U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

5.3 Wprowadziłem poprawkę do mojego wniosku o odszkodowanie. Kiedy zostanie podjęta decyzja?

Question
5.3 Wprowadziłem poprawkę do mojego wniosku o odszkodowanie. Kiedy zostanie podjęta decyzja? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)
Answer

Naszym priorytetem jest wydawanie decyzji w sprawie wniosków w przypadku tych wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze żadnego odszkodowania. Jednocześnie kontynuujemy rozpatrywanie poprawek i stosujemy tę samą kolejność wydawania decyzji w sprawie starszych poprawek przed rozpatrywaniem nowszych.

Ustalanie priorytetów w zakresie rozpatrywania poprawek uzależnione jest od tego, czy dokonaliśmy już wypłaty z tytułu wniosku. Z reguły poprawka dotycząca wniosku w sprawie, którego nie wydano jeszcze decyzji (co oznacza, że wnioskodawca nie otrzymał jeszcze żadnej decyzji o odszkodowaniu), nie powoduje zmiany jego statusu związanego z priorytetem. Priorytet ustalany jest na podstawie daty złożenia formularza wniosku o odszkodowanie (zob. FAQ 1.2).

W przypadku wniosków, w których wydano już decyzję o odszkodowaniu, kolejność związana jest z datą złożenia poprawki, a nie datą złożenia pierwotnego formularza wniosku o odszkodowanie. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej dla wnioskodawców jest, aby poprawki wnoszone były w trakcie rozpatrywania wniosku, a nie już po przyznaniu odszkodowania (co pozwoli nam na rozpatrywania wniosków w całości, a nie częściowo).

Na dzień aktualizacji niniejszych FAQ rozpatrujemy poprawki złożone w 2018 roku.

Language
Question Number
3