U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

1.7 Co należy zrobić, jeśli wnioskodawca umrze po złożeniu wniosku?

Question
1.7 Co należy zrobić, jeśli wnioskodawca umrze po złożeniu wniosku? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)
Effective Date
Answer

W przypadku śmierci wnioskodawcy, który złożył wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała, VCF przerwie rozpatrywanie wniosku i/lub przetwarzanie płatności takiego wniosku do czasu wyznaczenia zarządcy spadku zmarłego wnioskodawcy.  Zapewnia to ochronę danych osobowych zmarłego oraz to, że szczegóły wniosku będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym do posiadania dostępu do tych informacji.

Jeśli VCF dowie się o śmierci wnioskodawcy, wyślemy pismo zaadresowane na ostatni adres zmarłego, w którym potwierdzimy aktualny stan złożonego wniosku i kroki, które należy podjąć, aby kontynuować rozpatrywanie wniosku. Okoliczności każdego wniosku są różne, więc powinni Państwo przeczytać pismo od VCF i skontaktować się z Pomocą Telefoniczną VCF jeśli nie są Państwo pewni, jakie kroki należy podjąć w celu kontynuowania wniosku.

Wiele informacji na temat rozpatrywania takich wniosków można znaleźć na stronie internetowej VCF.

Language
Question Number
7