U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2.8 Po dokonaniu rejestracji, jaki jest termin składania wniosków?

Question
2.8 Po dokonaniu rejestracji, jaki jest termin składania wniosków? (Dodano: 6 sierpnia 2020 r.)
Effective Date
Answer

Podczas gdy Terminy Rejestracji zależą od okoliczności indywidualnych, termin składania wniosków jest taki sam dla wszystkich. Wniosek musi być złożony przed 1 października 2090 roku.

Po dokonaniu rejestracji w Funduszu VCF należy złożyć wniosek tylko jeśli Program Zdrowia zakwalifikował chorobę wnioskodawcy jako związaną z wydarzeniami 11 września. To może być w jakimkolwiek czasie od teraz do zamknięcia Programu Zdrowia WTC w 2090 roku. Fundusz VCF zachęca do składania wniosków po otrzymaniu kwalifikacji oraz w momencie, gdy pełen zakres strat jest znany, co pozwoli nam na jak najszybsze oszacowanie przed wypłatą odszkodowania. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek zanim otrzyma kwalifikację przez Program Zdrowia WTC, Fundusz VCF ustali stan wniosku na Nieaktywny i wniosek pozostanie w takim stanie i nie zostanie rozpatrzony do momentu dostarczenia pisma potwierdzającego zakwalifikowanie do leczenia. Więcej informacji na ten temat jest w FAQ 3.3 poniżej.

Fundusz VCF zachęca do składania wniosków w momencie, gdy pełen zakres strat jest znany, ale nie później niż 1 października 2090 roku.

Language
Question Number
8