U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

5.1 Jeśli uzyskałem/am zaświadczenie o nowym uszczerbku na zdrowiu z Programu Zdrowia WTC po wydaniu decyzji lub jeśli odniosłem/am nowe straty, czy mogę wnieść poprawki do wniosku?

Question
5.1 Jeśli uzyskałem/am zaświadczenie o nowym uszczerbku na zdrowiu z Programu Zdrowia WTC po wydaniu decyzji lub jeśli odniosłem/am nowe straty, czy mogę wnieść poprawki do wniosku? (Aktualizacja: 5 września 2019 r.)
Answer

Tak, w dowolnym momencie przed 1 października 2090 r. można wnieść poprawki do wniosku dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, aby dodać nowy uszczerbek na zdrowiu lub wystąpić o odszkodowanie z tytułu nowych strat. Dokładne instrukcje dotyczące składania poprawek Jak Składać Poprawki znajdują się w sekcji „Forms and Resources” naszej strony internetowej. W przypadku wniosków dla osób zmarłych (tzn., wniosków wniesionych w imieniu osoby, która zmarła na skutek choroby związanej z 11 września), z małymi wyjątkami nie wolno wnosić poprawek do wniosku po zakończeniu rozpatrywania przez VCF wniosku o odszkodowanie. Dodatkowe informacje na temat poprawek do wniosków dla osób zmarłych są zawarte w Punkcie 5 Zasad i Procedur VCF.

VCF rozpatrzy informacje złożone z poprawką i powiadomi Państwa o decyzji. Jeśli VCF stwierdzi, że uzna nowy uszczerbek na zdrowiu, jako uprawniający do uzyskania odszkodowania i Państwo ubiegają się o nowe straty z tego tytułu, należy wnieść również poprawkę do naliczenia odszkodowania.

Ważne: Kwota odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych nie jest zależna od ilości uznanych uszczerbków na zdrowiu, ale od ich dotkliwości i wpływu na życie codzienne. W wielu przypadkach, uznanie kolejnego uszczerbku na zdrowiu nie zmieni decyzji o wielkości odszkodowania chyba, że jest to choroba nowotworowa i przyznane odszkodowanie było za choroby nienowotworowe.

W niektórych sytuacjach poprawka nie zmieni decyzji o wielkości odszkodowania. Poniżej są przykłady, które należy rozważyć przed wniesieniem poprawek.

  • Poprawki o dodatkowe straty nieekonomiczne: Z wyjątkiem niewielu sytuacji, jeśli odszkodowanie za straty nieekonomiczne zostało naliczone w wysokości ustawowej kwoty maksymalnej (90.000 USD za choroby nienowotworowe lub 250.000 USD za chorobę nowotworową), uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu nie zmieni wysokości odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych. Można wnieść poprawkę o uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu i VCF ją pozytywnie rozpatrzy, ale nie powinno się wnosić poprawki z prośbą o odszkodowanie z tytułu dodatkowych strat nieekonomicznych. Te rzadkie sytuacje, w których VCF zwiększy kwotę odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych to poprawki o naliczenie odszkodowania za chorobę nowotworową, jeśli takowa wcześniej nie została uznana, lub, jeśli wcześniej naliczone odszkodowanie było za chorobę nowotworową, a nowy nienowotworowy uszczerbek na zdrowiu został uznany przez Syndyka Funduszu za ciężki i wyniszczający, tak jak opisano w Punkcie 2.1(a) Zasad i Procedur VCF.
  • Poprawki do wniosków z wysokimi potrąceniami ze źródeł dodatkowych: Jeśli od poprzedniego odszkodowania VCF potracił należności ze źródeł dodatkowych, proszę rozważyć, czy te potrącenia są większe od strat, które mogłyby zostać naliczone.  Jeśli potrącenia są dużo wyższe niż odszkodowanie, o które się występuje poprzez poprawkę, poprawka nie zmieni wypłaconej kwoty odszkodowania netto. Na przykład, jeśli ktoś otrzymał 350.000 USD z tytułu ugody za wycofanie pozwu związanego z wydarzeniami 11 września a teraz ubiega się tylko o odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych, ta osoba nie powinna składać poprawki, ponieważ odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych będzie niższe niż kwota potracenia z tytułu ugody za wycofanie pozwu.

Jeśli Państwo są reprezentowani przez prawnika i maja Państwo wątpliwości czy poprawka zmieni kwotę odszkodowania, zalecamy, żeby przedyskutowali to Państwo z prawnikiem. Jeśli Państwo nie maja prawnika, Pomoc Telefoniczna VCF może doradzić czy poprawka powinna być wniesiona.

Więcej informacji na temat naliczania odszkodowań jest dostępnych w Zasady i Procedury VCF.

Language
Question Number
1