U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Resource | General Information

COVID-19(新冠病毒)对VCF运作的影响

March 19, 2020
尽管我们预计在索赔处理的各个方面都会有所延迟,但VCF目前仍在运作。请阅读以下信息,并继续查看此网站以获取最新信息。
Messages from the Special Master

Message from the Special Master - Anthony Gardner joins VCF as Director of Communications and External Affairs.

February 24, 2020
Anthony Gardner has joined the VCF as the Director of Communications and External Affairs, a new position created following the passage of the VCF Permanent Authorization Act.
Messages from the Special Master

A Message from the Special Master - Eighth Annual Status Report

February 19, 2020

This has been a year of many challenges, and significant changes for the VCF, greatest among them the July passage of the Never Forget the Heroes: James Zadroga, Ray Pfeifer, and Luis Alvarez Permanent Authorization of the September 11th Victim Compensation Fund Act (“VCF Permanent Authorization Act”), which secured the VCF’s funding for claims and amendments filed through 2090 (see page 5).  This year also saw the departure of Deputy Special Master Jordy Feldman, who left the VCF after more than 10 years of superb and dedicated service.

Report | Annual

Eighth Annual Status Report

February 19, 2020
Eighth Annual Status Report - activity as of December 31, 2019
Associated Document:
VCF FAQ

1.10 Can I pursue a claim with both the VCF and the U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund (“USVSST Fund”)?

January 29, 2020

Yes. On November 21, 2019, Congress passed the USVSST Fund Clarification Act , which now allows 9/11 victims, widows, and dependents – as specifically defined by the Clarification Act – to receive USVSST Fund payments, even if they had already applied for or received compensation from the VCF.

VCF FAQ

1.10 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”)

January 29, 2020

Tak. 11 listopada 2019 r. Kongres uchwalił Ustawę Wyjaśnienia Funduszu USVSST, która teraz pozwala ofiarom 11 września, ich wdowom i osobom zależnym – specjalnie zdefiniowanym w Ustawie – do otrzymania odszkodowania z Funduszu USVSST nawet jeśli te osoby wcześniej się ubiegały lub otrzymały odszkodowanie od Funduszu VCF.

VCF FAQ

1.10 我是否可以向VCF和美国国家赞助的恐怖主义受害者基金(“USVSST基金”)都提出索赔?

January 29, 2020

可以。2019年11月21日,国会通过了《USVSST基金澄清法案》,该法案现在允许9/11受害人,遗孀和受养人--根据《澄清法案》的明确定义—接受USVSST基金的赔偿,即使他们已经向VCF申请了赔偿或从VCF获得了赔偿。

这是对先前的法定语言的一个立法逆转。根据那些规定,如果有些索赔人同时向VCF提交索赔,则他们将不会获得USVSST基金的赔偿。因此,如果您的索赔是“有损害”地从VCF2撤回的,以便您可以向USVSST基金提交索赔,则VCF将不再执行撤回。相反,VCF将重新启动索赔并将其移回审核流程,并以撤回时的优先日期进行审核。

VCF FAQ

1.10 ¿Puedo presentar reclamos en ambos fondos, con el VCF y con el Fondo para Víctimas de los EE.UU. de Actos de Terrorismo Apoyado por el Estado (“U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund, USVSST)?

January 29, 2020

Si. El pasado 21 de noviembre de 2019 el Congreso pasó el Acta de Clarificación para el Fondo de USVSST (USVSST Fund Clarification Act), el cual le permite a las víctimas, viudos(as), dependientes del 11/9– como así se definen en la Acta de Clarificación – recibir pagos por el Fondo de USVSST, aún cuando ya hayan solicitado y/o recibido compensación por el VCF.

Resource | General Information

Young Adult FAQs

January 15, 2020
Associated Document:
Resource | Resources

Instrucciones: Cartas de Administración

December 26, 2019
VCF FAQ

3.2 ¿El VCF recibe copia de mi record médico del El Programa de Salud del WTC? ¿Necesito proveer copias de mi record médico con mi reclamo?

December 26, 2019

El VCF no recibe copia de su récord médico como parte del acuerdo de compartir información con el Programa de Salud del WTC. El Programa de Salud del WTC solo le provee al VCF la información que se usa para determinar si usted tiene una condición elegible certificada. La información que recibimos del Programa de Salud del WTC incluye, nombre de la condición, la categoría de la condición dentro del Programa de Salud del WTC (por ejemplo, cáncer, desorden en las vías respiratorias superiores), y el código del diagnóstico médico asociado.

Resource | Resources

Powołanie Zarządcy Spadku

December 26, 2019
Associated Document:
VCF FAQ

5.2 Why does the VCF not accept amendments on deceased claims when it does allow amendments on other claims?

December 26, 2019

Unlike in a personal injury claim, where the victim is still living, the circumstances of a deceased claim filed do not change. Therefore, all losses in a deceased claim should be known to the claimant at the time the initial claim is filed. It is far more efficient for the VCF, and increases the pace at which the VCF can issue awards to all claimants, if the VCF only has to review these claims, with all losses included, one time.

VCF FAQ

5.3 Enmendé mi reclamo de compensación. ¿Cuándo se emitirá la decisión?

December 26, 2019

Nuestra primera prioridad es emitir decisiones sobre los reclamos de aquellos reclamantes que aún no han recibido ninguna indemnización. Al mismo tiempo, seguimos revisando las enmiendas y usamos el mismo orden de prioridad para emitir decisiones, revisamos las enmiendas con más antiguad antes de revisar las nuevas.

VCF FAQ

5.2 Dlaczego VCF nie pozwala na wniesienie poprawek do wniosków dla osób zmarłych, jeśli pozwala na poprawki innych wniosków?

December 26, 2019

W odróżnieniu od wniosków dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, gdzie osoba poszkodowana żyje, okoliczności wniosków dla osób zmarłych nie ulegają zmianie. Dlatego też, wszelkie starty dotyczące wniosków dla osób zmarłych powinny być znane wnioskodawcy w momencie składania wniosku. VCF może rozpatrywać wnioski z lepszymi rezultatami i szybciej wydawać decyzje o odszkodowaniach wszystkim wnioskodawcom, jeśli rozpatruje wnioski jednorazowo biorąc pod uwagę wszystkie starty w tym samym czasie.

Resource | Forms

Exhibit B1

December 26, 2019
Authorization for release of pension and health information from HIPAA and non-HIPAA entities - this form can be used for both Personal Injury and Deceased Individuals.
Associated Document:
VCF FAQ

3.2 Does the VCF receive copies of my medical records from the WTC Health Program? Do I need to submit them with my claim?

December 26, 2019

The VCF does not receive copies of your medical records as part of our information-sharing agreement with the WTC Health Program. The WTC Health Program only provides the VCF with information that is used to determine whether you have an eligible, certified condition. The information we receive from the WTC Health Program includes the name of the condition, the WTC Health Program category under which the condition falls (for example, Cancer or Upper Respiratory Disorder), and the associated medical diagnosis code.

VCF FAQ

3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem?

December 26, 2019

VCF nie otrzymuje kopii akt medycznych w ramach wymiany informacji z Programem Zdrowia WTC. Program Zdrowia WTC tylko dzieli się z VCF informacjami, które pozwalają na stwierdzenie, czy wnioskodawca ma uznany do leczenia uprawniający uszczerbek na zdrowiu. Informacje, które otrzymujemy od Programu Zdrowia WTC to nazwa uszczerbku na zdrowiu, kategoria Programu Zdrowia WTC, do której ten uszczerbek należy, np.

Resource | Resources

任命个人代表

December 26, 2019
Associated Document:
VCF FAQ

5.3 I amended my compensation claim. When will a decision be made?

December 26, 2019

Our first priority is to render decisions on claims for those claimants who have not yet received any award. At the same time, we do continue to review amendments and use the same priority order of rendering decisions on older amendments before reviewing newer ones.

VCF FAQ

5.3 Wprowadziłem poprawkę do mojego wniosku o odszkodowanie. Kiedy zostanie podjęta decyzja?

December 26, 2019

Naszym priorytetem jest wydawanie decyzji w sprawie wniosków w przypadku tych wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze żadnego odszkodowania. Jednocześnie kontynuujemy rozpatrywanie poprawek i stosujemy tę samą kolejność wydawania decyzji w sprawie starszych poprawek przed rozpatrywaniem nowszych.

VCF FAQ

5.2 当VCF确实允许对其他索赔进行修改时,为什么VCF不接受对已故索赔的修改?

December 26, 2019

与人身伤害索赔中受害者仍然活着的情况不同,已提交的已故索赔的情况没有改变。 因此,已故索赔中的所有损失应在最初的索赔提交时就应该让索赔人知道了。如果VCF只需一次审核这些索赔(包括所有的损失),这对VCF效率就高得多,并且提高VCF能向所有索赔人发出裁决的速度。

Resource | Resources

When to Appeal vs. When to Amend

December 26, 2019
Associated Document:
Resource | Resources

几点说明:《遗产管理证书》

December 26, 2019