U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

1.8 Co powinienem zrobić, jeśli moje aktualne imię i/lub nazwisko jest inne od imienia i/lub nazwiska na dokumentach uzupełniających mój wniosek?

Question
1.8 Co powinienem zrobić, jeśli moje aktualne imię i/lub nazwisko jest inne od imienia i/lub nazwiska na dokumentach uzupełniających mój wniosek? Na przykład, moje nazwisko po mężu jest inne od mojego nazwiska z czasu 11 września, jakie jest na moich transkryptach szkolnych lub uczelnianych, które dostarczyłam w celu poświadczenia obecności? Co mam zrobić, jeśli moje nazwisko zmieniło się od czasu rejestracji lub złożenia wniosku?
Answer
  • Jeśli twoje imię i/lub nazwisko na formularzu wniosku lub we wniosku online jest aktualne, ale jest ono inne od imienia i/lub nazwiska na dokumentach dostarczonych w celu uzupełnienia wniosku, prosimy o dostarczenie pisma tłumaczącego zmianę nazwiska i dostarczenie jednego z dokumentów opisanych poniżej w celu poświadczenia jego zmiany.
  • Jeśli twoje imię i/lub nazwisko zmieniło się od czasu rejestracji lub złożenia wniosku, prosimy o wypełnienie Formularza Rozstrzygnięcia Danych Wniosku tłumacząc zmianę imienia i/lub nazwiska i dostarczenie jednego z dokumentów opisanych poniżej w celu poświadczenia zmiany. Można te dokumenty załadować do wniosku elektronicznie.

Dokumenty dostarczone w celu poświadczenia zmiany imienia i/lub nazwiska muszą zawierać:

  1. Imię i/lub nazwisko zawarte we wniosku do VCF i/lub imię i/lub nazwisko na dokumentach, które dostarcza się w celu poświadczenia wniosku; oraz
  2. Twoje nowe imię i/lub nazwisko. 

Należy przedstawić jeden z poniżej wymienionych dokumentów, w zależności od sytuacji: orzeczenie sądu, akt ślubu, orzeczenie rozwodu, lub inny dokument prawny poświadczający zmianę imienia i/lub nazwiska. Fundusz VCF nie wymaga oryginałów tych dokumentów – można załadować je elektronicznie do wniosku.

Language
Question Number
8