U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

VCF FAQ

4.3 我应何时修改我的索赔,何时应上诉?

October 13, 2023

如果您在质疑VCF对您的索赔申请的裁定,则应该提出申诉。

如果您根据新的信息在寻求新的裁定,则应该提出修改。

如果您就资格提出申诉,则在对您的申诉作出裁定之后才会启动赔偿审核。在任何情况下,提出修改或申诉都不会影响最初的裁定的赔付。

您在考虑是否提出申诉或修改时,请考虑您是否要以选择提出修改而不是提出申诉的方式放弃某项索赔或争议,或者对某项索赔或争议做出妥协。VCF有权决定是否通过修改更适当地解决申诉中提交的问题。请注意,在已故的索赔中(即代表因9/11相关疾病而死亡的受害者提出的索赔),除非在有限的情况下,您将无法修改您的索赔。

您不应对您索赔所作的裁定提出申诉,以此作为获得更快审查与已做出该裁定无关的修改的途径。仅为寻求对不相关事项进行修改的考虑而提交的申诉是无效的。如果您因此而提出申诉,您将会得到通知说您的申诉已被取消以及您对此裁决的申诉权利已被放弃。如果赔偿金裁决尚未做出,则新的信息可以作为修改以供审核。

VCF FAQ

4.2 如果我不打算对索赔所作的裁决提出上诉,该怎么办?

October 13, 2023

若您不打算申诉,则无需做什么。-如果VCF向您发送了一封裁决书,我们将开始处理您的索偿中任何适用的付款。如果您收到了一封通知您的索赔被拒绝的信,则它将保持该状态。如果将来您有新的信息要提交给VCF,并且您认为该信息可能会改变对您的索赔资格的裁决,则可以修改您的索赔。

VCF FAQ

4.1 我如何对我的索赔所作的裁决提出上诉?

October 13, 2023

您可以在VCF通知您关于您的索赔的资格或赔偿裁决后的30天内提出申诉。仅当您的资格拒绝信或裁决书中包含《申诉请求表》时,您才可以申诉。

如果您打算对您的索赔所作的裁决提出申诉,有您必须采取的具体步骤以及适用的具体期限。您的资格拒绝或裁决信将包含有关如何对裁决提出申诉的详细信息。

VCF FAQ

6.3 Kiedy mogę spodziewać się otrzymania płatności i czy będą to płatności pro rata?

October 13, 2023

Fundusz VCF nie wypłaca częściowych należności z tytułu naliczonego odszkodowania. Należność za wniosek zostanie dokonana w kwocie pełnego naliczonego odszkodowania należnego w momencie dokonywania płatności.

Pismo z decyzją będzie zawierało przybliżony termin przetworzenia wypłaty. Fundusz VCF rozpoczyna przetwarzanie wypłaty w przeciągu jednego dnia roboczego.

VCF FAQ

6.1 Co stanie się, jeśli od momentu mojej ostatniej wypłaty zmienię numer konta lub adres?

October 13, 2023

Jeżeli otrzymali już Państwo wypłatę z VCF, a Państwa numer konta zmienił się od momentu ostatniej wypłaty, należy bezzwłocznie wypełnić nowy Formularz z Informacjami do Płatności ACH i załadować go do wniosku online. Podczas ładowania nowego formularza ACH należy również załączyć pismo z oświadczeniem, że nowy formularz ma zastąpić informacje bankowe powiązane obecnie z wnioskiem.  W przypadku zmiany adresu proszę zadzwonić do naszej Linii Pomocy pod numer 1-855-885-1555, aby dokonać zmiany adresu w naszych aktach.

VCF FAQ

4.3 Kiedy powinienem/powinnam składać poprawkę, a kiedy odwoływać się od decyzji?

October 13, 2023

Odwoływać należy się w celu kwestionowania decyzji VCF w sprawie wniosku.

Poprawkę należy złożyć w celu ubiegania się o wydanie nowej decyzji na podstawie nowych informacji.

W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego uprawnień proces rozpatrywania odszkodowania rozpocznie się dopiero po wydaniu decyzji odnośnie odwołania. W żadnym przypadku złożenie poprawki lub odwołania nie będzie miało wpływu na wypłatę z tytułu pierwotnej decyzji.

VCF FAQ

4.2 Co mam zrobić, jeśli nie mam zamiaru odwoływać się od decyzji w sprawie mojego wniosku?

October 13, 2023

Jeśli nie mają Państwo zamiaru składać odwołania, to nie trzeba nic robić. Jeśli VCF wysłał Państwu pismo z decyzją o naliczeniu odszkodowania, to rozpocznie przetwarzanie wypłaty należnego odszkodowania. Jeśli Państwo otrzymali pismo z odmową uznania uprawnień, wniosek pozostanie w stanie odmowy. Jeśli w przyszłości Państwo będą mieć nowe informacje, które po dostarczeniu do VCF mogą zmienić decyzję odnośnie wniosku, to należy wnieść poprawkę do wniosku stosując się do tych instrukcji.

VCF FAQ

4.1 Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji w sprawie mojego wniosku?

October 13, 2023

Odwołanie można złożyć w przeciągu 30 dni od daty powiadomienia przez VCF o decyzji w sprawie wniosku o uznanie uprawnień lub wniosku o odszkodowanie. Odwołanie można złożyć tylko, jeżeli pismo z decyzją VCF zawiera Formularz Prośby o Odwołanie.

Jeśli chce się złożyć odwołanie, to trzeba podjąć szczególne kroki i trzymać się pewnych terminów. Pismo z odmową uznania uprawnień lub pismo z decyzją o naliczeniu odszkodowania zawiera dokładne informacje o tym, co należy zrobić, aby odwołać się od tej decyzji.

VCF FAQ

6.3 ¿Cuándo puedo esperar recibir el pago y si este será prorrateado?

October 13, 2023

El VCF no prorratea pagos. Su reclamo será indemnizado por el monto total de la pérdida calculada en el momento en que se procese el pago. 

VCF FAQ

6.1 ¿Qué pasa si mi cuenta bancaria o dirección han cambiado desde mi último pago?

October 13, 2023

Si ya ha recibido al menos un pago del VCF y su información bancaria ha cambiado desde que se procesó el último pago, usted debe completar un nuevo Formulario de Información de Pago AHC y subirlo a su reclamo en línea tan pronto como sea posible. Cuando usted suba el formulario de ACH  a su reclamo en línea, usted debe incluir una carta que diga que la información del nuevo formulario va a reemplazar la información bancaria que está asociado con su reclamo.

VCF FAQ

4.3 ¿Cuándo debería enmendar y cuándo debería apelar?

October 13, 2023

Debería apelar si usted va a cuestionar la determinación del VCF.

Debería modificar si usted va a procurar una nueva determinación basada en información nueva. 

Si usted presenta una apelación de elegibilidad, su revisión de compensación no iniciará hasta después de que se haya tomado una decisión sobre su apelación. En todos los casos, presentar una enmienda o apelación no afectará el pago en la determinación original.

VCF FAQ

4.2 ¿Qué debo hacer cuando no tengo intención de apelar la decisión en mi reclamo?

October 13, 2023

Si usted no quiere apelar la decisión, usted no tiene que tomar ninguna acción. Si el VCF le envía la carta con la decisión, el VCF procesará cualquier pago aplicable en su reclamo. Si usted recibe la carta notificándole que el VCF le denegó su reclamo, el reclamo se mantendrá en ese estado. Si en el futuro usted tiene información nueva y entiende que esa información pueda cambiar la decisión de elegibilidad de su reclamo, usted podrá enmendar su reclamo.

VCF FAQ

4.1 ¿Cómo debo apelar la decisión de mi reclamo?

October 13, 2023

La apelación puede ser presentada dentro de los 30 días después de que el VCF le notifique la decisión de elegibilidad o compensación en su reclamo. Usted podrá apelar una decisión de elegibilidad únicamente cuando la carta de denegación de elegibilidad y de la carta de determinación incluyan el Formulario de Solicitud de Apelación.

Report

September 2023 Monthly Statistics Report

September 30, 2023

Statistics as of September 30, 2023

Associated Document:
Resource

Email – Website Updates – September 21, 2023

September 21, 2023
Email – Website Updates – September 21, 2023
Resource

VCF Overview

September 18, 2023

A presentation for individuals who are filing a claim with the VCF, or those who are interested in how the VCF operates. 

Change Log:

September 18, 2023: updated timing for payment processing

June 28, 2023: updated text with more information regarding debris removal eligibility

July 30, 2021: changes made to reflect updated information regarding registration deadlines

Associated Document:
Resource

Definitive Proof of Presence

September 18, 2023

Definitive Proof of Presence Documentation

[September 18, 2023]: Added "TWU Local 100" for NYCTA employees presence information..

[June 15, 2023]: Added Volunteers Who Signed in at Trinity Church to list.

[May 8, 2023]: Added NY City Department of Sanitation to list.

[April 20, 2023]: Removed entry for TWU Local 100

Associated Document:
Resource

Claim Review Process

September 18, 2023
A summary of the claim review process.
Associated Document:
Resource

When to Appeal vs. When to Amend

September 18, 2023

September 18, 2023: updated to reflect new payment processing timeline

Associated Document:
Resource

Email – VCF Policy Update Payments and Compensation Appeals – September 14, 2023

September 14, 2023

Email – VCF Policy Update Payments and Compensation Appeals – September 14, 2023

Messages from the Special Master

Message from the Special Master on the 22nd Anniversary of the September 11th Attacks

September 11, 2023
Dear Friends, It has been 22 years since the 9/11 terrorist attacks on the United States. In thinking about my message on this day of commemoration, that number seemed particularly important. Out of curiosity, I checked. And while I am by no means an advocate of numerology, I found it interesting that the number 22 is thought to represent a sense of diplomacy and cooperation, combined with stability, hard work, and practicality.
Resource

Email – A message from the Special Master – September 8, 2023

September 8, 2023

Email – A message from the Special Master – September 8, 2023

VCF FAQ

6.3 When can I expect to receive payment and will the payment be pro-rated?

September 1, 2023

The VCF does not pro-rate payments. Your claim will be paid in full for the calculated loss amount at the time the payment is processed.  

VCF FAQ

6.1 What if my bank account or address has changed since my last payment?

September 1, 2023

If you have already received at least one payment from the VCF and your banking information has changed since the last payment was processed, you must complete a new ACH Payment Information Form and upload it to your online claim as quickly as possible.  When uploading the new ACH form, you should include a letter stating that the new form should replace the banking information currently associated with your claim. If your address has changed, please call our Helpline at 1-855-885-1555 for assistance in updating our records.

VCF FAQ

4.3 When should I amend my claim and when should I appeal? (Updated: September 1, 2023)

September 1, 2023

You should appeal if you are challenging the VCF’s determination on your claim.

You should amend if you are seeking a new determination based on new information.

If you file an eligibility appeal, compensation review will not start until after a decision is made on your appeal. In all cases, filing an amendment or appeal will not affect payment on the original determination.