U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Resource | Resources

Presumptively Compensable Expenses

December 18, 2020
Updated presumptively compensable expenses.
Report | Monthly

November 2020 Monthly Statistics Report

December 8, 2020
Statistics as of November 30, 2020.
Resource | Resources

Claim Status Definitions

November 16, 2020
Definitions of claim statuses used in the online claims management system.
Associated Document:
Report | Monthly

October 2020 Monthly Statistics Report

November 9, 2020
Statistics as of October 31, 2020.
Resource | Program Reporting

Updated: Compensation Decisions File and Definitions

October 19, 2020
The weekly Compensation Decisions file and associated definitions have been updated.
Associated Document:
Report | Monthly

September 2020 Monthly Statistics Report

October 13, 2020
Statistics as of September 30, 2020.
Resource

Additional Claims Management System Resources

October 1, 2020
Additional instructions have been added to our Claims Management System resource page on how to access and navigate the system.
Resource | Communications to Law Firms

Update: Claims Management System Acceptable Use Policy

September 21, 2020
The Acceptable Use Policy for the Claims Management System has been updated to include Chrome in the list of supported browsers.
Resource | FAQ Update

New FAQ regarding COVID-19-related cause of death translated

September 11, 2020
New FAQ regarding COVID-19-related cause of death translated to Spanish, Polish, and Chinese.
Messages from the Special Master

Message from the Special Master on the 19th Anniversary of the September 11th Attacks

September 11, 2020
Dear Friends: This year, as we commemorate the 19th anniversary of the September 11th attacks, we do so with even heavier hearts as we see the added struggle of those with 9/11-related health conditions, and the particularly severe impact of COVID-19 in New York. We realize that in the months ahead, we are likely to see claims on behalf of those who have a 9/11-related condition and have suffered or died as a result of COVID-19. I want to take this opportunity to assure the 9/11 community that, as with all claims, we will review each case on its own facts in view of the laws governing the VCF. We have posted to our website a specific FAQ that explains how the VCF will evaluate claims where COVID-19 may have been a factor in an individual’s death, and we will be updating this information as needed.
Report | Monthly

August 2020 Monthly Statistics Report

September 10, 2020
VCF Program Statistics as of August 31, 2020.
Resource | General Information

Updated VCF Overview Presentation

September 10, 2020
This presentation is for individuals who are filing a claim with the VCF, or for those who are interested in how the VCF operates.
Associated Document:
VCF FAQ

1.8 Jeśli osoba z uznaną chorobą związaną z wydarzeniami 11 września umrze, a jej akt zgonu wyszczególni COVID-19 jako powód śmierci, czy będzie to miało wpływ na rozpatrzenie przez Fundusz VCF wniosku o spowodowanie śmierci?

September 9, 2020

Prawo, które reguluje pracę Funduszu VCF wymaga, że aby być uprawnionym do uzyskania odszkodowania ofiara musiała ulec obrażeniom fizycznym lub śmierci spowodowanej przez ataki terrorystyczne 11 września 2001 roku lub usuwanie gruzu, które nastąpiło w ich następstwie. Fundusz VCF zazwyczaj zwróci uwagę na powód śmierci wyszczególniony w akcie zgonu ofiary. 

Standardowo, formularz aktu zgonu (zgodnie wytycznymi CDC) zawiera trzy (3) osobne kategorie, w których można wymienić przyczyny:

VCF FAQ

1.8 若患有与9/11相关的并符合资格的疾病的个人去世,且死亡证明书中列出了新冠肺炎(COVID-19)为死亡原因,这是否会影响VCF对代表受害者提交的非正常死亡索赔的评估?

September 9, 2020

管辖VCF的法律要求:受害人有资格获得赔偿必须是在2001年9月11日的恐怖袭击或在这些袭击之后立即进行的清除废墟工作后遭受人身伤害或死亡。 VCF通常会查看受害者的死亡证明,以查看所列出的死亡原因。

标准的死亡证明书表格(与CDC指南一致)包括三(3)个单独的类别,其中会列出死亡原因:

Resource | General Information

New FAQ regarding COVID-19-related cause of death

September 9, 2020
New FAQ 1.8 posted providing information on when the cause of death is COVID-19.
VCF FAQ

1.8 Si un individuo con una condición elegible relacionada al 11/9 fallece, y el certificado de defunción pone COVID-19 como la causa de muerte, esto afectará la evaluación del VCF como un reclamo de fallecido presentado a nombre de la víctima?

September 9, 2020

La ley que gobierna el VCF requiere que, para ser elegible para compensación, la víctima debe haber sufrido un daño físico o muerte como resultado de los ataques terroristas, o la remoción y limpieza de escombros inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El VCF generalmente evalúa el certificado de defunción para ver la causa de muerte.

VCF FAQ

1.8 If an individual with an eligible 9/11-related illness passes away, and the death certificate listes COVID-19 as the cause of death,

September 9, 2020

The law that governs the VCF requires that, in order to be eligible for compensation, the victim must have suffered physical harm or death as a result of the September 11, 2001, terrorist attacks or the debris removal efforts in the immediate aftermath of those attacks.  The VCF generally looks at the victim’s death certificate to see what is listed as the cause of death. 

Resource | General Information

New "How to File a Claim" Instructions

September 4, 2020
New and improved "How to File a Claim" page content posted in English, Spanish, Polish, and Chinese.
Resource | General Information

Recent Registration and Claim Filing Deadline Updates Translated

August 27, 2020
Recent updates to our Registration and Claim Filing content, including updates to our FAQs, have been translated to Spanish, Polish, and Chinese.
Report | Monthly

July 2020 Monthly Statistics Report

August 11, 2020

VCF Program Statistics as of July 31, 2020.

Associated Document:
VCF FAQ

2.3 What is registration? How do I register with the VCF and what is my registration deadline?

August 6, 2020

Registration is the first step in the claim filing process and it simply preserves your right to file a claim in the future.  You do not waive any legal rights when you register, and registering does not obligate you to file a claim.  Registration serves only to alert the VCF that you may be a potential claimant; and it meets the legal requirement of timeliness set forth in the law.  Registration Deadlines vary based on your individual circumstances. 

VCF FAQ

2.4 ¿Necesito tener mis condiciones certificadas para tratamiento por el Programa de Salud del WTC antes de registrarme con el VCF?

August 6, 2020

No.  No necesita estar certificado para tratamiento por el Program de Salud del WTC  para registrase con el VCF. Usted se puede registrar en cualquier momento – ya sea en línea, o llamando a nuestra Línea de Ayuda al 1-855-885-1555, siempre y cuando lo haga antes de su plazo para registrarse. Al registrase con el VCF preserva su derecho de presentar un reclamo tanto ahora como en el futuro.

 

VCF FAQ

2.3 Co to jest rejestracja? Jak mogę zarejestrować się w Funduszu VCF i jaki jest mój termin rejestracji?

August 6, 2020

Rejestracja to pierwszy etap złożenia wniosku i po prostu zachowuje Państwa prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Podczas rejestracji nie zrzekają się Państwo żadnych praw i rejestracja nie obliguje do złożenia wniosku.  Rejestracja tylko powiadamia Fundusz VCF, że mogą być Państwo potencjalnymi wnioskodawcami i umożliwia spełnienie prawnego wymogu terminowości określonego w prawie. Terminy Rejestracji są różne w zależności od okoliczności indywidualnych.

VCF FAQ

2.2 向VCF提交索赔时需要遵守哪个截止日期?

August 6, 2020

提交索赔的流程有两个截止日期–-第一个是注册截止日期,第二个是提交索赔的截止日期。 每个人提交索赔的截止日期都相同:2090年10月1日。注册与提交索赔并不相同,截止日期根据个人具体情况而有所不同。 要了解适合您情况的信息,请查看有关VCF注册截止日期的详细信息。

您可以上www.vcf.gov进行注册提交索赔

VCF FAQ

2.7 Jak mogę sprawdzić, czy jestem zarejestrowany w Funduszu VCF i czy rejestracja została dokonana w odpowiednim terminie?

August 6, 2020

Jeśli nie pamiętają Państwo czy dokonali rejestracji w Funduszu VCF lub jeśli Państwo mają pytanie odnośnie Terminów Rejestracji, prosimy o kontakt z Pomocą Telefoniczną VCF pod numerem 1-855-885-1555.