U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

Resource

How to File an Amendment

December 18, 2020
Associated Document:
Report

November 2020 Monthly Statistics Report

December 8, 2020
Statistics as of November 30, 2020.
Resource

Email - Claims Management System Update

November 16, 2020

Email - Claims Management System Update - November 16, 2020

Report

October 2020 Monthly Statistics Report

November 9, 2020
Statistics as of October 31, 2020.
Resource

Updated: Compensation Decisions File and Definitions

October 19, 2020
The weekly Compensation Decisions file and associated definitions have been updated.
Associated Document:
Resource

Email - VCF Leadership Team

October 15, 2020

Email - VCF Leadership Team - October 15, 2020

Report

September 2020 Monthly Statistics Report

October 13, 2020
Statistics as of September 30, 2020.
Resource

Additional Claims Management System Resources

October 1, 2020
Additional instructions have been added to our Claims Management System resource page on how to access and navigate the system.
Resource

Email - VCF Claims Management System Update

September 21, 2020

Email - VCF Claims Management System Update - September 21, 2020

Resource

Update: Claims Management System Acceptable Use Policy

September 21, 2020
The Acceptable Use Policy for the Claims Management System has been updated to include Chrome in the list of supported browsers.
Resource

New FAQ regarding COVID-19-related cause of death translated

September 11, 2020
New FAQ regarding COVID-19-related cause of death translated to Spanish, Polish, and Chinese.
Messages from the Special Master

Message from the Special Master on the 19th Anniversary of the September 11th Attacks

September 11, 2020
Dear Friends: This year, as we commemorate the 19th anniversary of the September 11th attacks, we do so with even heavier hearts as we see the added struggle of those with 9/11-related health conditions, and the particularly severe impact of COVID-19 in New York. We realize that in the months ahead, we are likely to see claims on behalf of those who have a 9/11-related condition and have suffered or died as a result of COVID-19. I want to take this opportunity to assure the 9/11 community that, as with all claims, we will review each case on its own facts in view of the laws governing the VCF. We have posted to our website a specific FAQ that explains how the VCF will evaluate claims where COVID-19 may have been a factor in an individual’s death, and we will be updating this information as needed.
Resource

Updated VCF Overview Presentation

September 10, 2020
This presentation is for individuals who are filing a claim with the VCF, or for those who are interested in how the VCF operates.
Associated Document:
Report

August 2020 Monthly Statistics Report

September 10, 2020
VCF Program Statistics as of August 31, 2020.
VCF FAQ

1.8 Si un individuo con una condición elegible relacionada al 11/9 fallece, y el certificado de defunción pone COVID-19 como la causa de muerte, esto afectará la evaluación del VCF como un reclamo de fallecido presentado a nombre de la víctima?

September 9, 2020

La ley que gobierna el VCF requiere que, para ser elegible para compensación, la víctima debe haber sufrido un daño físico o muerte como resultado de los ataques terroristas, o la remoción y limpieza de escombros inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El VCF generalmente evalúa el certificado de defunción para ver la causa de muerte.

VCF FAQ

1.8 若患有与9/11相关的并符合资格的疾病的个人去世,且死亡证明书中列出了新冠肺炎(COVID-19)为死亡原因,这是否会影响VCF对代表受害者提交的非正常死亡索赔的评估?

September 9, 2020

管辖VCF的法律要求:受害人有资格获得赔偿必须是在2001年9月11日的恐怖袭击或在这些袭击之后立即进行的清除废墟工作后遭受人身伤害或死亡。 VCF通常会查看受害者的死亡证明,以查看所列出的死亡原因。

标准的死亡证明书表格(与CDC指南一致)包括三(3)个单独的类别,其中会列出死亡原因:

VCF FAQ

1.8 Jeśli osoba z uznaną chorobą związaną z wydarzeniami 11 września umrze, a jej akt zgonu wyszczególni COVID-19 jako powód śmierci, czy będzie to miało wpływ na rozpatrzenie przez Fundusz VCF wniosku o spowodowanie śmierci?

September 9, 2020

Prawo, które reguluje pracę Funduszu VCF wymaga, że aby być uprawnionym do uzyskania odszkodowania ofiara musiała ulec obrażeniom fizycznym lub śmierci spowodowanej przez ataki terrorystyczne 11 września 2001 roku lub usuwanie gruzu, które nastąpiło w ich następstwie. Fundusz VCF zazwyczaj zwróci uwagę na powód śmierci wyszczególniony w akcie zgonu ofiary. 

Standardowo, formularz aktu zgonu (zgodnie wytycznymi CDC) zawiera trzy (3) osobne kategorie, w których można wymienić przyczyny:

Resource

New FAQ regarding COVID-19-related cause of death

September 9, 2020
New FAQ 1.8 posted providing information on when the cause of death is COVID-19.
VCF FAQ

1.8 If an individual with an eligible 9/11-related illness passes away, and the death certificate listes COVID-19 as the cause of death,

September 9, 2020

The law that governs the VCF requires that, in order to be eligible for compensation, the victim must have suffered physical harm or death as a result of the September 11, 2001, terrorist attacks or the debris removal efforts in the immediate aftermath of those attacks.  The VCF generally looks at the victim’s death certificate to see what is listed as the cause of death. 

Resource

New "How to File a Claim" Instructions

September 4, 2020
New and improved "How to File a Claim" page content posted in English, Spanish, Polish, and Chinese.
Resource

Recent Registration and Claim Filing Deadline Updates Translated

August 27, 2020
Recent updates to our Registration and Claim Filing content, including updates to our FAQs, have been translated to Spanish, Polish, and Chinese.
Report

July 2020 Monthly Statistics Report

August 11, 2020

VCF Program Statistics as of July 31, 2020.

Associated Document:
VCF FAQ

2.6 我如何知道我是否已经在VCF注册并按时注册?

August 6, 2020

如果您不确定是否已向VCF注册,或者对注册截止日期有疑问,请致电VCF求助热线1-855-885-1555寻求帮助。

VCF FAQ

2.6 Jak mogę sprawdzić, czy jestem zarejestrowany w Funduszu VCF i czy rejestracja została dokonana w odpowiednim terminie?

August 6, 2020

Jeśli nie pamiętają Państwo czy dokonali rejestracji w Funduszu VCF lub jeśli Państwo mają pytanie odnośnie Terminów Rejestracji, prosimy o kontakt z Pomocą Telefoniczną VCF pod numerem 1-855-885-1555.