U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC...

Question
6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC ani za które nie otrzymałem/otrzymałam zwrotu z mojego ubezpieczenia? (Aktualizacja: 14 listopada 2017 r.)
Answer

Tak. Mogą Państwo ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków medycznych na skutek uszczerbku (lub uszczerbków) na zdrowiu uprawniającego do otrzymania odszkodowania, ale tylko, jako poprawkę do już wypłaconego odszkodowania i tylko, jeśli kwota wydatków medycznych przekroczyła $5.000,00.

Jako że wnioski o zwrot bieżących wydatków medycznych wymagają złożenia i analizy znacznej liczby dokumentów potwierdzających związek tych wydatków medycznych z uszczerbkiem na zdrowiu uprawniającym do otrzymania odszkodowania, jak i fakt pokrycia ich przez Państwo z własnej kieszeni, rozpatrywanie takich wniosków może potrwać i opóźnić przyznanie odszkodowania.  VCF stosuje zasadę, zgodnie, z którą wnioski o zwrot poniesionych bieżących wydatków medycznych będą uwzględniane jedynie w przypadku spełnienia następujących kryteriów:

  • Wniosek o zwrot wydatków medycznych musi być złożony, jako poprawka do wniosku dotycząca odszkodowania, przy tym dopiero po otrzymaniu wstępnej decyzji w sprawie odszkodowania.  Umożliwia to VCF szybsze wydanie wstępnej decyzji w sprawie odszkodowania, gdyż nie musimy sprawdzać każdego ujętego we wniosku wydatku medycznego podczas wstępnego rozpatrywania. 
  • Jeśli wprowadzą Państwo poprawkę do wniosku celem ubiegania się o zwrot wydatków medycznych, VCF rozpatrzy poprawkę tylko, jeśli łączna kwota tych wydatków poniesionych w związku z uszczerbkami na zdrowiu uprawniającymi do otrzymania odszkodowania przekroczy 5.000 dolarów.
  • Poprawka musi zostać złożona wraz z wymaganą dokumentacją i w wymaganym formacie, zgodnie z opisem w niniejszych instrukcjach, które można też znaleźć na naszej stronie w części „Formularze i Materiały” („Forms and Resources”).

Syndyk może zadecydować o odstąpieniu od jednego lub kilku z tych wymogów, w zależności od sytuacji danego wnioskodawcy.  Jeśli chcieliby Państwo ubiegać się o takie odstąpienie, prosimy skontaktować się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF.

Language
Question Number
5