U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej?

Question
1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej? (Aktualizacja: 17 października 2018 r.)
Answer

Pierwszym krokiem podejmowanym przez VCF po złożeniu wniosku jest jego wstępne rozpatrzenie w celu potwierdzenia, że złożono wszystkie „minimalnie wymagane” dokumenty. Przed przeprowadzeniem bardziej szczegółowego przeglądu oprócz wypełnionego formularza wniosku wymagamy następujących dokumentów:

 • Strona przeznaczona na złożenie podpisów (lub odpowiednie sekcje Części IV poprzedniej wersji Formularzu Wniosku VCF 2),
 • Podpisany oryginał Załącznika A – Upoważnienie do wydania informacji medycznych (Exhibit A – Authorization for Release of Medical Information),
 • Potwierdzenie, że co najmniej jeden uszczerbek na zdrowiu został zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC (VCF skontaktuje się bezpośrednio z Programem Zdrowia WTC w celu potwierdzenia posiadania takiego uszczerbku na zdrowiu, ale można też dostarczyć do VCF pismo potwierdzające otrzymane od Programu Zdrowia WTC, jeśli jest ono łatwo dostępne),
 • Dokumenty stanowiące potwierdzenie obecności na miejscu katastrofy, o których mowa w Punkcie 1.6 dokumentu Zasady i Procedury VCF,
 • Załącznik 1 – Formularz Zgody Udzielanej Administracji Ubezpieczeń Społecznych (Exhibit 1 – Social Security Administration Consent Form) (wymagany wyłącznie w przypadku wnioskowania o odszkodowanie z tytułu strat ekonomicznych),
 • Załącznik C, – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez prawnika i prawnik nie dostarczył do VCF tego Załącznika,
 • Oryginał Upoważnienia Klienta do przelania kwoty odszkodowania na rachunek bankowy reprezentującego prawnika, odpowiedni dla reprezentowanych prawnie wnioskodawców,
 • Formularz Płatności ACH, jeśli płatność odszkodowania ma być przelana bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy. 
 • Dodatkowo, w przypadku wniosków od osób zmarłych, VCF również wymaga następujące dokumenty:
  • Załącznik A (lub Załącznik F z poprzedniej wersji Formularzu Wniosku)
  • Upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę spadku oraz oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa śmierci

Jeżeli będzie brakowało któregokolwiek z powyższych dokumentów lub jeżeli którykolwiek z powyższych dokumentów będzie niekompletny, VCF prześle Państwu pismo z informacją o brakujących danych i nada wnioskowi status „Inactive” (nieaktywny). Jeżeli wymagane dokumenty zostaną przesłane i potwierdzona zostanie ich kompletność, wniosek zostanie ponownie aktywowany w celu rozpatrzenia.

Jeżeli brakujące dokumenty nie zostaną złożone w ciągu 60 dni od daty pisma o ich prośbę, wniosek może zostać odrzucony. Po odrzuceniu wniosku mogą Państwo wnieść poprawki do swojego wniosku po zebraniu wymaganych dokumentów. VCF ponownie aktywuje Państwa wniosek w celu rozpatrzenia. Poprawki należy wnosić zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Proces rozpatrywania wniosków został opisany tutaj.

Language
Question Number
1