U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Resource | General Information

Nuevo: Impacto del COVID-19 (Coronavirus) en las Operaciones del VCF

April 2, 2020
El VCF permanece operacional hasta el momento, aunque anticipamos retrasos en todas las áreas del procesamiento de reclamos. Por favor lea la información a continuación, y continúe chequeando nuestra página web para actualizaciones.
Resource | General Information

更新:COVID-19(新冠病毒)对VCF运作的影响

April 2, 2020

2020年4月2日始

尽管我们预计在索赔处理的各个方面都会有所延迟,但VCF目前仍在运作。请阅读以下信息,并继续查看此网站以获取更新的信息。

 

Resource | General Information

Aktualizacja: Wpływ COVID-19 (Koronawirusa) na Działalność Funduszu VCF

April 2, 2020
Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, choć można się spodziewać opóźnień w rozpatrywaniu wniosków. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, dostowanie się do zaleceń oraz o sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.
Resource | General Information

Update: Impact of COVID-19 (Coronavirus) on VCF Operations

April 2, 2020
Clarification regarding deadlines for those waiting for an appointment with the WTC Health Program. (NOTE: if you received a letter from the VCF requesting proof of a certified condition, and you are still waiting for an appointment with the WTC Health Program, the 60-day deadline in the letter does not apply during this time. Your claim will remain inactive until you notify the VCF that you have been certified.)
Resource | General Information

Update: Impact of COVID-19 (Coronavirus) on VCF Operations

March 31, 2020
Important updates regarding VCF operations.
Resource | General Information

El Impacto del COVID-19 (Coronavirus) en las Operaciones del VCF

March 19, 2020

A partir del 19 de marzo del 2020

El VCF se mantiene operando al momento, aun cuando se esperan retrasos en todas las áreas del procesamiento de reclamos. Por favor lea la información a continuación y continúe chequeando nuestra página web para actualizaciones.

Resource | General Information

Wpływ COVID-19 (Koronawirusa) na Działalność Funduszu VCF.

March 19, 2020

Aktualizacja: 19 Marca 2020 r.

Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, ale mona się spodziewać opóźnień w rozpatrywaniu wniosków. Prosimy o przeczytanie poniższych informacji, oraz sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.

Resource | General Information

COVID-19(新冠病毒)对VCF运作的影响

March 19, 2020
尽管我们预计在索赔处理的各个方面都会有所延迟,但VCF目前仍在运作。请阅读以下信息,并继续查看此网站以获取最新信息。
Resource | General Information

Impact of COVID-19 (Coronavirus) on VCF Operations

March 19, 2020
The VCF remains operational at this time, although we expect delays in all areas of claims processing. Please read the information below, and continue to check this website for updates.
Messages from the Special Master

Message from the Special Master - Anthony Gardner joins VCF as Director of Communications and External Affairs.

February 24, 2020
Anthony Gardner has joined the VCF as the Director of Communications and External Affairs, a new position created following the passage of the VCF Permanent Authorization Act.
Messages from the Special Master

A Message from the Special Master - Eighth Annual Status Report

February 19, 2020

This has been a year of many challenges, and significant changes for the VCF, greatest among them the July passage of the Never Forget the Heroes: James Zadroga, Ray Pfeifer, and Luis Alvarez Permanent Authorization of the September 11th Victim Compensation Fund Act (“VCF Permanent Authorization Act”), which secured the VCF’s funding for claims and amendments filed through 2090 (see page 5).  This year also saw the departure of Deputy Special Master Jordy Feldman, who left the VCF after more than 10 years of superb and dedicated service.

Report | Annual

Eighth Annual Status Report

February 19, 2020
Eighth Annual Status Report - activity as of December 31, 2019
Associated Document:
Resource | General Information

Young Adult FAQs

January 15, 2020
Associated Document:
Resource | Forms

Exhibit C

January 5, 2020
Attorney Certification of Compliance with Provision on Limitation on Attorney Fees
Associated Document:
Resource | Forms

Appendix D

December 26, 2019
Private Physician Packet: Pentagon and Shanksville, PA sites.
Associated Document:
VCF FAQ

1.7 ¿Qué pasa si una víctima fallece después de haber presentado su reclamo por lesión personal?

December 26, 2019

Cuando el reclamante que ha presentado su reclamo de lesión personal muere, el VCF suspende el procesamiento de su reclamo /o pago hasta que el Representante Personal del reclamante fallecido (“fallecido”) es designado y validado por el VCF. Es así para proteger la información personal del fallecido y asegurar que los detalles del reclamo solo sean compartidos con quienes están autorizados en ley para accesar la información.

VCF FAQ

4.2 What should I do if I do not intend to appeal the decision on my claim?

December 26, 2019

If you do not intend to appeal, you do not need to do anything.  If the VCF sent you an award letter, the 30-day appeal window will expire and the VCF will then process any applicable payment on your claim.  If you received a letter notifying you that your claim was denied, it will remain in that status.  If in the future you have new information to submit to the VCF that you believe may change the eligibility decision on your claim, you may amend your claim.  

VCF FAQ

4.2 Co mam zrobić, jeśli nie mam zamiaru odwoływać się od decyzji w sprawie mojego wniosku?

December 26, 2019

Jeśli nie mają Państwo zamiaru składać odwołania, to nie trzeba nic robić. Jeśli VCF wysłał Państwu pismo z decyzją o naliczeniu odszkodowania, to po upływie 30-dniowego okresu na złożenie odwołania VCF rozpocznie wypłatę odszkodowania. Jeśli Państwo otrzymali pismo z odmową uznania uprawnień, wniosek pozostanie w stanie odmowy. Jeśli w przyszłości Państwo będą mieć nowe informacje, które po dostarczeniu do VCF mogą zmienić decyzję odnośnie wniosku, to należy wnieść poprawkę do wniosku.

VCF FAQ

4.1 我如何对我的索赔所作的裁决提出上诉?

December 26, 2019

您可以在VCF通知您关于您的索赔的资格或赔偿裁决后的30天内提出上诉。仅当您的资格拒绝信或裁决书中包含《上诉请求表》时,您才可以上诉。

如果您对索赔的裁决做出上诉,除非索赔已被批准进行加急处理,否则直到举行听证会并就您的上诉做出裁决之前,不会处理任何应付款额。

如果您打算对您的索赔所作的裁决提出上诉,有您必须采取的具体步骤以及适用的具体期限。您的资格拒绝或裁决信将包含有关如何对裁决提出上诉的详细信息。

Resource | Forms

Appendix B

December 26, 2019
Presence at the Pentagon and Shanksville, PA Sites
Associated Document:
Resource | Forms

Claim Form Signature Page

December 26, 2019
Associated Document:
VCF FAQ

1.7 What happens if a victim passes away after filing a personal injury claim?

December 26, 2019

When a claimant who has filed a personal injury claim dies, the VCF will stop processing the claim and/or payment of that claim until a Personal Representative of the deceased claimant (“decedent”) is appointed and validated by the VCF.  This protects the decedent’s personal information and ensures details about the claim are shared only with those who are authorized to access the information. 

VCF FAQ

1.7 Co należy zrobić, jeśli wnioskodawca umrze po złożeniu wniosku?

December 26, 2019

W przypadku śmierci wnioskodawcy, który złożył wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała, VCF przerwie rozpatrywanie wniosku i/lub przetwarzanie płatności takiego wniosku do czasu wyznaczenia zarządcy spadku zmarłego wnioskodawcy.  Zapewnia to ochronę danych osobowych zmarłego oraz to, że szczegóły wniosku będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym do posiadania dostępu do tych informacji.