U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
VCF FAQ

5.3 Enmendé mi reclamo de compensación. ¿Cuándo se emitirá la decisión?

December 26, 2019

Nuestra primera prioridad es emitir decisiones sobre los reclamos de aquellos reclamantes que aún no han recibido ninguna indemnización. Al mismo tiempo, seguimos revisando las enmiendas y usamos el mismo orden de prioridad para emitir decisiones, revisamos las enmiendas con más antiguad antes de revisar las nuevas.

VCF FAQ

5.2 Dlaczego VCF nie pozwala na wniesienie poprawek do wniosków dla osób zmarłych, jeśli pozwala na poprawki innych wniosków?

December 26, 2019

W odróżnieniu od wniosków dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, gdzie osoba poszkodowana żyje, okoliczności wniosków dla osób zmarłych nie ulegają zmianie. Dlatego też, wszelkie starty dotyczące wniosków dla osób zmarłych powinny być znane wnioskodawcy w momencie składania wniosku. VCF może rozpatrywać wnioski z lepszymi rezultatami i szybciej wydawać decyzje o odszkodowaniach wszystkim wnioskodawcom, jeśli rozpatruje wnioski jednorazowo biorąc pod uwagę wszystkie starty w tym samym czasie.

VCF FAQ

3.2 Does the VCF receive copies of my medical records from the WTC Health Program? Do I need to submit them with my claim?

December 26, 2019

The VCF does not receive copies of your medical records as part of our information-sharing agreement with the WTC Health Program. The WTC Health Program only provides the VCF with information that is used to determine whether you have an eligible, certified condition. The information we receive from the WTC Health Program includes the name of the condition, the WTC Health Program category under which the condition falls (for example, Cancer or Upper Respiratory Disorder), and the associated medical diagnosis code.

VCF FAQ

3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem?

December 26, 2019

VCF nie otrzymuje kopii akt medycznych w ramach wymiany informacji z Programem Zdrowia WTC. Program Zdrowia WTC tylko dzieli się z VCF informacjami, które pozwalają na stwierdzenie, czy wnioskodawca ma uznany do leczenia uprawniający uszczerbek na zdrowiu. Informacje, które otrzymujemy od Programu Zdrowia WTC to nazwa uszczerbku na zdrowiu, kategoria Programu Zdrowia WTC, do której ten uszczerbek należy, np.

Resource | In Support of a Claim

How to File an Amendment

December 26, 2019
Associated Document:
VCF FAQ

5.3 I amended my compensation claim. When will a decision be made?

December 26, 2019

Our first priority is to render decisions on claims for those claimants who have not yet received any award. At the same time, we do continue to review amendments and use the same priority order of rendering decisions on older amendments before reviewing newer ones.

VCF FAQ

5.3 Wprowadziłem poprawkę do mojego wniosku o odszkodowanie. Kiedy zostanie podjęta decyzja?

December 26, 2019

Naszym priorytetem jest wydawanie decyzji w sprawie wniosków w przypadku tych wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze żadnego odszkodowania. Jednocześnie kontynuujemy rozpatrywanie poprawek i stosujemy tę samą kolejność wydawania decyzji w sprawie starszych poprawek przed rozpatrywaniem nowszych.

VCF FAQ

5.2 当VCF确实允许对其他索赔进行修改时,为什么VCF不接受对已故索赔的修改?

December 26, 2019

与人身伤害索赔中受害者仍然活着的情况不同,已提交的已故索赔的情况没有改变。 因此,已故索赔中的所有损失应在最初的索赔提交时就应该让索赔人知道了。如果VCF只需一次审核这些索赔(包括所有的损失),这对VCF效率就高得多,并且提高VCF能向所有索赔人发出裁决的速度。

VCF FAQ

4.1 ¿Cómo debo apelar la decisión de mi reclamo?

December 26, 2019

La apelación puede ser presentada dentro de los 30 días después de que el VCF le notifique la decisión de elegibilidad o compensación en su reclamo. Usted podrá apelar una decisión de elegibilidad únicamente cuando la carta de denegación de elegibilidad y de la carta de determinación incluyan el Formulario de Solicitud de Apelación.

VCF FAQ

3.2 VCF是否从WTC健康项目得到我的医疗记录副本?我需要随我的索赔提交这些副本吗?

December 26, 2019

VCF与WTC健康项目有信息共享协议,所以会得到您的医疗记录副本。WTC健康项目只向VCF提供那些用来确定您是否有合格的,经认证的疾病的信息。我们从WTC健康项目所收到的信息包括疾病的名称,在WTC健康项目里该疾病所属的类别 (例如:癌症或上呼吸道疾病),以及相关的医疗诊断代码。如果WTC健康项目通知我们您已获合资格的身体疾病的认证,我们就把该认证书作为您的合资格的疾病的证明。

 

如果WTC健康项目已对您的疾病认证了,您无需提交医疗记录来支持您的合资格的疾病处于该范围最低端的非经济损失的索赔。同样,如果您的合资格的疾病,VCF认定为推定严重,令身体衰弱,您无需提供医疗记录才有资格申请法定上限所允许的非经济损失上的最高赔偿金。请参见VCF《政策和程序》文件第2.1.a条—《非经济损失的评估》—所列的被认为是推定严重的疾病。

 

VCF FAQ

5.3 我修改了我的赔偿要求。何时对我的索赔作出裁定?

December 26, 2019

我们将优先对尚未收到任何裁决的索赔人的索赔作出裁决。与此同时,我们会继续审核修改,并使用相同的优先顺序来对先交的修改作出裁决然后再对后交的修改作出裁决。

我们如何优先对修改的审查取决于我们是否已经对该索赔作出赔付。按照一般规则,对尚获裁定的索赔的修改(意思是索赔人没有收到任何赔偿裁定)不会改变其优先状态。我们是根据《赔偿表》提交之日确定其先后顺序的(请参阅《常见问题解答》1.2)。

对于已经收到赔款裁定的索赔,我们的优先顺序是按提交修改的日期而定,而不是按最初的《赔偿表》提交日期而定。所以,按照一般规则,如果修改是在该索赔正在审议中而不是在赔偿裁定作出之后提出,这对索赔人来说更好(这将允许我们将索赔作为一个整体而不是零碎来审议)。

截至本《常见问题解答》的“更新”日期,我们正在审查2018年提交的修改。

VCF FAQ

4.1 How do I appeal the decision on my claim?

December 26, 2019

An appeal can be filed within 30 days after the VCF has notified you of the eligibility or compensation decision on your claim. You may appeal only if your eligibility denial letter or award letter includes an Appeal Request Form.

If you appeal the award decision on your claim, except in cases where a claim is approved for expedited processing, any payment due will not be processed until your hearing is held and a decision is rendered on your appeal.

VCF FAQ

4.2 ¿Qué debo hacer cuando no tengo intención de apelar la decisión en mi reclamo?

December 26, 2019

Si usted no quiere apelar la decisión, usted no tiene que tomar ninguna acción. Si el VCF le envía la carta con la decisión, usted deje expirar el plazo de 30 días y el VCF procesará el pago en su reclamo. Si usted recibe la carta notificándole que el VCF le denegó su reclamo, el reclamo se mantendrá en ese estado.

VCF FAQ

4.1 Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji w sprawie mojego wniosku?

December 26, 2019

Odwołanie można złożyć w przeciągu 30 dni od daty powiadomienia przez VCF o decyzji w sprawie wniosku o uznanie uprawnień lub wniosku o odszkodowanie. Odwołanie można złożyć tylko, jeżeli pismo z decyzją VCF zawiera Formularz Prośby o Odwołanie.

Jeśli złoży się odwołanie od decyzji o naliczeniu odszkodowania, to z wyjątkiem wniosków, które zostały rozpatrzone w trybie przyspieszonym, wyplata odszkodowania zostanie wstrzymana do czasu odbycia się rozprawy odwoławczej i wydania ponownej decyzji. 

Resource | In Support of a Claim

When to Appeal vs. When to Amend

December 26, 2019
Associated Document:
Resource | Communications to Law Firms

Law Firm Meeting Notes

December 13, 2019

Notes posted from the December 6, 2019 VCF conference call with law firms.

Associated Document:
Messages from the Special Master

Message from Special Master Rupa Bhattacharyya - Deputy Special Master Jordana (“Jordy”) Feldman departs VCF.

November 21, 2019

Dear Friends,

It is with regret and pride that I announce that Deputy Special Master and Director of the New York Office, Jordana (“Jordy”) H. Feldman, has left the September 11th Victim Compensation Fund ("VCF") to accept a position to design and administer a proposed claims resolution program intended to help victims of sexual assault resolve their claims through a confidential, non-adversarial alternative to litigation.

Resource | Communications to Law Firms

Law Firm Did You Know?

November 19, 2019

Third Edition Did You Know? document from Law Firm Outreach team posted.

Resource | CMS Enhancements

Online Claims System Enhancements November 2019

November 18, 2019
Resource | Communications to Law Firms

Claim Management System Update

November 18, 2019

Law Firm Tip Sheet posted for recent enhancements made to the Online Claims System.

Resource | General Information

VCF 一般信息

November 15, 2019
Associated Document:
Resource | General Information

VCF Info Sheet

November 15, 2019
Associated Document:
Resource | General Information

VCF Información General

November 15, 2019
Associated Document:
Resource | General Information

Podstawowe Informacje o Funduszu VCF

November 15, 2019
Associated Document: