U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Komunikat Syndyka Sheila Birnbaum - aktualizacja na temat reaktywacji funduszu VCF

February 22, 2016

Szanowni Państwo,  

20 stycznia 2016 r., w miesiąc po podpisaniu reaktywacji Ustawy, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej informacje zawierające najczęściej zadawanie pytania („FAQ”), które wyjaśniają zaktualizowane zasady i procedury oraz harmonogram wypłacania wniosków z grupy A oraz rozpatrywania wniosków z grupy B.   

Nasz plan wymagał znacznej realokacji pracowników i zasobów, a nasz zespół pracował wiele godzin nad implementacją.  Z przyjemnością dostarczam Państwu aktualizację naszych dotychczasowych dokonań, jak również korzystam z okazji, aby wyjaśnić pewne niezbędne zmiany względem naszego oryginalnego planu.

Wypłaty wniosków z grupy A

  • Osiągnęliśmy cel wypłaty początkowych 10% za wszystkie wnioski, które znajdowały się już w fazie wypłat w momencie podpisania reaktywacji Ustawy. Dokonaliśmy niemal 750 wypłat do końca stycznia, co zgodne było z naszym oryginalnym harmonogramem.
  • Zgodnie z harmonogramem, zaczęliśmy zatwierdzać wypłaty dla wniosków przyśpieszonych. Mamy 213 wniosków przyśpieszonych z grupy A i zatwierdziliśmy wypłatę wszystkich tych wniosków z wyjątkiem tych wniosków, które napotkały problemy uniemożliwiające wypłaty. Do problemów takich zaliczają się wnioski typu PI, w których wnioskodawca zmarł i nie ustaliliśmy jeszcze zarządcy spadku, wnioski z brakującymi dokumentami, które są wymagane w celu dokonania wypłaty oraz wnioski, w których wnioskodawca otrzymał niedawno wypłatę w związku w ugodą Captive, w wyniku czego, zanim dokonamy wypłaty, musimy wziąć pod uwagę dodatkowe odszkodowanie i odpowiednio pomniejszyć kwotę wypłaty. Otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje od Ubezpieczyciela Captive i planujemy w przeciągu następnych kilku tygodni zakończyć wysyłanie listów zawierających zaktualizowane kwoty odszkodowania do wnioskodawców, których to dotyczy. Wnioski te przejdą następnie do fazy wypłat. Pracujemy z wnioskodawcami i ich przedstawicielami w celu rozwiązania wszelkich innych problemów, aby wypłata odszkodowań mogła się odbyć jak najprędzej.  
  • Pracujemy obecnie nad wypłatą odszkodowań dla tych wnioskodawców, którzy otrzymali uprzednio 10% wypłaty. Początkowo planowaliśmy wypłatę odszkodowań w porządku od najstarszych do najnowszych. Zdecydowaliśmy jednak, że bardziej efektywny jest proces wypłaty wniosków, które są gotowe do wypłaty, to znaczy nie ma żadnych problemów, takich jak te wymienione powyżej, które powstrzymywałyby nas od wypłaty odszkodowania. Poprzez wprowadzenie tego nowego procesu, niektóre nowsze wnioski mogą zostać rozpatrzone przed starszymi wnioskami. Kontaktujemy się jednak z wnioskodawcami, aby rozwiązać problemy powstrzymujące nas od szybkich wypłat.   

Proszę zrozumieć, że przed reaktywacją funduszu VCF, nasz harmonogram przewidywał przygotowanie każdego wniosku do wypłaty na długo przed ostatecznym terminem wypłat wyznaczonym na 2017 rok, tak więc zidentyfikowalibyśmy wszystkie te problemy już wcześniej, zgodnie z harmonogramem. W momencie podpisania reaktywacji ustawy, nie mieliśmy wystarczającej ilości czasu, aby przejrzeć wszystkie wnioski, ustalając, czy są one gotowe do wypłaty.   

Zaktualizowaliśmy nasz harmonogram, aby zilustrować zmiany w kolejności wypłat.  Generalnie harmonogram nie zmienił się i nadal planujemy zatwierdzić do końca marca wszystkie pełne wypłaty wniosków z grupy A dla tych wnioskodawców, którzy uprzednio otrzymali 10% wypłaty oraz tych, w których wnioskach nie brakuje żadnych informacji, którzy nie odwołali się od decyzji lub którzy nie mają innych problemów powstrzymujących wypłatę. 

Na koniec chciałabym przypomnieć, że wypłata dla wnioskodawców, którzy byli reprezentowani przez adwokata w momencie wysłania pisma z obliczeniem kwoty odszkodowania, zostanie wysłana na konto bankowe zawarte we wniosku w momencie wydania decyzji o wniosku. Fundusz VCF zatwierdzi wypłatę odszkodowania na konto firmy prawniczej, nawet jeżeli Państwo usunęli adwokata ze swojego wniosku.  Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany adwokata oraz instrukcji płatniczych, proszę kliknąć tutaj.   

Wnioski z grupy B 

  • W dalszym ciągu rozpatrujemy wnioski i kontaktujemy się z wnioskodawcami z prośbą o dostarczenie brakujących informacji, o ile zachodzi taka potrzeba i wydaliśmy już ponad 300 decyzji o uznaniu uprawnień od początku stycznia.
  • Nasz zespół rozpatruje wnioski o odszkodowanie oraz kontaktuje się z wnioskodawcami w celu uzyskania brakujących informacji. Wkrótce zaczniemy obliczać początkowe kwoty odszkodowań na podstawie zaktualizowanych zasad. Mój osobisty cel, który zbiega się z naszym opublikowanym harmonogramem, to obliczenie, potwierdzenie i gotowość na decyzję każdego wniosku do 18 czerwca 2016 r., gdy ustawa ostatecznie wejdzie w życie. Dystrybucja wypłat wniosków z grupy B będzie zależała od tego, kiedy fundusz dla grupy B zostanie udostępniony.  

Regulamin, procedury, zaktualizowane zasady oraz formularze wniosków 

  • W sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) zamieściliśmy wyjaśnienia dotyczące zmian naszego regulaminu oraz procedur i będziemy na bieżąco aktualizować sekcję FAQ, gdy będziemy mieli dodatkowe informacje. 
  • Przygotowaliśmy roboczą wersję wszelkich aktualizacji wymaganych przez nową ustawę dotyczących metod obliczania oraz nowego modelu, z którego korzystamy obliczając straty finansowe, tak abyśmy mogli zacząć rozpatrywać i obliczać wnioski grupy B.   
  • Pierwsza wersja zaktualizowanych zasad została już zakończona i jest ona w trakcie przeglądu przez zespół prowadzący. Oczekujemy, że zaczniemy wkrótce wymagany przez rząd etap przeglądu i zamieścimy wtedy daty opublikowania nowych zasad oraz poprosimy o Państwa opinię. Ostateczne zasady wejdą w życie nie później niż 18 czerwca 2016 r., choć naszym celem jest zakończenie tego procesu przed tym terminem.  
  • Nasz zespół przygotował wersję zaktualizowanych formularzy o odszkodowanie, które według mnie są łatwiejsze do wypełnienia i nadal dostarczają nam niezbędne do rozpatrzenia wniosku informacje. Poprosiliśmy o opinię kancelarie prawnicze, które reprezentują wielu wnioskodawców i którym znane są nasze formularze i wzięliśmy ich sugestie i opinie pod uwagę. Pracujemy teraz nad tym, aby robocze wersje nowych formularzy zostały przejrzane i zatwierdzone.  

Jak zawsze, zachęcam Państwa do skontaktowania się z infolinią VCF pod numerem 1-855885-1555, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania. Dla osób niedosłyszących, prosimy zadzwonić pod numer 1-855-885-1558 (urządzenie TDD). Jeśli dzwonią Państwo spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod numer 202-514-1100.  
 
Sheila