U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

5.3 Wprowadziłem poprawkę do mojego wniosku o odszkodowanie. Kiedy zostanie podjęta decyzja?

Question
5.3 Wprowadziłem poprawkę do mojego wniosku o odszkodowanie. Kiedy zostanie podjęta decyzja? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)
Effective Date
Answer

Naszym priorytetem jest wydawanie decyzji w sprawie wniosków w przypadku tych wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze żadnego odszkodowania. Jednocześnie kontynuujemy rozpatrywanie poprawek i stosujemy tę samą kolejność wydawania decyzji w sprawie starszych poprawek przed rozpatrywaniem nowszych.

Ustalanie priorytetów w zakresie rozpatrywania poprawek uzależnione jest od tego, czy dokonaliśmy już wypłaty z tytułu wniosku. Z reguły poprawka dotycząca wniosku w sprawie, którego nie wydano jeszcze decyzji (co oznacza, że wnioskodawca nie otrzymał jeszcze żadnej decyzji o odszkodowaniu), nie powoduje zmiany jego statusu związanego z priorytetem. Priorytet ustalany jest na podstawie daty złożenia formularza wniosku o odszkodowanie (zob. FAQ 1.2).

W przypadku wniosków, w których wydano już decyzję o odszkodowaniu, kolejność związana jest z datą złożenia poprawki, a nie datą złożenia pierwotnego formularza wniosku o odszkodowanie. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej dla wnioskodawców jest, aby poprawki wnoszone były w trakcie rozpatrywania wniosku, a nie już po przyznaniu odszkodowania (co pozwoli nam na rozpatrywania wniosków w całości, a nie częściowo).

Language
FAQ Topic
Question Number
3