U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2.6 Co się stanie, jeśli zarejestruję się do Funduszu VCF po 29 lipca 2021 roku?

Question
2.6 Co się stanie, jeśli zarejestruję się do Funduszu VCF po 29 lipca 2021 roku? (Aktualizacja: 6 sierpnia 2020 r.)
Effective Date
Answer

Wniosek zarejestrowany po 29 lipca 2021 roku zostanie uznany za terminowy, jeśli został on zarejestrowany w odpowiednim Terminie Rejestracji. Termin rejestracji jest zależny od ostatniej daty powiadomienia przez Program Zdrowia WTC, że choroba jest związana z wydarzeniami 11 września, więc jest wiele osób, których termin rejestracji przypadnie po 29 lipca 2021 roku. Jeśli rejestruje się wniosek dla osób zmarłych w imieniu osoby, która zmarła z powodu choroby związanej z wydarzeniami 11 września po 29 lipca 2019 roku, rejestracja będzie terminowa pod warunkiem, że została dokonana w przeciągu dwóch lat od daty śmierci.   

Language
Question Number
6