U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2.7 Po dokonaniu rejestracji, jaki jest termin składania wniosków? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)

Question
2.7 Po dokonaniu rejestracji, jaki jest termin składania wniosków? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)
Effective Date
Answer

Podczas gdy Terminy Rejestracji zależą od rodzaju wniosku i okoliczności indywidualnych, termin składania wniosków jest taki sam dla wszystkich. Wniosek musi być złożony przed 1 października 2090 roku.

Po dokonaniu rejestracji w Funduszu VCF należy złożyć wniosek tylko jeśli Program Zdrowia zakwalifikował chorobę wnioskodawcy jako związaną z wydarzeniami 11 września. To może być w jakimkolwiek czasie od teraz do zamknięcia Programu Zdrowia WTC w 2090 roku. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek zanim otrzyma kwalifikację przez Program Zdrowia WTC, Fundusz VCF ustali stan wniosku na Nieaktywny i wniosek pozostanie nierozpatrywany w takim stanie do momentu dostarczenia pisma potwierdzającego zakwalifikowanie do leczenia. Więcej informacji na ten temat jest w FAQ 3.3 poniżej.

Fundusz VCF zachęca do składania wniosków po otrzymaniu kwalifikacji oraz w momencie, gdy pełen zakres strat jest znany, co pozwoli nam na jak najszybsze oszacowanie przed wypłatą odszkodowania.

Language
Question Number
7