, 2023

Change Log:

  • October 13, 2023: Policy updated regarding NY LOA processing and payment. Footnote 1 updated to reflect current NY State legislation.
Associated Document(s):
Resource | Resources

几点说明:《遗产管理证书》

October 13, 2023

Change Log:

  • October 13, 2023: Policy updated regarding NY LOA processing and payment. Footnote 1 updated to reflect current NY State legislation.
Associated Document(s):
VCF FAQ

6.1 ¿Qué pasa si mi cuenta bancaria o dirección han cambiado desde mi último pago?

October 13, 2023

Si ya ha recibido al menos un pago del VCF y su información bancaria ha cambiado desde que se procesó el último pago, usted debe completar un nuevo Formulario de Información de Pago AHC y subirlo a su reclamo en línea tan pronto como sea posible. Cuando usted suba el formulario de ACH  a su reclamo en línea, usted debe incluir una carta que diga que la información del nuevo formulario va a reemplazar la información bancaria que está asociado con su reclamo.

VCF FAQ

6.1 Co stanie się, jeśli od momentu mojej ostatniej wypłaty zmienię numer konta lub adres?

October 13, 2023

Jeżeli otrzymali już Państwo wypłatę z VCF, a Państwa numer konta zmienił się od momentu ostatniej wypłaty, należy bezzwłocznie wypełnić nowy Formularz z Informacjami do Płatności ACH i załadować go do wniosku online. Podczas ładowania nowego formularza ACH należy również załączyć pismo z oświadczeniem, że nowy formularz ma zastąpić informacje bankowe powiązane obecnie z wnioskiem.  W przypadku zmiany adresu proszę zadzwonić do naszej Linii Pomocy pod numer 1-855-885-1555, aby dokonać zmiany adresu w naszych aktach.