U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2.2 Jakie terminy mnie obowiązują podczas składania wniosku do Funduszu VCF?

Question
2.2 Jakie terminy mnie obowiązują podczas składania wniosku do Funduszu VCF? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)
Effective Date
Answer

Istnieją dwa terminy dotyczące składania wniosków do Funduszu VCF – pierwszy to Termin Rejestracji, a drugi to Termin Składania Wniosków. Rejestracja to nie jest to samo co złożenie wniosku i jej Termin zależy od indywidualnych okoliczności. Więcej szczegółowych informacji odpowiednich dla danej sytuacji można znaleźć w dokumencie VCF Terminy Rejestracji.

Termin Składania Wniosków jest taki sam dla każdego: 1 października 2090 roku.

Na stronie internetowej VCF znajdują się pomocne informacje odnośnie Rejestracji i Składania Wniosków.

Language
Question Number
2