U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

1.7 Co należy zrobić, jeśli wnioskodawca umrze po złożeniu wniosku?

Question
1.7 Co należy zrobić, jeśli wnioskodawca umrze po złożeniu wniosku? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)
Answer

W przypadku śmierci wnioskodawcy, który złożył wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała, VCF przerwie rozpatrywanie wniosku i/lub przetwarzanie płatności takiego wniosku do czasu wyznaczenia zarządcy spadku zmarłego wnioskodawcy.  Zapewnia to ochronę danych osobowych zmarłego oraz to, że szczegóły wniosku będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym do posiadania dostępu do tych informacji.

Jeśli VCF dowie się o śmierci wnioskodawcy, wyślemy pismo zaadresowane na ostatni adres zmarłego, w którym potwierdzimy aktualny stan złożonego wniosku i kroki, które należy podjąć, aby kontynuować rozpatrywanie wniosku. Ze względu na to, że okoliczności każdego wniosku są różne, powinni Państwo przeczytać pismo od VCF i skontaktować się z Pomocą Telefoniczną VCF, jeśli nie są Państwo pewni, jakie kroki należy podjąć w celu kontynuowania wniosku.

Wiele informacji na temat rozpatrywania takich wniosków można znaleźć na stronie internetowej VCF.

Language
Question Number
7