U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Komunikat pani Syndyk Sheili Birnbaum dotyczący reaktywacji Funduszu VCF

December 30, 2015

Szanowni Państwo,  

18 grudnia 2015 r., Prezydent Obama podpisał przepisy reaktywujące Ustawę im. Jamesa Zadrogi o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar 9/11 (James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act) uchwaloną w 2010 r. Dotyczy to również reaktywacji Funduszu Odszkodowań dla Ofiar 11 września (September 11th Victim Compensation Fund, VCF) na następne 5 lat, którego celem jest pomoc osobom dotkniętym wydarzeniami z 11 września i ich następstwami.  

Nowe przepisy zobowiązują Fundusz VCF do wypłaty „pełnego odszkodowania” w „jak najszybszym terminie” wnioskodawcom należącym do „Grupy A”, do której zaliczają się wnioski, dla których wydana została decyzja w dniu lub przed 17 grudnia 2015 r. Aby spełnić tą dyrektywę, do przetwarzania wypłat skierowałam dodatkowy personel, aby wypłaty dokonywane były sprawnie i zgodnie z zasadami kontroli jakości, które są istotnym elementem naszego programu.

Nowe przepisy wymagają dokonania ważnych zmian w procedurach i polityce Funduszu VCF dotyczących oceny wniosków kawlifikujących się do Grupy B oraz obliczania szkód. Wnioski z Grupy B to wnioski, które nie są ustawowo określone jako wnioski należące do Grupy A. Nowe przepisy określają fundusze dostępne dla kwalifikujących się wnioskodawców z Grupy B. Pracuję obecne z moim zespołem nad sprecyzowaniem, w jaki sposób nowe przepisy wpływają na wnioskodawców i nasze codzienne działania.  

Podczas tworzenia nowej polityki i procedur ponownie oceniamy również dokumenty, które wymagane są do złożenia wniosku (w tym formularze wniosku oraz towarzyszące mu materiały), systemy, z których korzystamy w celu składania i oceny nowych wniosków oraz informacje opublikowane na naszej stronie internetowej. Widzę w tym procesie szansę na ocenę naszych formularzy wniosku, udoskonalenie naszych systemów online oraz korektę procedur w celu dostosowania ich do nowych wymogów oraz zwiększenia wydajności. 

Rozumiem, że mogą Państwo z niecierpliwością oczekiwać na moment, gdy będzie można złożyć wniosek, jeżeli jeszcze nie został złożony lub sprawdzić status złożonego już wniosku. Proszę Państwa o cierpliwość, podczas gdy będziemy pracować nad rozwojem i wdrożeniem nowej polityki i procedur, które będą w użyciu przez następne 5 lat. W dalszym ciągu będziemy na bieżąco dostarczać Państwu informacji i aktualizacji na naszej stronie internetowej.

Czym jest dla Państwa Ustawa Zadrogi? 

  • Naszym najważniejszym priorytetem jest dokonanie pełnych wypłat w związku z wnioskami ustawowo kwalifikującymi się do Grupy A. Biorąc pod uwagę to, że prawie 10 000 wypłat czeka na przetworzenie oraz konieczność stosowania odpowiednich procedur, które zapewnią podporządkowanie się wytycznym Departamentu Sprawiedliwości oraz Departamentu Skarbu, sądzimy, że realizacja wypłat zajmie nam 3-6 miesięcy.  
  • Fundusz wypłat dla wniosków z Grupy B nie będzie dostępny aż do momentu dokonania „pełnych wypłat należnych” wnioskodawcom z Grupy A lub do października 2016 roku, w zależności który z terminów upłynie wcześniej. Dlatego też nie możemy dokonać żadnych wypłat wnioskodawcom z Grupy B aż do upłynięcia tego terminu. 
  • Pomimo tego, że nasz system składania wniosków online w dalszym ciągu działa, prosimy o korzystanie z niego tylko w celu rejestracji oraz wysyłania dokumentów, o które Fundusz VCF poprosił w związku z Państwa wnioskiem. Dokonanie zmian w systemie zajmuje sporo czasu i dopóki zmiany te nie zostaną sfinalizowane, prosimy aby Państwo nie korzystali z systemu w celu wypełnienia lub złożenia nowych wniosków lub dokonania poprawek w istniejącym wniosku.
  • Strona internetowa Funduszu VCF jest ciągle dostępna, lecz pełny zakres informacji, które ona zawiera, nie został jeszcze zaktualizowany, aby odzwierciedlić przesłanki nowych przepisów. Oznacza to, że niektóre informacje mogą nie być zgodne z nowymi przepisami. Pracujemy nad usunięciem informacji, które uległy przedawnieniu oraz zastąpieniem ich aktualnymi informacjami. 
  • Jednocześnie, w dalszym ciągu rozpatrujemy wnioski i wydajemy decyzje dotyczące wniosków złożonych przed 18 grudnia 2015 r. Jeżeli dostali Państwo pismo z Funduszu VCF z prośbą o uzupełnienie informacji dotyczących Państwa wniosku, proszę odpowiedzieć na prośbę w wyznaczonym na to terminie. Formularze kwalifikacyjne (Eligibility Form) złożone w dniu lub po 18 grudnia 2015 r. nie będą rozpatrzone aż do momentu finalizacji naszych nowych procedur. Jeżeli nie złożyli Państwo jeszcze formularza kwalifikacyjnego, powinni Państwo zaczekać do momentu, gdy zaktualizowane formularze i instrukcje zostaną opublikowane.  
  • W dalszym ciągy rozpatrujemy wnioski złożone do nas przed 18 grudnia 2015 r., co do których nie wydano jeszcze decyzji, w celu upewnienia się, że wszystkie informacje dotyczące danego wniosku są uzupełnione. Jeżeli dostali Państwo pismo z Funduszu VCF z prośbą o uzupełnienie informacji dotyczących Państwa wniosku, proszę odpowiedzieć na prośbę w wyznaczonym na to terminie. Proszę jednak pamiętać, że nie wydamy żadnych decyzji do czasu finalizacji nowych procedur i metod kalkulacji szkód. Oczekujemy, że zaczniemy wydawać decyzje dotyczące tych wniosków w lecie 2016 roku i spodziewamy się dokonać pierwszych wypłat jesienią 2016 roku, po udostępnieniu nam funduszy na ten cel. Formularze wniosku o odszkodowanie złożone w dniu lub po 18 grudnia 2015 r. nie będą rozpatrzone do czasu finalizacji naszych nowych procedur. Jeżeli nie złożyli Państwo jeszcze Formularza wniosku o odszkodowanie, powinni Państwo zaczekać do momentu, gdy zaktualizowane formularze i instrukcje zostaną opublikowane. Jeżeli złożyli Państwo poprawkę do wniosku sprzed 18 grudnia 2015 r., rozpatrzymy Państwa wniosek, lecz nie wydamy żednej decyzji o odszkodowaniu, dopóki nowe procedury nie zostaną sfinalizowane.
  • Prosimy o dalsze zbieranie informacji i dokumentacji, które będą Państwu potrzebne do uzasadnienia wniosku, tak mogli Państwo jak najszybciej nam je przekazać, gdy nowe procedury i systemy będą już gotowe. 

Zmiany będą wdrażane w różnych fazach, a na naszej stronie internetowej zamieścimy harmonogram wszystkich czynności na ten rok. Informacje na naszej stronie internetowej będą aktualizowane na bieżąco, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony. 

Jestem zobowiązana do zapewnienia przejrzystości i sprawiedliwości w tym procesie, dlatego chętnie zapoznam się z Państwa komentarzami i uwagami, podczas gdy wprowadzamy ustawowo wymagane zmiany. Jestem pewna, że tymczasowe zakłócenia doprowadzą do udoskonaleń, z których skorzystają wnioskodawcy przez następne pięć lat.  

Dziękuję za Państwa nieustanne wsparcie. Życzę Państwu i Państwa Rodzinom Szczęśliwego Nowego Roku.  
 
Sheila