U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.8 Jeśli osoba z uznaną chorobą związaną z wydarzeniami 11 września umrze, a jej akt zgonu wyszczególni COVID-19 jako powód śmierci, czy będzie to miało wpływ na rozpatrzenie przez Fundusz VCF wniosku o spowodowanie śmierci?

Question
1.8 Jeśli osoba z uznaną chorobą związaną z wydarzeniami 11 września umrze, a jej akt zgonu wyszczególni COVID-19 jako powód śmierci, czy będzie to miało wpływ na rozpatrzenie przez Fundusz VCF wniosku o spowodowanie śmierci? (Dodano: 9 września 2020 r.)
Effective Date
Answer

Prawo, które reguluje pracę Funduszu VCF wymaga, że aby być uprawnionym do uzyskania odszkodowania ofiara musiała ulec obrażeniom fizycznym lub śmierci spowodowanej przez ataki terrorystyczne 11 września 2001 roku lub usuwanie gruzu, które nastąpiło w ich następstwie. Fundusz VCF zazwyczaj zwróci uwagę na powód śmierci wyszczególniony w akcie zgonu ofiary. 

Standardowo, formularz aktu zgonu (zgodnie wytycznymi CDC) zawiera trzy (3) osobne kategorie, w których można wymienić przyczyny:

  • Bezpośrednia przyczyna śmierci,
  • Ukryte przyczyny śmierci (tzn., choroby, które spowodowały lub przyczyniły się do bezpośredniej przyczyny śmierci) oraz
  • Znaczące choroby, które przyczyniły się do zgonu. 

Jeśli uznana choroba fizyczna związana z wydarzeniami 11 września, która uprawnia do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF jest wyszczególniona w jakiejkolwiek z powyższych trzech (3) kategorii, to Fundusz VCF zazwyczaj uzna, że śmierć została spowodowana przez uznaną chorobę i naliczy odszkodowanie za spowodowanie śmierci. Jeśli uznana choroba fizyczna uprawniająca do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF nie jest wyszczególniona, to należy przedstawić akta medyczne, które udowodnią nam i zademonstrują w jaki sposób uznana choroba uprawniająca do uzyskania odszkodowania spowodowała zgon. Na przykład, jeśli akt zgonu wyszczególnia infekcję, np., zapalenie płuc lub sepsę, jako bezpośrednią przyczynę śmierci, to ustalimy na podstawie chorób w kategoriach ukryte przyczyny śmierci lub znaczące choroby, które przyczyniły się do zgonu, czy wyszczególniono uznaną chorobę uprawniającą do uzyskania odszkodowania. Jeśli tak, to zazwyczaj Fundusz VCF wypłaci odszkodowanie za spowodowanie śmierci. Jeśli uznana choroba nie jest wyszczególniona, to będziemy potrzebować dodatkowe medyczne materiały dowodowe, które ustalą związek i wykażą w jaki sposób uznana choroba uprawniająca do uzyskania odszkodowania przyczyniła się lub spowodowała śmierć. 

Prosimy zauważyć jednak, iż Fundusz VCF rozpatruje każdy wniosek indywidualnie w oparciu o jego własne fakty. Z tego względu, mogą istnieć okoliczności w niektórych wnioskach, które mogą przyczynić się do odstępstwa od tych zazwyczaj stosowanych zasad. 

Language
Question Number
8