U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

2.2 Co mam zrobić, jeśli już złożyłem/złożyłam wniosek, ale Fundusz VCF wydal decyzję odmowną, ponieważ rejestracja nie była terminowa przed uchwaleniem Ustawy o Permanentnej Autoryzacji VCF?

Question
2.2 Co mam zrobić, jeśli już złożyłem/złożyłam wniosek, ale Fundusz VCF wydal decyzję odmowną, ponieważ rejestracja nie była terminowa przed uchwaleniem Ustawy o Permanentnej Autoryzacji VCF? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)
Answer

Fundusz VCF zidentyfikuje wnioski z wydanymi decyzjami odmownymi tylko z powodu nie terminowej rejestracji i wyda ponowne decyzje. Jeśli wydano decyzję odmowną tylko z powodu nie terminowej rejestracji, to wnioskodawca nie musi dostarczyć dodatkowych informacji. Jeśli decyzja odmowna została wydana z powodu nie terminowej rejestracji i dodatkowego powodu, np. obecności, to wnioskodawca będzie musiał odnieść się do tego dodatkowego powodu i wnieść poprawkę do wniosku. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wniosku, to prosimy o skontaktowanie się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555.

Language
Question Number
2