U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2.1 Jakie terminy mnie obowiązują podczas składania wniosku do Funduszu VCF? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)

Question
2.1 Jakie terminy mnie obowiązują podczas składania wniosku do Funduszu VCF? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)
Effective Date
Answer

Istnieją dwa terminy dotyczące składania wniosków do Funduszu VCF – pierwszy to Termin Rejestracji, a drugi to Termin Składania Wniosków. Rejestracja to nie jest to samo co złożenie wniosku i jej Termin zależy od rodzaju wniosku i indywidualnych okoliczności. Więcej szczegółowych informacji odpowiednich dla danej sytuacji można znaleźć w dokumencie VCF Terminy Rejestracji.

Termin Składania Wniosków jest taki sam dla każdego: 1 października 2090 roku.

Na stronie internetowej VCF znajdują się pomocne informacje odnośnie Rejestracji i Składania Wniosków.

Language
Question Number
1