U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

VCF FAQ

3.7 Osoba z mojej rodziny zmarła, ale przed śmiercią postawiono jej diagnozę nowotworu złośliwego macicy. Myślę, że nowotwór złośliwy macicy był związany z obecnością na miejscu katastrofy z 11 września, jednak przed jej śmiercią nie znajdował się jeszcze

Tak, upoważniony osobisty przedstawiciel osoby zmarłej może złożyć wniosek i ubiegać się o odszkodowanie z tytułu nowotworu złośliwego macicy pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie pozostałe kryteria kwalifikujące wymagane przez VCF. Ponieważ osoba zmarła nie może udać się do Programu Zdrowia WTC w celu zatwierdzenia choroby, nowotwór złośliwy macicy zostanie potwierdzony poprzez Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego.

VCF FAQ

3.6 Nowotwór złośliwy macicy został u mnie wykryty zanim jeszcze został on dodany do listy nowotworów Programu Zdrowia WTC kwalifikujących do odszkodowania i poniosłam wydatki medyczne z własnej kieszeni związane z leczeniem tego nowotworu. Czy VCF zwróci

Tak, pod warunkiem że zostaną spełnione wymogi VCF dotyczące zwrotu tych kosztów. Można wnioskować o zwrot kosztów leczenia od VCF jeśli ponieśli Państwo wydatki z własnej kieszeni związane z nowotworem złośliwym macicy przed datą uznania tej choroby do leczenia przez Program Zdrowia WTC. Fundusz VCF posiada specjalne wymogi dotyczące wnioskowania o zwrot wydatków medycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Sekcji 6.5 Często Zadawanych Pytań. 

VCF FAQ

3.5 Co zrobić, jeśli nowotwór złośliwy macicy został u mnie zdiagnozowany w przeszłości i nie został jeszcze zatwierdzony przez Program Zdrowia WTC? Czy kwalifikuję się do uzyskania odszkodowania od Funduszu VCF?

Tak, ale aby otrzymać odszkodowanie od Funduszu VCF, choroba musi zostać uprzednio zatwierdzona przez Program Zdrowia WTC. Jest to wymagane nawet wtedy, jeśli obecnie nie wymagają już Państwo leczenia tego nowotworu. Aby rozpocząć procedurę zatwierdzenia choroby przez Program Zdrowia WTC, prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi w internecie pod adresem https://www.cdc.gov/wtc/uterineCancer_20230118.html lub pod numerem telefonu 1-888-982-4748.

VCF FAQ

3.7 Un miembro de mi familia falleció, y fue diagnosticada con cáncer uterino antes de fallecer. Creo que su cáncer uterino estaba relacionado con su exposición al 11/9, pero no era una condición en la lista del programa de salud del WTC antes de su muert

Sí, el Representante Personal autorizado de la persona fallecida puede presentar un reclamo para compensación del cáncer uterino, siempre y cuando los otros requisitos de elegibilidad se cumplan. Porque la fallecida no puede ir al Programa de Salud del WTC para certificar su condición, el cáncer uterino tiene que ser verificado mediante el proceso de Médico Privado del VCF.

VCF FAQ

3.6 Si yo fui diagnosticada con cáncer uterino antes de que fuera añadido a la lista del Programa de Salud del WTC, y pagué gastos médicos relacionados al tratamiento del cáncer de mi bolsillo, ¿el VCF me puede reembolsar esos gastos médicos?

Sí, siempre y cuando se cumplan los requisitos de reembolso de esos gastos. Usted puede reclamar reembolso al VCF por los gastos de su bolsillo relacionado con su cáncer uterino antes de la fecha de que el Programa de Salud del WTC le certificó por el tratamiento de esa condición.  El VCF tiene requisitos específicos para reclamar reembolso de gastos médicos.  Vea FAQ 6.5 para más detalles.

VCF FAQ

3.5 ¿Qué pasa si ya fui diagnosticada con cáncer uterino en el pasado, pero el cáncer no ha sido certificado por el Programa de Salud del WTC? ¿Soy eligible para compensación por el VCF?

Sí, pero para poder recibir compensación con el VCF, usted debe tener la condición certificada por el Programa de Salud del WTC.  Esto es requerido aun cuando usted no necesite tratamiento para el cáncer en ese momento. Para empezar el proceso de certificación con el Programa de Salud del WTC, puede encontrar más información en línea https://www.cdc.gov/wtc/uterineCancer_20230118.html o por teléfono al 1-888-982-4748.

VCF FAQ

3.4 El Programa de Salud del WTC anunció que el cáncer uterino ha sido añadido a la lista de los canceres cubiertos en el programa efectivo el 18 de enero de 2023. ¿Puedo recibir compensación por mi cáncer uterino si ha sido recientemente certificado por

Sí. Efectivo el 18 de enero del 2023, todo lo los canceres uterinos, incluyendo el cáncer endometrial, han sido añadidos a la lista de Condiciones de Salud relacionadas al WTC, y por consiguiente compensables por el VCF, siempre y cuando los otros criterios de elegibilidad se cumplan.

Si tu reclamo fue previamente denegando porque no tenías certificada una condición elegible, y su cáncer uterino o endometrial es certificado por el Programa e Salud del WTC, puedes enmendar tu reclamo. El VCF revisará su reclamo y le notificará del resultado de la revisión.

VCF FAQ

3.7 我的家人去世了,但在她去世前被诊断出患有子宫癌。 我相信该子宫癌与她 暴露于9/11 事件有关,但在她去世前,该疾病并不在WTC健康项目受承保的疾病的清单上。 既然现已经添加了该疾病,我可以提交对该癌症的索赔吗? 如果她不能去 WTC 健康项目获得认证,我如何证明该癌症是与 9/11 事件有关?

可以,只要满足所有其他 VCF 资格要求,已故受害者的授权个人代表就可以提出索赔,以寻求对该子宫癌的赔偿。 由于死者现无法前往 WTC 健康项目对该疾病进行认证,因此子宫癌将通过 VCF 私人医生流程进行认证。 授权的个人代表将需要填写并提交私人医生表格和所需文件,以便对该疾病进行评估以确定是否与 9/11 事件有关。 有关私人医生流程的详细信息和说明可在此处找到:https://www.vcf.gov/private-physician-process

除了填写私人医生表格外,个人代表还需要代表受害者提交索赔,以寻求与该癌症相关的赔偿,或修改先前提交的索赔,这取决于以下概述的具体情况:

VCF FAQ

3.6 在子宫癌被添加到 WTC 健康项目的承保癌症疾病列表之前我就被诊断出患有子宫癌,并且我自付了与治疗该癌症相关的费用。 VCF 会报销我的这些医疗费用吗?

会的,只要您满足 VCF对 报销这些费用的要求。 如果您在WTC健康项目对该疾病治疗进行认证的日期之前自付了与子宫癌相关的费用,您就可以向 VCF 申请报销。VCF 对申请医疗费用报销有具体要求。 有关详细信息,请参阅常见问题解答 6.5。