U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

1.10 Jeśli biorę udziału w procesie sądowym na mocy ustawy JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act), czy mogę złożyć wniosek VCF?

Question
1.10 Jeśli biorę udziału w procesie sądowym na mocy ustawy JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act), czy mogę złożyć wniosek VCF? (Aktualizacja: 5 września 2019 r.)
Answer

Tak, osoby biorące udział w procesie sądowym na mocy ustawy JASTA mogą złożyć wniosek VCF. Patrz sekcja 405(c)(3)(C)(i), Ustawa Zadrogi, zmieniona przez (49 U.S.C. § 40101 adnotacja). Odszkodowania przyznane przez sąd lub uzyskane w ramach ugody będą traktowane, jako należności ze źródeł dodatkowych i potrącone od odszkodowania przyznanego przez VCF.

Proszę pamiętać o obowiązku powiadomienia VCF w przypadku otrzymania lub uznania uprawnień do otrzymania nowych należności ze źródeł dodatkowych – również po otrzymaniu decyzji o odszkodowaniu lub wypłaty odszkodowania – przed zamknięciem VCF 1 października 2090 roku. W celu powiadomienia o nowych należnościach ze źródeł dodatkowych, należy wypełnić ten formularz.

Language
Question Number
10