U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

2.4 Jeśli nie jestem chory, czy mogę zarejestrować się? (Dodano: 30 lipca 2021 r.)

Question
2.4 Jeśli nie jestem chory, czy mogę zarejestrować się? (Dodano: 30 lipca 2021 r.)
Effective Date
Answer

Tak. Rejestrację można złożyć cały czas – można to zrobić online lub dzwoniąc pod numer naszej Linii Pomocy 1-855-885-1555. Rejestrując się, zachowujesz swoje prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Rejestracja nie zobowiązuje do złożenia wniosku w przyszłości, ale jeśli go złożysz, musisz zarejestrować się w Terminie Rejestracji odpowiednim dla Ciebie w celu uzyskania odszkodowania. Z tego powodu, zachęcamy wszystkich do złożenia rejestracji teraz, nawet jeśli nie jest się chorym. W ten sposób, nie trzeba się martwic o rejestrację, jeśli się zachoruje w przyszłości.

Language
Question Number
4