U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

7.3 Czy proces weryfikacji lekarza prywatnego jest dostępny tylko w przypadku osób zmarłych, które uzyskały uprzednio zaświadczenie z Programu Zdrowia WTC...

Question
7.3 Czy proces weryfikacji lekarza prywatnego jest dostępny tylko w przypadku osób zmarłych, które uzyskały uprzednio zaświadczenie z Programu Zdrowia WTC, a teraz zgłaszany jest w ich wniosku nowotwór, czy też proces ten jest też dostępny dla poszkodowanych z uszkodzeniem ciała, które uprzednio uzyskały zaświadczenie dotyczące choroby innej niż nowotwór, a teraz chcą ubiegać się o odszkodowanie z powodu nowotworu? (Aktualizacja: 28 sierpnia 2018 r.)
Answer

Proces weryfikacji lekarza prywatnego pozostanie dostępny dla wszystkich wniosków – osób zmarłych i osób z uszkodzeniami ciała – w przypadkach, kiedy poszkodowany uprzednio już uzyskał odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, a teraz zgłaszany jest dodatkowo nowotwór.  Prosimy zauważyć, że osoba taka musi posiadać, co najmniej jeden uszczerbek na zdrowiu zakwalifikowany do leczenia i uprawniający do uzyskania odszkodowania od VCF, aby móc ubiegać się o zaświadczenie dotyczące nowotworu za pośrednictwem procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego.  Osoby zgłaszające nowotwór, które nie posiadają obecnie zaświadczenia z Programu Zdrowia WTC do leczenia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, muszą zwrócić się do Programu Zdrowia WTC o zaświadczenie dotyczące nowotworu, ale mogą one oczywiście kontynuować leczenie u swojego lekarza prowadzącego.

Language
Question Number
3