U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2.6 Jak mogę sprawdzić, czy jestem zarejestrowany w Funduszu VCF i czy rejestracja została dokonana w odpowiednim terminie?

Question
2.6 Jak mogę sprawdzić, czy jestem zarejestrowany w Funduszu VCF i czy rejestracja została dokonana w odpowiednim terminie? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)
Effective Date
Answer

Jeśli nie pamiętają Państwo czy dokonali rejestracji w Funduszu VCF lub jeśli Państwo mają pytanie odnośnie Terminów Rejestracji, prosimy o kontakt z Pomocą Telefoniczną VCF pod numerem 1-855-885-1555.

Language
Question Number
6