U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Reaktywacja Funduszu Odszkodowań Dla Ofiar 11 Września

Dodaliśmy tę stronę do naszej witryny, aby udostępnić Państwu jedno miejsce, w którym mogą Państwo znaleźć aktualne informacje na temat reaktywacji Ustawy dotyczącej Funduszu Odszkodowań dla Ofiar 11 września (VCF). Zachęcamy Państwa do częstego odwiedzania tej strony, aby uzyskać aktualne informacje.

Kluczowe fakty dotyczące reaktywacji:

  • Rejestracja online jest w dalszym ciągu dostępna i wnioskodawcy muszą zarejestrować się w podanym terminie, aby zachować prawo do złożenia wniosku w przyszłości.
  • Wnioskodawcy z wnioskami Grupy A, określonymi jako wnioski o odszkodowanie, dla których decyzja została wydana do 17 grudnia 2015 r. włącznie, otrzymają pełną wypłatę odszkodowania. Więcej informacji można uzyskać w sekcji z Często zadawanymi pytaniami (FAQs) na temat reaktywacji VCF.
  • VCF w dalszym ciągu rozpatruje wnioski złożone przed reaktywacją, ale nie możemy wydać decyzji do czasu zaktualizowania naszej polityki, procedur oraz zasad obliczania odszkodowań zgodnie z nowymi przepisami.
  • Zgodnie z nowymi przepisami VCF nie może przyjmować żadnych nowych wniosków do czasu opublikowania przez Syndyka zaktualizowanych wytycznych, które odzwierciedlają zmiany wprowadzone nowymi przepisami. Nowe wytyczne muszą zostać opublikowane do 18 czerwca 2016 roku.
  • Fundusze przeznaczone do wypłaty wniosków Grupy B będą dostępne po wypłacie wszystkich odszkodowań z Grupy A.

Odsyłacze do dodatkowych informacji: