U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

VCF FAQ

2.7 Jak mogę sprawdzić, czy jestem zarejestrowany w Funduszu VCF i czy rejestracja została dokonana w odpowiednim terminie?

August 6, 2020

Jeśli nie pamiętają Państwo czy dokonali rejestracji w Funduszu VCF lub jeśli Państwo mają pytanie odnośnie Terminów Rejestracji, prosimy o kontakt z Pomocą Telefoniczną VCF pod numerem 1-855-885-1555.

VCF FAQ

2.6 Co się stanie, jeśli zarejestruję się do Funduszu VCF po 29 lipca 2021 roku?

August 6, 2020

Wniosek zarejestrowany po 29 lipca 2021 roku zostanie uznany za terminowy, jeśli został on zarejestrowany w odpowiednim Terminie Rejestracji. Termin rejestracji jest zależny od ostatniej daty powiadomienia przez Program Zdrowia WTC, że choroba jest związana z wydarzeniami 11 września, więc jest wiele osób, których termin rejestracji przypadnie po 29 lipca 2021 roku.

VCF FAQ

2.5 Jeśli nie jestem chory, czy muszę zarejestrować się przed 29 lipca 2021 roku?

August 6, 2020

Nie. Jeśli zachoruje się w przyszłości i Program Zdrowia WTC zakwalifikuje do objęcia leczeniem chorobę, to termin rejestracji w Funduszu VCF upłynie dwa lata od ostatniej daty uznania do leczenia przez Program Zdrowia WTC. Fundusz VCF zachęca jednak do rejestracji przed upływem odpowiedniego Terminu Rejestracji, ponieważ pomaga to nam ustalić nasze priorytety, zaplanować pracę oraz rozpatrzyć wszystkie wnioski tak szybko jak jest to możliwe.

VCF FAQ

2.8 Una vez me registre, ¿cuál es la fecha límite para presentar mi reclamo?

August 6, 2020

Mientras los Plazos para Registrarse varían dependiendo del individuo y sus circunstancias, el plazo para presentar un reclamo es igual para todo el mundo. El reclamo tiene que ser presentado en o antes del 1 de octubre de 2090.

VCF FAQ

2.7 ¿Cómo yo sé si estoy registrado con el VCF y si mi registro cumple con el plazo que le corresponde?

August 6, 2020

Sino está seguro(a) de estar registrado(a) con e l VCF, o si tiene alguna pregunta  relacionada con los Plazos para Registrarse, por favor llame a la Línea de Ayuda al 1-855-885-1555 para asistirle.

VCF FAQ

2.6 ¿Qué pasa si registro mi reclamo después del 29 de julio del 2021?

August 6, 2020

Si usted se registra con el VCF después del 29 de julio de 2021, su registro se considerara a tiempo  siempre y cuando cumpla con el plazo para registrarse que le aplique. Porque el plazo para registrarse se basa en la última fecha en la cual el Programa de Salud del WTC le notifica que su condición física está relacionada al 11/9. Hay muchas personas que el plazo de registro que le corresponde va ser después del 29 de julio de 2021.

VCF FAQ

2.5 Y si no estoy enfermo, ¿cómo quiera me tengo que registrar para el 21 de julio de 2021?

August 6, 2020

No. Si usted se enferma en el futuro y el Programa de Salud del WTC le certifica una condición física para tratamiento, usted tendrá dos años de la última fecha de certificación para poder registrarse con el VCF. El VCF fomenta  que usted se registre antes de su plazo para registrarse, porque así, nos ayuda a establecer prioridades, plan de trabajo, y procesar los reclamos lo más pronto posible.

Resource

Update: Registration and Claim Filing Deadlines

August 6, 2020
There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.
Messages from the Special Master

Special Master’s Message—Clarification on VCF Registration and Claim Filing Deadlines

August 6, 2020

Dear Friends:  I wanted to reach out directly and clarify some confusion that has arisen in recent days about September 11th Victim Compensation Fund (“VCF”) deadlines.   

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process:  a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline.  It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.   

VCF FAQ

2.8 Once I have registered, what is the deadline to file my claim?

August 6, 2020

While Registration Deadlines vary depending on individual circumstances, the deadline to file a claim is the same for everyone.  Your claim must be filed by October 1, 2090

VCF FAQ

2.7 How do I know if I am registered with the VCF and have met my registration deadline?

August 6, 2020

If you are not sure whether you are registered with the VCF, or if you have questions related to Registration Deadlines, please call the VCF Helpline at 1-855-885-1555 for assistance.

VCF FAQ

2.6 What happens if I register with the VCF after July 29, 2021?

August 6, 2020

If you register with the VCF after July 29, 2021, your registration will be considered timely as long as you meet your applicable Registration Deadline.  Because the deadline to register is based on the latest date on which the WTC Health Program notifies you that your physical health condition is related to 9/11, there are many individuals whose applicable registration deadline will be after July 29, 2021.  If you are registering on behalf of an individual who dies as a result of a 9/11-related eligible condition after July 29, 2019, your registration will be consi

VCF FAQ

2.5 What if I’m not sick, do I still need to register by July 29, 2021?

August 6, 2020

No.  If you become sick in the future and the WTC Health Program certifies a physical health condition for treatment, you will have two years from the latest date of certification to register with the VCF.  The VCF encourages you to register prior to your Registration Deadline, however, as it helps us establish our priorities, plan for our work, and process all claims as quickly as possible.    

VCF FAQ

2.4 我是否需要获得WTC健康项目对我的疾病所进行的治疗认证后,才能向VCF注册?

August 6, 2020

不,您无需通过WTC健康项目的治疗认证即可向VCF注册。您随时可以--通过在线注册,或通过拨打我们的求助热线1-855-885-1555进行注册,只要您在注册截止日期之前进行注册即可。在VCF注册可以保留您现在或将来某个时间提交索赔的权利。

 

VCF FAQ

2.3 什么是注册?如何向VCF注册,我的注册截止日期是什么?

August 6, 2020

注册是提交索赔流程中的第一步,它仅保留了您将来提交索赔的权利。注册后您不会放弃任何合法权利,注册也没有义务让您提交索赔。注册仅用于提醒VCF您可能是潜在的索赔人;并且符合法律规定的对及时性的法律要求。注册截止日期因您的个人情况而异。

尽管注册并没有义务让您将来提交索赔,但是若您的确提交了索赔,则必须在适用的注册截止日期之前已向VCF注册,才能有获得赔偿的资格。因此,即使您没有生病或未获得WTC健康项目的认证,我们也鼓励所有人进行注册。这样,如果您将来生病的话,就不必担心注册的问题。

该逐项指南介绍了在VCF如何注册。您可以使用在线系统进行注册,也可以通过致电VCF求助热线1-855-885-1555通过电话进行注册。

VCF FAQ

2.2 向VCF提交索赔时需要遵守哪个截止日期?

August 6, 2020

提交索赔的流程有两个截止日期–-第一个是注册截止日期,第二个是提交索赔的截止日期。 每个人提交索赔的截止日期都相同:2090年10月1日。注册与提交索赔并不相同,截止日期根据个人具体情况而有所不同。 要了解适合您情况的信息,请查看有关VCF注册截止日期的详细信息。

您可以上www.vcf.gov进行注册提交索赔

VCF FAQ

2.1 我听说向VCF提交索赔的截止日期是2021年7月29日。在截止日期之前,我该怎么办?

August 6, 2020

向VCF提交索赔有两个截止日期:注册截止日期和提交索赔的截止日期。每个人的提交索赔截止日期都相同:2090年10月1日

注册与提交索赔并不相同。每个人的注册截止日期相同。依个人具体情况而有所不同:

您如果满足以下条件,则仅需要在2021年7月29日之前向VCF注册: 

  • 您在2019年7月29日之前获得了世界贸易中心(WTC)健康项目对与9/11相关的身体健康状况进行的认证;或者
  • 您正在为2019年7月29日之前死于您认为是与9/11相关的身体健康状况的个人注册提交索赔。

在其他情况下,个人的注册截止日期不同。要了解适合您情况的信息,请查阅有关VCF注册截止日期的详细信息。

VCF FAQ

2.4 Czy mój uszczerbek na zdrowiu musi zostać zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed zarejestrowaniem wniosku VCF?

August 6, 2020

Nie, uszczerbek na zdrowiu nie musi być zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed rejestracją wniosku VCF. Można się zarejestrować kiedykolwiek – w systemie online lub dzwoniąc pod numer pomocy telefonicznej na 1-855-885-1555, pod warunkiem, że zrobi się to przed odpowiednim Terminem Rejestracji. Rejestracja w VCF gwarantuje prawo do złożenia wniosku teraz lub w przyszłości.

 

VCF FAQ

2.3 Co to jest rejestracja? Jak mogę zarejestrować się w Funduszu VCF i jaki jest mój termin rejestracji?

August 6, 2020

Rejestracja to pierwszy etap złożenia wniosku i po prostu zachowuje Państwa prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Podczas rejestracji nie zrzekają się Państwo żadnych praw i rejestracja nie obliguje do złożenia wniosku.  Rejestracja tylko powiadamia Fundusz VCF, że mogą być Państwo potencjalnymi wnioskodawcami i umożliwia spełnienie prawnego wymogu terminowości określonego w prawie. Terminy Rejestracji są różne w zależności od okoliczności indywidualnych.

VCF FAQ

2.2 Jakie terminy mnie obowiązują podczas składania wniosku do Funduszu VCF?

August 6, 2020

Istnieją dwa terminy dotyczące składania wniosków do Funduszu VCF – pierwszy to Termin Rejestracji, a drugi to Termin Składania Wniosków. Termin Składania Wniosków jest taki sam dla każdego: 1 października 2090 roku. Rejestracja to nie jest to samo co złożenie wniosku i jej Termin zależy od indywidualnych okoliczności. Więcej szczegółowych informacji odpowiednich dla danej sytuacji można znaleźć w dokumencie VCF Terminy Rejestracji.

VCF FAQ

2.1 Słyszałem, że termin składania wniosku do Funduszu VCF to 29 lipca 2021 roku. Co muszę zrobić przed upływem tego terminu?

August 6, 2020

Istnieją dwa terminy związane ze złożeniem wniosku do Funduszu VCF: Termin Rejestracji i Termin Składania Wniosków. Termin Składania Wniosków jest taki sam dla wszystkich: 1 października 2090 roku.

Rejestracja to nie to samo co złożenie wniosku i Termin Rejestracji nie jest taki sam dla wszystkich. Zależy on od okoliczności indywidualnych:

Należy zarejestrować się w Funduszu VCF do 29 lipca 2021 roku tylko jeśli spełnia się jeden z niżej wymienionych warunków:

VCF FAQ

2.4 ¿Necesito tener mis condiciones certificadas para tratamiento por el Programa de Salud del WTC antes de registrarme con el VCF?

August 6, 2020

No.  No necesita estar certificado para tratamiento por el Program de Salud del WTC  para registrase con el VCF. Usted se puede registrar en cualquier momento – ya sea en línea, o llamando a nuestra Línea de Ayuda al 1-855-885-1555, siempre y cuando lo haga antes de su plazo para registrarse. Al registrase con el VCF preserva su derecho de presentar un reclamo tanto ahora como en el futuro.

 

VCF FAQ

2.3 ¿Qué es el registro? ¿Cómo registro mi reclamo con el VCF y cuál es la fecha límite para registrarme?

August 6, 2020

Registrase es el primer paso en el proceso de presentar un reclamo y lo que hace es que le reserva el derecho de presentar un reclamo en el futuro. Usted no renuncia a ningún derecho legal cuando usted se registra, y el registrase no le obliga a presentar un reclamo en el futuro. El registrase únicamente sirve para alertar al VCF de que usted puede ser un potencial reclamante; y así se cumplen los requisitos legales de puntualidad que establece la ley. Los Plazos para Registrarse varían a base de sus circunstancias individuales.

VCF FAQ

2.2 ¿Cuáles plazos tengo que cumplir para presentar mi reclamo con el VCF?

August 6, 2020

Hay dos plazos en el proceso de presentar un reclamo –  el primero es el plazo para registrase y el segundo es el plazo para presentar un reclamo. El Plazo Para Presentar Un Reclamo es el mismo para todo el mundo: 1 de octubre de 2090. Registrase no es el mismo que presentar un reclamo y el plazo varía de acuerdo las circunstancias particulares de cada individuo.