U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

4.3 Kiedy powinienem/powinnam złożyć poprawki, a kiedy odwołać się od decyzji?

Question
4.3 Kiedy powinienem/powinnam złożyć poprawki, a kiedy odwołać się od decyzji? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)
Answer

Odwołać należy się w przypadku kwestionowania decyzji VCF w sprawie wniosku.

Poprawkę należy złożyć w przypadku ubiegania się o wydanie nowej decyzji na podstawie nowych informacji.

W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego odszkodowania wypłata należności z tytułu wniosku nie zostanie dokonana do momentu wydania decyzji w sprawie odwołania. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego uprawnień proces rozpatrywania odszkodowania rozpocznie się dopiero po wydaniu decyzji w sprawie odwołania. Wypłata należności z tytułu wniosku może zostać dokonana w trakcie rozpatrywania odwołania wyłącznie wtedy, gdy po spełnieniu stosownych kryteriów wnioskodawca został objęty trybem przyspieszonym. W żadnym przypadku złożenie poprawki nie będzie miało wpływu na wypłatę z tytułu pierwotnej decyzji.

Zastanawiając się nad tym, czy wnieść odwołanie czy złożyć poprawkę, powinni Państwo wziąć pod uwagę to, czy odstępują Państwo od danego roszczenia lub argumentu, lub zawierają ugodę w sprawie danego roszczenia lub argumentu poprzez akceptacje wypłaty z tytułu pierwotnej decyzji i decydując się na złożenie poprawki, a nie wniesienie odwołania. VCF ma prawo zdecydować, że dana kwestia podniesiona podczas odwołania powinna być rozpatrywana, jako poprawka. Należy zauważyć, że w przypadku wniosków dla osób zmarłych (tzn., wniosków wniesionych w imieniu osoby, która zmarła na skutek choroby związanej z 11 września), poprawki można wnosić tylko w określonych okolicznościach.

Nie powinni Państwo odwoływać się od decyzji w sprawie Państwa wniosku w celu ubiegania się o przyspieszone rozpatrzenie poprawki, która nie jest związana z już wydaną decyzją. Odwołania wniesione wyłącznie w celu ubiegania się o uwzględnienie poprawki w niezwiązanej sprawie są nieuzasadnione i zostaną Państwo poinformowani o tym, że Państwa odwołanie zostało anulowane, Państwa prawo do odwołania się od tej decyzji zostało uznane za uchylone oraz, jeżeli decyzja o odszkodowaniu już została wydana, o tym, że Państwa wniosek przechodzi do płatności.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób ma to zastosowanie w odniesieniu do decyzji w sprawie uprawnień i odszkodowania, z uwzględnieniem konkretnych przykładów, można znaleźć tutaj, a także w sekcji „Formularze i Materiały” („Forms and Resources”).

Language
Question Number
3