U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

News

VCF FAQ

1.7 What happens if a victim passes away after filing a personal injury claim?

December 26, 2019

When a claimant who has filed a personal injury claim dies, the VCF will stop processing the claim and/or payment of that claim until a Personal Representative of the deceased claimant (“decedent”) is appointed and validated by the VCF.  This protects the decedent’s personal information and ensures details about the claim are shared only with those who are authorized to access the information. 

VCF FAQ

5.2 Why does the VCF not accept amendments on deceased claims when it does allow amendments on other claims?

December 26, 2019

Unlike in a personal injury claim, where the victim is still living, the circumstances of a deceased claim filed do not change. Therefore, all losses in a deceased claim should be known to the claimant at the time the initial claim is filed. It is far more efficient for the VCF, and increases the pace at which the VCF can issue awards to all claimants, if the VCF only has to review these claims, with all losses included, one time.

VCF FAQ

5.3 I amended my compensation claim. When will a decision be made?

December 26, 2019

Our first priority is to render decisions on claims for those claimants who have not yet received any award. At the same time, we do continue to review amendments and use the same priority order of rendering decisions on older amendments before reviewing newer ones.

VCF FAQ

1.7 ¿Qué pasa si una víctima fallece después de haber presentado su reclamo por lesión personal?

December 26, 2019

Cuando el reclamante que ha presentado su reclamo de lesión personal muere, el VCF suspende el procesamiento de su reclamo /o pago hasta que el Representante Personal del reclamante fallecido (“fallecido”) es designado y validado por el VCF. Es así para proteger la información personal del fallecido y asegurar que los detalles del reclamo solo sean compartidos con quienes están autorizados en ley para accesar la información.

VCF FAQ

5.2 ¿Por qué el VCF no acepta enmiendas en los reclamos de fallecidos cuando si permite enmendar los demás reclamos?

December 26, 2019

A diferencia de un reclamo por lesión personal, donde la victima está viva, las circunstancias del reclamo de una persona fallecida no cambian. Por tanto, todas las pérdidas de la víctima fallecida el reclamante las debe saber al momento de presentar el reclamo. Es mucho más eficiente para el VCF, porque acelera el ritmo en el cual el VCF decide indemnizaciones para todos los reclamantes, si el VCF revisa estos reclamos con todas las pérdidas solicitadas a la misma vez.

VCF FAQ

5.3 Enmendé mi reclamo de compensación. ¿Cuándo se emitirá la decisión?

December 26, 2019

Nuestra primera prioridad es emitir decisiones sobre los reclamos de aquellos reclamantes que aún no han recibido ninguna indemnización. Al mismo tiempo, seguimos revisando las enmiendas y usamos el mismo orden de prioridad para emitir decisiones, revisamos las enmiendas con más antiguad antes de revisar las nuevas.

VCF FAQ

1.7 Co należy zrobić, jeśli wnioskodawca umrze po złożeniu wniosku?

December 26, 2019

W przypadku śmierci wnioskodawcy, który złożył wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała, VCF przerwie rozpatrywanie wniosku i/lub przetwarzanie płatności takiego wniosku do czasu wyznaczenia zarządcy spadku zmarłego wnioskodawcy.  Zapewnia to ochronę danych osobowych zmarłego oraz to, że szczegóły wniosku będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym do posiadania dostępu do tych informacji.

VCF FAQ

5.2 Dlaczego VCF nie pozwala na wniesienie poprawek do wniosków dla osób zmarłych, jeśli pozwala na poprawki innych wniosków?

December 26, 2019

W odróżnieniu od wniosków dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, gdzie osoba poszkodowana żyje, okoliczności wniosków dla osób zmarłych nie ulegają zmianie. Dlatego też, wszelkie starty dotyczące wniosków dla osób zmarłych powinny być znane wnioskodawcy w momencie składania wniosku. VCF może rozpatrywać wnioski z lepszymi rezultatami i szybciej wydawać decyzje o odszkodowaniach wszystkim wnioskodawcom, jeśli rozpatruje wnioski jednorazowo biorąc pod uwagę wszystkie starty w tym samym czasie.

VCF FAQ

5.3 Wprowadziłem poprawkę do mojego wniosku o odszkodowanie. Kiedy zostanie podjęta decyzja?

December 26, 2019

Naszym priorytetem jest wydawanie decyzji w sprawie wniosków w przypadku tych wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze żadnego odszkodowania. Jednocześnie kontynuujemy rozpatrywanie poprawek i stosujemy tę samą kolejność wydawania decyzji w sprawie starszych poprawek przed rozpatrywaniem nowszych.

VCF FAQ

1.7 如果受害人在提交人身伤害索赔后去世,将会怎样?

December 26, 2019

当提交人身伤害索赔的索赔人死亡时,VCF在已故索赔人(“死者“)的个人代表没被指定并经VCF确认以前不会处理索赔和/或支付该索赔,这样可以保护死者的个人信息,并确保仅与有权访问该信息的人员共享有关索赔的详细信息。

当VCF得知索赔人已经去世时,我们将向死者的最后一个已知地址发一封信,信中解释人身伤害索赔的当前状态,以及为使VCF继续处理为死者的索赔所需采取的步骤。因为每项索赔都有其独特的情况,所以,如果您不确定如何进行索赔,请查阅来自VCF的信函并联系VCF求助热线。

VCF网站包含有关处理这些索赔的详细信息

VCF FAQ

5.2 当VCF确实允许对其他索赔进行修改时,为什么VCF不接受对已故索赔的修改?

December 26, 2019

与人身伤害索赔中受害者仍然活着的情况不同,已提交的已故索赔的情况没有改变。 因此,已故索赔中的所有损失应在最初的索赔提交时就应该让索赔人知道了。如果VCF只需一次审核这些索赔(包括所有的损失),这对VCF效率就高得多,并且提高VCF能向所有索赔人发出裁决的速度。

VCF FAQ

5.3 我修改了我的赔偿要求。何时对我的索赔作出裁定?

December 26, 2019

我们将优先对尚未收到任何裁决的索赔人的索赔作出裁决。与此同时,我们会继续审核修改,并使用相同的优先顺序来对先交的修改作出裁决然后再对后交的修改作出裁决。

我们如何优先对修改的审查取决于我们是否已经对该索赔作出赔付。按照一般规则,对尚获裁定的索赔的修改(意思是索赔人没有收到任何赔偿裁定)不会改变其优先状态。我们是根据《赔偿表》提交之日确定其先后顺序的(请参阅《常见问题解答》1.2)。

对于已经收到赔款裁定的索赔,我们的优先顺序是按提交修改的日期而定,而不是按最初的《赔偿表》提交日期而定。所以,按照一般规则,如果修改是在该索赔正在审议中而不是在赔偿裁定作出之后提出,这对索赔人来说更好(这将允许我们将索赔作为一个整体而不是零碎来审议)。

VCF FAQ

1.9 What if my current name is different from the name on documents in support of my claim?

September 24, 2019

You should provide one of the following documents based on your circumstances:

VCF FAQ

1.9 Qué pasa si mi nombre actual es diferente al nombre que sale en documentos complementarios de mi reclamo.

September 24, 2019

Usted debe proveer uno de los siguientes documentos dependiendo de cuál le aplica a su circunstancia:

VCF FAQ

1.9 Co powinienem zrobić, jeśli moje aktualne imię i/lub nazwisko jest inne od imienia i/lub nazwiska na dokumentach uzupełniających mój wniosek?

September 24, 2019

Należy przedstawić jeden z poniżej wymienionych dokumentów, w zależności od sytuacji:

VCF FAQ

1.9 如果我目前的姓名与支持我的索赔的文件上的姓名不同,

September 24, 2019

您应根据自己的情况提供以下文件之一

  • 如果您的索赔表上显示的姓名和在线索赔上的姓名均正确无误,但与您提交的支持索赔的文件的姓名不同,则应上传一封说明姓名更改的信函,并提供下面所列的其中一份文件显示姓名更改的证据。
  • 如果自您在VCF注册或提出索赔以来您的姓名已经更改,则应填写一份《索赔信息决议表》以记录更改,并提交以下所列的文件之一以显示更改姓名的证据。您可以将这些文件上传到您的索赔中。

您提交以显示姓名更改的文件必须包括:

(1)与您的VCF索赔相关的姓名和/或您提交的支持索赔的文件上的姓名;和

(2)您的新名字。

您应根据自己的情况提供以下文件之一:《法院令》,《结婚证书》,《离婚判决书/令》或其他支持更名的法律文件。 VCF不需要原件--您可以将这份(些)文件上传到在线索赔中。

VCF FAQ

1.11 If I participate in a lawsuit under the Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), can I still file a VCF claim?

September 5, 2019

Yes, if you participate in a lawsuit under JASTA, you can still file a VCF claim.  See Section 405(c)(3)(C)(i), Zadroga Act, as amended (49 U.S.C. § 40101 note).  Any compensation awarded by the court in the lawsuit or obtained in a settlement of litigation will be treated as an offset and deducted from your VCF award. 

VCF FAQ

5.1 If I am certified for a new condition by the WTC Health Program after my award was issued, or if I have a new loss, can I amend my application?

September 5, 2019

Yes, you can amend your personal injury claim to add a new condition or to claim a new loss at any time prior to October 1, 2090. You can find complete instructions on How to File an Amendment under “Forms and Resources” on our website. In a deceased claim (i.e., claims filed on behalf of a victim who died as a result of his or her 9/11-related eligible condition), you will not be permitted to amend your claim after the VCF finalizes substantive review of the compensation claim (with limited exceptions).

VCF FAQ

1.11 ¿Puedo presentar un reclamo al VCF si participo en una demanda bajo la Ley de Justicia contra los Patrocinadores de Terrorismo (Justice Against Sponsors of Terrorism Act, JASTA)?

September 5, 2019

Sí, si usted participa en una demanda en conformidad con la JASTA, aún puede presentar un reclamo al VCF. Vea la sección 405(c)(3)(C)(i), de la ley Zadroga, según enmendada (49 U.S.C. § 40101).    Cualquier compensación otorgada por el tribunal en la demanda u obtenida a través de un acuerdo del litigio se tratará como una compensación y se deducirá del cálculo de su indemnización del VCF.

VCF FAQ

5.1 Si el Programa de Salud del WTC me certifica con una condición nueva después de haber recibido mi compensación, o tengo una nueva pérdida económica, ¿puedo enmendar mi reclamo?

September 5, 2019

Sí, usted puede enmendar su reclamo por lesión física personal para añadir una nueva condición o una nueva pérdida económica en cualquier momento, pero antes del 1 de octubre de 2090. Usted puede encontrar las instrucciones completas de Cómo Presentar una Enmienda en la sección de “Formularios y Recursos” en nuestra página web.

VCF FAQ

1.11 Jeśli biorę udziału w procesie sądowym na mocy ustawy JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act), czy mogę złożyć wniosek VCF?

September 5, 2019

Tak, osoby biorące udział w procesie sądowym na mocy ustawy JASTA mogą złożyć wniosek VCF. Patrz sekcja 405(c)(3)(C)(i), Ustawa Zadrogi, po aktualizacji (49 U.S.C. § 40101 adnotacja). Jakiekolwiek odszkodowania przyznane przez sąd lub uzyskane w ramach ugody będą traktowane jako należności ze źródeł dodatkowych i potrącone od odszkodowania przyznanego przez VCF.

VCF FAQ

5.1 Jeśli uzyskałem/am zaświadczenie o nowym uszczerbku na zdrowiu z Programu Zdrowia WTC po wydaniu decyzji lub jeśli odniosłem/am nowe straty, czy mogę wnieść poprawki do wniosku?

September 5, 2019

Tak, w dowolnym momencie przed 1 października 2090 r. można wnieść poprawki do wniosku dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, aby dodać nowy uszczerbek na zdrowiu lub wystąpić o odszkodowanie z tytułu nowych strat. Dokładne instrukcje dotyczące składania poprawek Jak Składać Poprawki znajdują się w sekcji „Forms and Resources” naszej strony internetowej.

VCF FAQ

1.11 如果我根据《反对恐怖主义赞助者正义法案》(JASTA)参加诉讼,我还能向VCF提交索赔吗?

September 5, 2019

是的,如果您根据JASTA参与诉讼,仍然可以向VCF提交索赔。请参见《扎德罗伽法案》,第405(c)(3)(C)(i)节,如经修订的(《美国法典》第49章第40101节注解)。在诉讼中法院判给的或在诉讼和解中获得的任何赔偿都将被视为抵消物,并从您的VCF赔偿中扣除。

请记住,您必须在提交索赔后--包括在任何赔偿做出裁决或支付之后--将收到的或有权获得的任何新的抵押品来源款项通知VCF,直到VCF在2090年10月1日关闭为止。您应该使用《间接款项抵消更新表》报告任何新的间接来源款项。

VCF FAQ

5.1 如果我的赔款裁定发布后获得WTC健康项目的对新疾病的认证,或者如果我有新的损失,我可以修改我的申请吗

September 5, 2019

是的,您可以在2090年10月1日之前的任何时间修改您的人身伤害索赔,以添加新疾病或提出对新损失的赔偿。您可以在我们的网站上的《表格和资源》下找到有关如何提交修改的完整说明。在已故索赔中(即代表其因9/11相关的符合资格的疾病而死亡的受害者提出的索赔),在VCF完成对赔偿的实质性审核后,您将不会被允许修改您的索赔(例外情况除外)。针对已故索赔的修改的更多信息,可以在VCF《政策和程序》的第5节中找到。

VCF将审核您随修改一起提交的信息,并会通知您我们审核的结果。如果VCF认为您有资格获得对新疾病的赔偿并且您正在要求与该疾病相关的额外损失的赔偿,则您还必须提交赔偿修改。

请注意:您的VCF的赔偿金额并非基于您具有的被认证的疾病的数量,而是取决于这些疾病对您日常生活所造成的严重程度和影响。在许多情况下,添加的疾病被发现有资格并不会改变VCF赔偿的数额,除非新的疾病是癌症,而已经获得的赔偿仅基于非癌症的疾病。

在某些情况下,修改您的索赔并不会改变给您的赔偿金额。您在提交修改之前,请先考虑下面的例子。

VCF FAQ

6.4 Are disability payments from other sources (such as Veterans Affairs, NYCERs, etc.) deducted from my award?

November 10, 2016

Yes, if the payments are related to your disability from an eligible 9/11-related condition. The statute requires that the VCF offset from your award any disability benefits you are receiving, or entitled to receive, related to your eligible physical health conditions. If you are receiving disability payments for conditions that are not eligible under the VCF, those amounts will not be deducted from your award.