U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

6.2 Jak długo mój prawnik może wstrzymywać moją wypłatę?

Question
6.2 Jak długo mój prawnik może wstrzymywać moją wypłatę? (Aktualizacja: 21 sierpnia 2018 r.)
Answer

Syndyk oczekuje, że kancelarie będą przekazywać wnioskodawcom wypłaty należne z tytułu złożonych wniosków w ciągu 30 dni od momentu wpływu na rachunek kancelarii.

Language
Question Number
2