U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Resource | General Information

Podstawowe Informacje o Funduszu VCF

July 30, 2021
Associated Document:
VCF FAQ

2.4 Jeśli nie jestem chory, czy mogę zarejestrować się? (Dodano: 30 lipca 2021 r.)

July 30, 2021

Tak. Rejestrację można złożyć cały czas – można to zrobić online lub dzwoniąc pod numer naszej Linii Pomocy 1-855-885-1555. Rejestrując się, zachowujesz swoje prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Rejestracja nie zobowiązuje do złożenia wniosku w przyszłości, ale jeśli go złożysz, musisz zarejestrować się w Terminie Rejestracji odpowiednim dla Ciebie w celu uzyskania odszkodowania. Z tego powodu, zachęcamy wszystkich do złożenia rejestracji teraz, nawet jeśli nie jest się chorym.

Resource | General Information

VCF Video Series Released

July 28, 2021
The VCF collaborated with 9/11 Health Watch on their series of short videos you can watch to learn all about the VCF, including how to register and file a claim, registration deadlines, and presence documentation.
Report | Monthly

June 2021 Monthly Statistics Report

July 8, 2021
Statistics as of June 30, 2021.
Associated Document:
Resource | Communications to Law Firms

Law Firm Meeting Notes June 2021

July 8, 2021
Notes posted from the June 16, 2021 VCF conference call with law firms.
Associated Document:
Report | Monthly

May 2021 Monthly Statistics Report

June 8, 2021
Statistics as of May 31, 2021.
Associated Document:
Report | Monthly

April 2021 Monthly Statistics Report

May 10, 2021
Program statistics as of April 30, 2021
Associated Document:
Resource | General Information

Update: Impact of COVID-19 (Coronavirus) on VCF Operations

April 26, 2021
The VCF remains operational at this time, although we continue to experience delays in several areas of claims processing. This update includes important information regarding outgoing correspondence and deadlines for appealing the decision on your claim.
Resource | Communications to Law Firms

Email - Changes to VCF Outgoing Correspondence and Appeal Deadlines

April 21, 2021

Email - Changes to VCF Outgoing Correspondence and Appeal Deadlines – April 21, 2021

Resource | General Information

Update: Impact of COVID-19 on VCF Operations

April 9, 2021
Updates made to Hearings procedures.
VCF FAQ

3.1 Is the WTC Health Program part of the VCF?

April 7, 2021

No, the VCF and the WTC Health Program are two separate programs, each of which has its own registration process, eligibility criteria, and mission. The WTC Health Program is administered by the U.S. Department of Health and Human Services and provides medical monitoring and treatment for responders to the WTC and related sites in New York City, the Pentagon, and Shanksville, PA; and for survivors who were in the WTC Health Program’s New York City Disaster Area during the required timeframe.

VCF FAQ

1.4 ¿Necesito un abogado para presentar un reclamo?

April 7, 2021

No, usted no necesita un abogado para presentar un reclamo con el VCF, y no se le da prioridad a los reclamos que son presentado a través de abogado sobre los reclamos presentados sin abogados. Nosotros evaluamos todos los reclamos siguiendo las mismas guías y calculando los reclamos con la misma metodología, sin importar que un abogado esta asistiendo con el reclamo. Tenemos varios recursos disponibles para asistir a los individuos a presentar su reclamo, incluyendo la línea de llamada que es libre de costo con representantes bilingües, e interpretes para cualquier idioma.

VCF FAQ

1.4 Czy do złożenia wniosku muszę mieć prawnika?

April 7, 2021

Nie, prawnik nie jest konieczny do złożenia wniosku do VCF i wnioski złożone przez prawników nie są traktowane priorytetowo w stosunku do tych, które zostały złożone bez reprezentacji prawnika. Rozpatrujemy wszystkie wnioski stosując te same zasady i naliczamy wszystkie odszkodowania wykorzystując tę samą metodologię, bez względu na to, czy prawnik zajmował się wnioskiem.

VCF FAQ

1.4 我是否需要律师来提交索赔?

April 7, 2021

不,您需要通过律师向VCF提交索赔.通过律师提交的索赔并没有比没有通过律师提交的索赔有任何优先权。无论有还是没有律师协助那些索赔,我们都会依据相同的准则评估所有的索赔,并运用相同的方法计算出所有的赔偿金。我们有一些资源可用来协助个人提交索赔,包括有双语代表的免费求助热线电话,以及有任何语种的口译人员。求助热线可回答有关索赔程序的问题,帮您填写索赔表格,解释您须随索赔提交的证明文件。您可以打电话获取一般信息,也可以预约求助热线代表来完成并提交索赔。若您决定聘律师协助您的索赔,那么律师向你收取的费用会受法律限制。律师收取的费用不得超过您所获的VCF赔偿金额的百分之十。

VCF FAQ

3.2 Does the VCF receive copies of my medical records from the WTC Health Program? Do I need to submit them with my claim?

April 7, 2021

The VCF does not receive copies of your medical records as part of our information-sharing agreement with the WTC Health Program.  The WTC Health Program only provides the VCF with information that is used to determine whether you have an eligible, certified condition.  The information we receive from the WTC Health Program includes the name of the condition, the WTC Health Program category under which the condition falls (for example, Cancer or Upper Respiratory Disorder), and the associated medical diagnosis code.  If the WTC Health Program notifies us that you have been certified

Report | Monthly

March 2021 Monthly Statistics Report

April 7, 2021
Statistics as of March 31, 2021.
Associated Document:
Resource | General Information

FAQ Updates

April 7, 2021
FAQ Updates made in English, Spanish, Polish and Chinese.
VCF FAQ

1.10 Can I pursue a claim with both the VCF and the U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund (“USVSST Fund”)?

April 7, 2021

Yes, however, the VCF is required by law to offset any benefit paid by other collateral sources relating to the 9/11 attacks. As a result, USVSST Fund payments made to victims who are also eligible for compensation from the VCF, will be subject to offset by the VCF. To be clear, the VCF is required to offset USVSST Fund payments made on account of 9/11-related injuries to the same victim.

For more information, refer to Section 3.9 of the VCF’s Policies and Procedures.

VCF FAQ

1.5 ¿Cómo puedo añadir o cambiar el abogado en mi reclamo?

April 7, 2021

Para añadir, cambiar o eliminar un abogado de su reclamo, siga las instrucciones del  Formulario de Cambio de Abogado  y suba a su reclamo en línea el formulario completo y firmado. Una vez el VCF recibe el formulario completo con todos los documentos requeridos, haremos las actualizaciones pertinentes a su reclamo, incluyendo quién recibe correspondencia y quién puede acceder al reclamo en línea.

VCF FAQ

1.5 Jak mogę dodać prawnika do mojego wniosku lub go zmienić?

April 7, 2021

Aby dodać, zmienić lub usunąć prawnika wcześniej wskazanego we wniosku, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Formularzu Zmiany Prawnika oraz dołączyć ten wypełniony i podpisany formularz do swojego wniosku. Po otrzymaniu przez VCF wypełnionego formularza i wszystkich wymaganych dokumentów, zaktualizujemy Państwa wniosek, w tym informacje dotyczące tego, kto będzie otrzymywał korespondencję i kto będzie miał dostęp do wniosku online.

VCF FAQ

1.5 我如何添加或更改索赔上的律师?

April 7, 2021

若要在您的索赔上添加,更改或删除律师,请按照《律师变更表》上的说明进行操作。将填妥并签署的表格上传到您的索赔中。一旦VCF收到填妥的表格和所需的文件,我们就将对您的索赔作出适当的更新,这些更新包括接收信函的人及能够接触在线索赔的人。

您不应仅出于更改律师的目的而提交新的注册或索赔。 即使已经对您现有的索赔做出了裁决或支付了索赔,并且您打算对其进行修改以添加新的疾病或寻求额外赔偿,这也适用。一旦您提交《律师变更表》,VCF将更新您现有的索赔,而您的新律师将能够代表您提交任何修改或文件。

VCF FAQ

1.4 Do I need a lawyer to file a claim?

April 7, 2021

No, you do not need an attorney to file a VCF claim, and there is no priority given to claims submitted by an attorney over those without an attorney.  We evaluate all claims following the same guidelines and calculate all awards using the same methodology, regardless of whether an attorney is assisting with the claim.

VCF FAQ

4.3 ¿Cuándo debería enmendar y cuándo debería apelar?

April 7, 2021

Debería apelar si usted va a cuestionar la determinación del VCF.

Debería modificar si usted va a procurar una nueva determinación basada en información nueva. 

VCF FAQ

4.3 Kiedy powinienem/powinnam złożyć poprawki, a kiedy odwołać się od decyzji?

April 7, 2021

Odwoływać należy się w celu kwestionowania decyzji VCF w sprawie wniosku.

Poprawkę należy złożyć w celu ubiegania się o wydanie nowej decyzji na podstawie nowych informacji.

VCF FAQ

4.3 我应何时修改我的索赔,何时应上诉?

April 7, 2021

如果您在质疑VCF对您的索赔申请的裁定,则应该提出申诉。

如果您根据新的信息在寻求新的裁定,则应该提出修改。

如果您就赔偿提交申诉,在就您的申诉作出裁定之前,我们不会进行赔付如果您就资格提出申诉,则在对您的申诉作出裁定之后才会启动赔偿审核。在申诉期间就进行赔付的唯一情况是,索赔人在符合适用的标准后已被批准加急状态。在任何情况下,提交修改都不会影响最初的裁定的赔付。

您在考虑是否提出申诉或修改时,请考虑您是否要以接受最初的裁定的赔付并选择提交修改而不是提出申诉的方式而放弃某项索赔或争议,或者对某项索赔或争议做出妥协。VCF有权决定是否通过修改更适当地解决申诉中提交的问题。请注意,在已故的索赔中(即代表因9/11相关疾病而死亡的受害者提出的索赔),除非在有限的情况下,您将无法修改您的索赔。