U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2.2 Co to jest rejestracja? Jak mogę zarejestrować się w Funduszu VCF i jaki jest mój termin rejestracji? (Aktualizacja: 30 lipca 2021 r.)

Question
2.2 Co to jest rejestracja? Jak mogę zarejestrować się w Funduszu VCF i jaki jest mój termin rejestracji? (Aktualizacja: 30 lipca 2021 r.)
Effective Date
Answer

Rejestracja to pierwszy etap złożenia wniosku i po prostu zachowuje Państwa prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Podczas rejestracji nie zrzekają się Państwo żadnych praw i rejestracja nie obliguje do złożenia wniosku.  Rejestracja tylko powiadamia Fundusz VCF, że mogą być Państwo potencjalnymi wnioskodawcami i umożliwia spełnienie prawnego wymogu terminowości określonego w prawie. Terminy Rejestracji są różne w zależności od okoliczności indywidualnych.

Pomimo iż rejestracja nie obliguje do złożenia wniosku w przyszłości, jeśli zarejestrowany złoży wniosek, rejestracja musi być złożona w odpowiednim Terminie Rejestracji, aby otrzymać odszkodowanie. Z tego względu, zachęcamy wszystkich do rejestracji nawet jeśli nie jest się chorym lub nawet jeśli choroba nie została uznana do leczenia przez Program Zdrowia WTC. Dzięki temu, nie trzeba się martwic o rejestrację, jeśli się w przyszłości zachoruje.

Ten dokument wyjaśnia krok po kroku jak zarejestrować wniosek w Funduszu VCF. Można dokonać rejestracji w naszym systemie online lub dzwoniąc pod numer Pomocy Telefonicznej VCF 1-855-885-1555.

Language
Question Number
2